Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi/ MEVZUAT BİLGİ SİSTEMİ

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Çift Anadal Ve Yandal Programları Yönergesi

T.C.

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
ÇİFT ANADAL VE YANDAL PROGRAMLARI YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

                   Amaç

                   MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde ön lisans ve lisans düzeyindeki programlar arasında çift anadal esaslarını ve lisans düzeyindeki programlar arasında yandal programlarında uyulması gereken esasları düzenlemektir.

                   Kapsam

                   MADDE 2- (1) Bu Yönerge, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde ön lisans ve lisans düzeyindeki programlar arasında çift anadal ve lisans düzeyindeki programlar arasında yandal programlarına ilişkin hükümleri kapsar.

                    Dayanak

                    MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 24.04.2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve 26.06.2009 tarihli ve 27270 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

                   Tanımlar

                    MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;

                    a) Anadal programı: Öğrencinin kayıtlı bulunduğu ön lisans/lisans programını,

                    b) Birim/İlgili birim: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulunu,

                    c) Çift anadal programı (ÇAP): Üniversitenin herhangi bir lisans veya ön lisans programına kayıtlı, başarı şartı ve diğer koşulları sağlayan öğrencilerin aynı yükseköğretim kurumunun iki programından eş zamanlı olarak ders alıp iki ayrı diploma alabilmesini sağlayan programını,

                    ç) Dikey Geçiş Sınavı (DGS): Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan dikey geçiş sınavını,

                    d) Eş değer: Programın veya bir dersin bir başka program ya da dersle ismi, kredisi, saati ve içeriği bakımından en az yüzde 80 uyumlu olmasını,

                    e) Genel ağırlıklı not ortalaması (GANO): Öğrencinin hazırlık sınıfı hariç, geçiş yapmak istediği döneme kadar almış olduğu tüm derslerin kredilerine göre ağırlıklandırılmış not ortalamasını,

                    f) İlgili birim yönetim kurulu: Çift anadal/yandal programı açan fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,

                   g) İlgili kurul: Çift anadal/yandal programı açan fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu kurulunu,

                   ğ) Müfredat: Programda okutulacak derslere ilişkin dersin kodu, adı, saatleri ve kredisinin belirtildiği ders planını,

                   h) Öğrenci işleri daire başkanlığı: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,

                   ı) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

                   i) Program: Öğrencilere ön lisans/lisans diploması düzenlenen yükseköğretim programını,

                   j) Rektör: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörünü,

                   k) Senato: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Senatosunu,

                   l) Üniversite: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesini,

                  m) Yandal programı (YAP): Üniversitenin bir lisans programına kayıtlı öğrencinin belirlenen şartları taşıması kaydıyla Üniversitenin başka bir lisans programındaki belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda dersi almak suretiyle, diploma yerine geçmeyen bir belgeye (Yandal Sertifikası) sahip olabilmesini sağlayan programı,

                  n) YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını,

   ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Çift Anadal Programı

 

                  Çift anadal programı açılması ve müfredat işlemleri

                  MADDE 5- (1) Çift anadal programı öğrencinin kayıtlı olduğu anadal programından bağımsız bir ön lisans/lisans programıdır. Çift anadal programı, ön lisans programları ile diğer ön lisans programları arasında, lisans programları ile diğer lisans programları veya ön lisans programları arasında ilgili bölümlerin önerisi, ilgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokul kurulu kararının Senato tarafından onaylanmasının ardından açılır.

                   (2) Çift anadal yapacak öğrencilerin kontenjanı, tıp ve sağlık programları ile mühendislik programları hariç, program kontenjanının yüzde 20’sinden az olmamak üzere ilgili birim kurullarının önerisi ile Senato tarafından akademik yıl bazında belirlenir.

                   (3) Tıp, Diş, Mühendislik, Mimarlık ve Öğretmenlik gibi Programlara başvurularda öğrencinin ilgili yıldaki ÖSYM Kılavuzunda yer alan başarı sırası şartını sağlaması gerekmektedir.

                   (4) Her program, çift anadal programlarını yürütmek için birer müfredat oluşturur. Öğrencinin ÇAP müfredatında alması gereken dersler ve kredileri YÖK tarafından belirlenen Yükseköğretim Alan Yeterlilikleri dikkate alınarak ilgili bölüm ve birim kurullarının önerisi üzerine Senatonun onayı ile belirlenir. İlgili çift anadal ön lisans/lisans programının, öğrencinin programın sonunda asgari olarak kazanması gereken bilgi, beceri ve yetkinliklere göre tanımlanmış öğrenim kazanımlarına sahip olmasını sağlayacak şekilde düzenlenmesi gerekir.

                  (5) ÇAP müfredatı, anadal programındaki eşdeğer dersler de dâhil olmak üzere ön lisans programı için 120 AKTS; lisans programı için ise 240 AKTS olarak belirlenir. Ancak ÇAP müfredatı, eşdeğer dersler hariç olmak üzere ön lisans programlarında en az 30 AKTS, lisans programlarında ise en az 60 AKTS olmak zorundadır. Müfredat belirlenirken derslerin eş değer olmamasına dikkat edilmesi gerekir.

                  (6) Çift anadal programında, proje, bitirme çalışması ve staj muafiyeti ile ilgili içerik ve süre gerekliliklerini öğrencinin çift anadal yaptığı program belirler.

