9 Haziran 2019 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30796

YÖNETMELİK

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinden:

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE

REHBERLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitenin ilgili akademik birimlerinin işbirliği ile yurt içi ve yurt dışında Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanı ile ilgili araştırmalar, uygulamalar, danışmanlıklar yapmak ve eğitimler sunmak; Üniversite öğrencilerinin kendilerini tanıması, sağlıklı kararlar verebilmesi, problem çözme ve iletişim becerisi kazanması, akademik başarılarının arttırılması; Üniversite olanaklarından azami düzeyde yararlanabilmesi; Üniversite yaşamına uyum sağlaması; sosyal, duygusal, bilişsel ve kariyer gelişmelerine katkı sağlaması amacıyla öncelikli olarak Üniversite öğrencileri ve personeli olmak üzere Merkeze başvuran bütün bireylere psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri sunmaktır.

Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversitede öğrenim gören öğrencilere bireysel, sosyal, eğitimsel, mesleki alanlarda gelişimsel ve ilişki odaklı bireysel ve grupla psikolojik danışma hizmetleri sunmak.

b) Öğrencinin kendini tanıması, kişisel, sosyal, ailesel ve akademik başarısızlık sorunlarını çözmesi, gerçekçi kararlar alması, kapasitesini geliştirmesi, çevresine sağlıklı ve dengeli bir biçimde uyum sağlaması ve gelişmesi amacıyla öğrencilere psikolojik danışma ve rehberlik hizmeti sunmak.

c) İhtiyaç duyan ve başvuran öğrencilere karşılaştıkları eğitsel, mesleki ve iş seçimine ilişkin sorunlarını sağlıklı biçimde çözebilmeleri için psikolojik danışma ve rehberlik hizmeti sunmak.

ç) Öğrencilere sosyal destek kaynakları ve istihdam olanakları hakkında bilgi sunmak ve onları yönlendirmek.

d) Öğrencilerin, kişiler arası iletişim becerileri kazanmalarına yönelik çalışmalar yapmak.

e) Öğrencileri riskli davranışlardan (alkol, sigara, uyuşturucu madde ve benzeri) korumaya yönelik psiko-eğitsel programlar geliştirmek ve uygulamak.

f) Gerektiğinde öğrencilere yönelik psikolojik testler uygulamak ya da uygulanmasını sağlamak, diğer ölçme araç ve tekniklerini kullanmak.

g) Üniversite bünyesinde gelişimsel, önleyici, tamamlayıcı, problem çözücü her türlü rehberlik programlarını düzenlemek.

ğ) Üniversite bünyesinde krize müdahale ve acil durum hizmetlerini desteklemek.

h) Üniversite bünyesinde çalışma alanına yönelik olarak ilgili kişi ve birimlere gerektiğinde müşavirlik hizmetleri vermek.

ı) Yeni gelen öğrencilerin Üniversiteye uyumunu kolaylaştırmaya yönelik oryantasyon çalışmaları yapmak.

i) Hedef kitlenin ihtiyaç, beklenti ve profilini belirlemek amacıyla düzenli aralıklarla ve mesleki etik kurallar temelinde araştırmalar yapmak.

j) Merkez bünyesinde toplumun ihtiyacını ve taleplerini karşılamak amacıyla psikolojik destek, terapi ve danışmanlık hizmetleri sunmak.

k) Psikolojik test, ölçme-değerlendirme çalışmaları yaparak ortaya çıkan sonuçları raporlaştırmak.

l) Merkez bünyesinde yapılan tüm çalışmaların etkinliğini değerlendirmek üzere düzenli aralıklarla bilimsel çalışmalar yapmak.

m) Merkezin çalışma alanı ile ilgili olarak kamu kurumları, özel sektör ve uluslararası kuruluşlara ve kişilere ihtiyaç duydukları alanlarda uygun eğitim programları planlamak, ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler ve sertifika programları düzenlemek ve sertifikalar vermek.

n) Merkezin çalışma alanında yapılan her türlü ulusal ve uluslararası bilimsel etkinliğe katılmak.

o) İlgili alanlarda çalışan meslek elemanlarına, araştırmacılara ve lisansüstü düzeyde öğrenim gören öğrencilere gerektiğinde uygulama alanı yaratmak, eğitim ve gözetim desteği sunmak, danışmanlık yapmak.

ö) Gerektiğinde faaliyet alanı kapsamında Üniversite personeline yönelik eğitim çalışmaları yapmak.

p) Psikolojik Danışma ve Rehberlik konusundaki gelişme ve yayınların izlenebilmesi amacıyla kitaplık ve arşiv oluşturmak.

r) Merkezin çalışma alanında yapılmış her türlü bilimsel çalışmaları yayınlamak.

s) Bilimsel ve etik kurallar çerçevesinde Üniversitenin psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri kapsamındaki diğer etkinlikleri gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bilim dalında görev yapan ve bu alanda ulusal ve uluslararası düzeyde araştırmaları olan Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin çalışmalarından Rektöre karşı sorumludur.

(2) Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından en fazla iki kişi, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Müdürün görev süresi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevleri sona erer. Müdürün katılamadığı toplantılara, görevlendireceği müdür yardımcısı katılır. Müdürün görev başında bulunmadığı zamanlarda yerine yardımcılarından birisi vekalet eder. Müdürün kesintisiz olarak altı aydan fazla görevi başında bulunmaması durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkez tarafından desteklenen araştırma projelerinin/çalışmaların ve danışmanlık hizmetlerinin yönlendirilmesini, yönetilmesini ve denetimini sağlamak.

c) Yönetim Kuruluna başkanlık ederek alınan kararların uygulanmasını sağlamak.

ç) Yönetim Kuruluna üye seçimi için Rektöre öneride bulunmak.

d) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan faaliyet ve çalışma raporlarını Rektöre sunmak.

e) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek.

f) Merkezde görev yapan personelin görev ve sorumluluklarını belirlemek.

g) Personel görevlendirilmesi ile ilgili teklifleri Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile Üniversitenin öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen iki üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Müdürün gerekçeli teklifi ile Yönetim Kurulu üyeleri Rektör tarafından görevden alınabilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlarını oy çokluğu ile alır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

b) Merkez personelinin eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak.

c) Merkezin amaçlarının gerçekleşmesi ve faaliyetlerinin yürütülebilmesi için gerekli diğer kararları almak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 12 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Personel ve diğer ihtiyaçlar

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

(2) Merkezin hizmetlerini yerine getirebilmesi için gereken mekân, araç ve gereçler ilgili mevzuat hükümlerine göre Rektörlük tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü yürütür.