1.Bilimsel Araştırma Projeleri desteğinin amacı bir akademik birimin, bölümün, tek başına ve ortaklaşa düzenledikleri, ülkemizin ve üniversitelerin bilimsel, teknolojik ve sosyal alt yapısını güçlendirmeye yönelik üniversitenin araştırma kapasitesine önemli katkı sağlayıcı nitelikteki alımları içeren altyapı projeleri fakülte dekanlıkları, yüksekokul müdürlükleri, enstitü müdürlükleri ve araştırma-uygulama merkezleri müdürlükleri tarafından yönlendirilmiş proje olarak BAP Komisyonuna sunulabilir.

2.Üniversite öğretim üyeleri veya doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlilik eğitimini tamamlamış öğretim elamanları dekanlıklar/müdürlükler kanalıyla bilimsel araştırma projelerini evrensel ve ulusal bilime, ülkenin teknolojik ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlayacak içerikte BAP komisyonuna sunabilirler.

3. Üniversitemizde yapılabilen analizler dışarıda yaptırılamaz. Yurtiçinde yapılabilen analizler ise yurtdışında yaptırılamaz. Bu kural dışında yapılması gerekli olan analiz istekleri belgeli gerekçelerle sunulmalıdır.

4. Projelere verilen destek bilgisayar ve donanımı alımını kapsamaz. Ancak, bir projede araştırmanın gerçekleştirilebilmesi için bilgisayar donanımı makine-teçhizat işlevi görüyorsa, BAP Komisyonu bilgisayar donanımı alım isteğini onaylayabilir.

5. BAP Komisyonunca kabul edilen münferit, yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık projelerinde proje değerinin %3 tutarı kadar proje yöneticisi tarafından basılı veya elektronik kitap alımı için ödenek ayrılabilir, bu kitaplar kütüphane demirbaşına kaydedilmesi gerekmekte ve proje bitiminde bu kitaplar Üniversite kütüphanesine devredilmesi zorunludur.

6. Üniversite-sanayi işbirliğine dayalı teknoloji geliştirme projelerinin, sanayi kuruluşlarının maddi katkıları olmak koşuluyla desteklenmesine özen gösterilir. Benzer şekilde; uluslararası nitelikteki projeler ve özellikle AB Yedinci Çerçeve kapsamındaki projelere destek verilmesine özen gösterilir.

7. Proje için BAP Koordinasyon Birimince sağlanan makine teçhizat ve donanımının (kullanılması tamamen tüketilmesine bağlı olanlar hariç) mülkiyeti Bilimsel Araştırma Koordinasyon Birimine aittir. Proje yöneticisi makine ve teçhizatın korunmasından ve bakım ve onarımından sorumludur. Gerektiği zaman makine teçhizat BAPYB Komisyonu kararı ile geri istenip başka projelerde kullandırılabilir.