MÜTERCİM-TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ

       Bölümümüzde Almanca, Arapça, Farsça, Fransızca ve İngilizce Mütercim-Tercümanlık olmak üzere beş ana bilim dalı bulunmaktadır. Bölümümüz Türkiyedeki diğer üniversitelerin Mütercim-Tercümanlık bölümlerinden farklı olarak Almanca Fransızca İngilizce Mütercim-Tercümanlık bölümlerinin yanı sıra  2009-2010 öğretim yılında açılan Arapça Mütercim-Tercümanlık ve Farsça Mütercim-Tercümanlık Ana bilim Dalı programlarını devlet üniversitesi bazında ve Mütercim-Tercümanlık Bölümü adı altında bünyesinde barındırmasıyla ilk olma özelliğine sahiptir.

         Mütercim-Tercümanlık milletler arası kültürel, ticari ve siyasal iletişimin sağlanması açısından kamu ve özel sektörde geniş iş imkânına sahip bir bölümdür. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık Bölümünü tercih eden öğrencilerin dört yıllık lisans eğitiminin sonunda yazılı ve sözlü tercüme becerileri kazanması hedeflenmektedir.

        Bölümden mezun olan öğrenciler, Avrupa Birliği projelerinde, büyükelçiliklerde, medya kuruluşlarında, ulusal ve uluslar arası şirketlerde tercüman olarak çalışabilmektedirler. Ayrıca üniversitelerin öğretim kadrolarında görev almaları ve kendi tercüme bürolarını kuramaları da mümkündür. Bölümden mezun olan öğrencilerin ilgili dallarda yüksek lisans ve doktora yapma imkânları da bulunmaktadır. 

Arapça Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı

      Ülkemizin konumu itibarıyla komşularının hemen hemen yarısından fazlasını Arap ülkeleri oluşturmaktadır. Bu komşuluk münasebetiyle ülkemizin Arap ülkeleriyle siyasi, ticari, kültürel ve bilimsel olarak ilişkileri bulunmaktadır ve bu ilişkiler son yıllarda gözle görülür bir biçimde artmıştır. Bunun sonucu olarak Arapça yazılı ve sözlü tercüme yapabilen tercümanlara ihtiyaç bir hayli fazlalaşmıştır. Anabilim dalımız bu ihtiyacı karşılayabilecek nitelikte mesleki bilgi ve donanıma sahip tercümanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

       Arapça Mütercim-Tercümanlık Ana Bilim Dalı öğrencileri Türk akademisyenlerimizin yanı sıra Arap ülkelerinden gelen akademisyenlerden de ders alma imkânına sahiptirler. Hâlihazırda Ana Bilim Dalımız bünyesinde altı Dr. Öğr. Üyesi, ve bir araştırma görevlisi bulunmaktadır.

İngilizce Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı

 

          Ülkemizin konumu itibarıyla komşularının bir kısmını Avrupa ülkeleri oluşturmaktadır. Bu komşuluk münasebetiyle ülkemizin Avrupa ülkeleriyle siyasi, ticari, kültürel ve bilimsel olarak ilişkileri bulunmaktadır ve bu ilişkiler son yıllarda gözle görülür bir biçimde artmıştır. Bunun sonucu olarak mütercimlere ve tercümanlara ihtiyaç fazlalaşmıştır. Anabilim dalımız bu ihtiyacı karşılayabilecek nitelikte mesleki bilgi ve donanıma sahip tercümanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bunun yanı sıra, bölümümüzün vizyonu çeviri bilimin tüm alanlarında hizmet verebilen, evrensel düzeyde araştırmalar yapabilen ve ilgili konular üzerine yayınlar üretebilen çeviri bilimciler yetiştiren bölüm olabilmektir.

Almanca Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı

          Mütercim-Tercümanlık Bölümü Almanca Mütercim Tercümanlık Ana Bilim Dalı 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında öğrenci almaya başlayacaktır. Eğitim süresi dört yıl olup öğrencilerin lisans programına geçiş yapabilmeleri için bir yıl zorunlu Almanca Hazırlık Sınıfı eğitimi almaları gerekmektedir.

