20 Mayıs 2019 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30779

YÖNETMELİK

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinden:

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ ARICILIK

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Arıcılık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaç ve hedeflerine, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve söz konusu organların görevlerine ve çalışma biçimlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Arıcılık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaç ve hedeflerine, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma biçimlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Arıcılık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Müdür Yardımcısı: Merkezin Müdür Yardımcısını,

ç) Rektör: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesini,

e) Üniversite Birimleri: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, diğer uygulama ve araştırma merkezleri ile Rektörlüğe bağlı bölümlerin her birini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Karaman ili ve yakın bölgelerdeki arı ırkı çeşitliliğini araştırmak ve üretilen balı bilimsel olarak araştırmak, belgelemek, tanıtmak, korumak ve yaşatmak.

b) Karaman ili ve çevresindeki arı ırkı ve soyunun korunması, çoğaltılması, ıslah edilmesi, üretiminin yapılması ve bu konuda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.

c) Arı yetiştiricilerinin sorunlarına akademik düzeyde çözüm aramak.

ç) Ürün miktarı, kalitesi ve çeşitliliği ile ilgili gelişmelerin kaydedilmesine katkı sağlamak.

d) Bilimsel içerikli kongre ve sempozyum gibi etkinlikler yaparak elde edilen verileri paylaşmak.

e) Arıcılık eğitim ve kursları vermek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Arıcılık ile ilgili laboratuvarlar kurmak, arı ırk özellikleri, bal karakterizasyonu belirlemeye yönelik araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak, gerektiğinde çalışma grupları oluşturmak.

b) Merkezin amaçlarına uygun yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.

c) Konu ile ilgili sempozyum, kongre, konferans, seminer, kurs ve benzeri çalışma ve toplantılar düzenlemek ve bilimsel yayınlar yapmak.

ç) Öncelikle Karaman İli ve bölgesi olmak üzere Türkiye’deki yerli arı ırkı, ekotip ve hatlarını korumak, ideal köylerde gen kaynakları koruma noktaları oluşturmak ve konuyla ilgili çalışmalar yapmak.

d) Arı yetiştiriciliği alanında yeni yöntemler geliştirmek, modern yöntemlerin uygulanması için üreticileri aydınlatarak üreticilerin işgücü ve mali kaynaklarını verimli kullanmalarını sağlamak, buna ilişkin periyodik eğitim çalışmaları düzenlemek.

e) Arı hastalıkları konusunda üreticilerin sorunlarının sağlıklı bir şekilde çözülmesine yönelik çalışmalar yapmak, hastalıklara karşı biyolojik mücadele yöntemleri, yeni ilaç-ekipman ve teknoloji geliştirmek, kalıntı analizleri yaparak halk sağlığını tehdit eden kimyasalların kullanımını engellemek.

f) Arı ürünleri olan bal, polen, balmumu, propolis, arı sütü ve arı zehiri için sağlıklı üretim metotları geliştirmek, arı ürünlerinin organik/ekolojik tarım yoluyla elde edilmesini sağlamak.

g) Arı ürünlerinin insan sağlığı üzerindeki etkilerini modern, bilimsel metotlarla araştırmak için laboratuvar çalışmaları yapmak, halkı bilimsel çalışmalarla aydınlatmak ve arı ürünleri hakkında doğru bilgilendirme ile tüketicilerin korunmasına yardımcı olmak.

ğ) Arı ve arı ürünleriyle bilimsel kapsamda çalışılarak üretici ve tüketici düzeyinde yeni ürünlerin geliştirilmesini ve bu ürünlerin çeşitli çevreler tarafından desteklenmesini sağlamak.

h) Araştırma sonuçlarının uygulamaya aktarılması için bireysel çalışmalar ve üretim faaliyetlerinde bulunmak.

ı) Üretici/yetiştirici birliklerine destek sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkezin amaç ve hedeflerine uygun olarak düzenlenecek faaliyetlerin yürütülmesi ve denetimini sağlamak,

c) Üniversite bünyesi ya da dışındaki kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve bağlantılar oluşturmak,

ç) İhtiyaç ve talepleri belirlemek için Üniversite Birimleriyle iletişim halinde olmak,

d) Merkezin planlanan ve gerçekleştirilen faaliyetleri ile ilgili yıllık raporları her yılsonunda ve istenildiğinde yönetim kurulunun da görüşü alınarak Rektöre sunmak.

Müdür yardımcısı

MADDE 10 – (1) Müdür, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitenin öğretim elemanları arasından en fazla iki öğretim elemanını üç yıl için Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Süresi sona eren Müdür Yardımcısı tekrar görevlendirilebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde Müdür Yardımcısının da görevi sona erer.

Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür, Müdür Yardımcısı/yardımcıları ve Rektör tarafından görevlendirilen üç öğretim elemanından oluşur. Görevlendirilen üyelerin görev süreleri üç yıldır. Müdürün görev süresinin bitmesi veya görevinden ayrılması durumunda Yönetim Kurulu üyelerinin de görevleri sona erer. Herhangi bir nedenle ayrılan üyenin yerine, yine aynı yöntemle yenisi görevlendirilir. Görevi sona eren üye tekrar görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu, yılda en az bir kez ve/veya gerekli hallerde Müdürün çağrısı üzerine Müdürün başkanlığında toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Kararlar, açık oylama ve oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde kapalı oylama yapılır. Kapalı oylama sonucunda eşitliğin bozulmaması durumunda Müdürün kararı belirleyicidir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleri ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak.

b) Merkezin faaliyetleriyle ilgili plan ve programların hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak.

c) Müdürün, Merkezin yönetimi ve faaliyetleri ile ilgili gündeme getireceği konuları değerlendirmek ve karara bağlamak.

ç) Merkezin bütçe planlarını düzenlemek.

d) Merkezin gerçekleştirdiği faaliyetleri yıllık olarak değerlendirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Rektör yardımcılarından birine veya Müdüre devredebilir.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü yürütür.