           Ana Bilim Dalımızda öğrencilerimize mütercim ve tercümanlık için gerekli olan niteliklerin kazandırılmasına yönelik kuramsal ve uygulamalı derslerin verilmesinin yanı sıra, çeviri sektöründe istihdam edilecek olan tercüman ve çevirmenlerin birden fazla dil bilmeleri bilhassa önem taşımaktadır. Bundan dolayı öğrencilerimize lisans eğitimleri boyunca 2. ve 3. yabancı dil (İngilizce ve Arapça) de eğitimi verilmektedir. Eğitim müfredatımız öğrencileri bir taraftan çeviri pratiği açısından çeviri teknik ve yöntem bilgisi ile donatmayı hedeflerken diğer taraftan ise öğrencilere iletişimsel ve kültürel yetkinlik kazandırmaya yöneliktir. Bu bağlamda öğrencilerin ana dilini ve yabancı dillerini çok yönlü olarak kullanmaları ve zenginleştirmeleri amaçlanmaktadır.

            Yirmi birinci yüzyılda küreselleşen dünya ile birlikte farklı dil ve kültürler arasındaki iletişim ihtiyaç her geçen gün artmaktadır.  Bu hızlı gelişime paralel olarak çeviriye duyulan ihtiyaç küresel çapta artış göstermektedir. Bunun doğal bir sonucu olarak bu gereksinimi karşılayacak yetkin mütercim ve tercümanların yetiştirilmesi de önemi kazanmaktadır. Türkiye’nin gerek coğrafi gerekse de politik konumu ve bunlara ek olarak AB üyelik sürecinin devam ediyor olması, çeviri faaliyetlerinin hız kazanmasında etkin rol oynamaktadır.

 

             Amacımız çağın koşulları doğrultusunda gelişmekte olan ulusal ve uluslar arası kuruluşlarda Almanca-Türkçe dil çifti arasında yazılı ve sözlü çeviri yapabilecek Çeviribilimin kuramsal alt yapısına sahip, mesleki beceriler ile donanmış, diller ve kütlerler arası iletişimde aktif rol alabilecek, eleştirel ve sorgulayıcı bir bakış açısına sahip olan nitelikli mütercim ve tercümanlar yetiştirmektir.

 

             Öğrencilerimizin ayrıca Erasmus, Mevlana ve Farabi Değişim Programları çerçevesinde yurtiçi ve yurtdışı eğitim programlarına katılabilmeleri için gerekli çalışmalar devam etmektedir.

 

Fransızca Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı

            Bilimsel, ekonomik, sosyal ve kültürel bağlar kurmak ihtiyacından ötürü son dönemlerde Avrupa ve dünya ülkeleri ile olan ilişkiler oldukça yoğunlaşmıştır. Bu ülkelerden biri olan Fransa ile ve dünyada en çok konuşulan dillerden biri olan Fransızcanın kullanıldığı ülkelerle, siyasi, ticari, turistik, kültürel ve bilimsel ilişkiler kurulmaktadır. Bu ilişkiler doğrultusunda çeşitli alanlarda, gerek yazılı, gerekse sözlü çeviri yapabilen mütercim-tercümanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bağlamda Anabilim Dalımız Fransızca-Türkçe ve Türkçe-Fransızca dil çiftlerinde, Çeviribilim’in bilimsel yöntemleri çerçevesinde, teknik çeviri, sözlü çeviri ve yazınsal çeviri yapabilecek nitelikli çevirmenler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Farsça Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı

           

İran, Afganistan ve Tacikistan’da resmi dil konumunda bulunan Farsça, ayrıca Özbekistan, Türkmenistan, Pakistan ve Körfez ülkelerinde bölgesel olarak konuşma dili durumundadır. Ülkemizin, anılan ülkelerle siyasi, ticari, kültürel ve bilimsel olarak ilişkileri bulunmaktadır ve bu ilişkiler son yıllarda gözle görülür bir biçimde artmıştır. Bunun sonucu olarak Farsçayı pratik düzeyde ve ileri seviyede bilenlere duyulan ihtiyaç da bir hayli fazlalaşmıştır. Anabilim dalımız Farsça yazılı ve sözlü çevirmen ihtiyacını karşılayacak nitelikte mesleki bilgi ve deneyime sahip tercümanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Farsça Mütercim-Tercümanlık Ana Bilim Dalı altında lisans düzeyinde öğrenci alındığı taktirde, öğrencilerimiz “Mütercim-Tercüman” unvanını alacak ve Başbakanlığa bağlı Farsça ile ilgili birimler, Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Başbakanlık Arşivleri, TRT Farsça Servisi, elçilikler, Farsça konuşulan ülkelerle ithalat-ihracat işleri yapan şirketlerde, çeviri bürolarında görev alma imkânına sahip olacaktır.  


              Hâlihazırda Ana Bilim Dalımız bünyesinde iki araştırma görevlisi bulunmaktadır.