                  (7) Çift anadal programı açılma süreci her yıl mayıs ayının sonuna kadar tamamlanır.

                  (8) Programların, öğrencisi bulunmayan sınıfları için çift anadal programı açma teklifi yapılamaz.

                  Çift anadal programlarına başvuru süreci 

                   MADDE 6- (1) Çift anadal programlarına ilişkin başvuru işlemleri eğitim-öğretim yılı başlamadan ilgili akademik birimler tarafından belirtilen tarihlerde yürütülür. Çift anadal programları için başvuru koşulları, kontenjanları, gerekli belgeler ve varsa özel şartlar akademik birimlerin web sayfalarında ilan edilir. İlan edilen tarihlerde ilgili birimlere başvuru yapılır.

                  (2) Bir öğrenci aynı başvuru döneminde en fazla iki çift anadal başvurusu yapabilir.

                  (3) Öğrenci, ilan edilen çift anadal programına;

                   a) Anadal lisans programlarının en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında, beş yıllık programlarda yedinci yarıyılın başında, altı yıllık programlarda dokuzuncu yarıyılın başında başvurabilir.

                   b) Anadal ön lisans programlarında ise çift anadal programına en erken ikinci yarıyılın başında, en geç üçüncü yarıyılın başında başvurabilir.

                  (4) Öğrencinin çift anadal programına başvuru yapabilmesi için;

                   a) Öğrencinin çift anadal programına başvurduğu yarıyıla kadar anadal programında almakla yükümlü olduğu tüm derslerden başarılı olması gerekir. Ancak, üst yarıyıllardan alınmış olan derslerde başarı şartı aranmaz.

                   b) Çift anadal programına başvuracak öğrencinin anadal programındaki GANO’su 4 üzerinden en az 3,00 olmalı ve öğrenci halen kayıtlı bulunduğu anadal programında, bulunduğu sınıfın başarı sıralaması itibarıyla ilk yüzde 20’lik dilimde yer almalıdır.

                  c) Anadal programındaki GANO’su 4 üzerinden en az 3,00 olan ancak, anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarıyla ilk yüzde 20’de yer almayan öğrencilerden çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanına eşit veya daha fazla puana sahip olanlar da çift anadal programına başvurabilirler. Bu durumdaki öğrencilerin başvuruları, GANO’su 4 üzerinden en az 3,00 olan ve sınıfında başarı sıralaması itibarıyla ilk yüzde 20’de yer alanların kabulü yapıldıktan sonra kontenjan kalması halinde değerlendirilir.

                 ç) Kayıt dondurma haricinde öğrencilerin yarıyıl/yıl kaybı olmamalıdır.

                 d) Başarı sıralaması şartı aranan programlarda çift anadal yapmak isteyen öğrencinin, bu yönergede belirlenen diğer şartların yanı sıra kayıt olduğu yıldaki ilgili programın Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen başarı sıralaması şartını da sağlamış olması gerekir.

                (5) Üniversitemize dikey geçiş veya kurumlararası ve kurum içi yatay geçiş ile kayıt yaptıran öğrenciler, anadal programındaki yarıyılları dikkate alınarak en az bir yarıyıl öğrenim görmüş olmaları şartıyla çift anadal programlarına başvuru yapabilirler.

                (6) Dikey Geçiş Sınavı ile yerleşen öğrenciler, başarı sıralaması şartı bulunan programlara çift anadal başvurusu yapamaz.

                (7) Özel şartlar ve/veya yetenek sınavı ile öğrenci alan programlarda, çift anadal programına öğrenci kabulünde kılavuzda belirtilen özel şartları sağlama ve/veya yetenek sınavında başarılı olma şartı aranır.

                Başvuru değerlendirme süreci

                MADDE 7– (1) Çift anadal programına yapılan başvuru değerlendirme süreci akademik birimlerce ilan edilen tarih aralığında yürütülür.

                 (2) Değerlendirme işlemi sonucundaki sıralama, öğrencinin başvuru anındaki anadal programı GANO’su dikkate alınarak en yüksek puandan başlayarak yapılır. GANO’ların eşitliği halinde ise öğrencilerin üniversiteye girdiği yıldaki ÖSYM yerleştirme puanları dikkate alınır. Bu durumda da eşitlik olması halinde bu adaylar kontenjan fazlası olarak yerleştirilir.

                 (3) İlgili kurullar tarafından değerlendirilmesi yapılan başvurular birim yönetim kurullarınca karara bağlanır. İlgili bölüm ve danışman birim tarafından bilgilendirilir. Kararın bir örneği öğrencinin anadal programının olduğu birime gönderilir.  

                 (4) Zorunlu veya kısmen yabancı dil hazırlık sınıfı programı olan çift anadal programlarına kesin kayıt için yabancı dil sınavlarında başarı şartı aranır. Öğrencinin, Yabancı Diller Yüksekokulu/İslami İlimler Fakültesi tarafından yapılan yabancı dil yeterlik sınavından 100 puan üzerinden en az 60 puan alması veya Senato tarafından denkliği kabul edilen ulusal/uluslararası sınavlardan eşdeğer bir puana sahip olması gerekir.

                 (5) Değerlendirme sonuçlarına ilişkin asil ve yedek adaylar ilgili birimin web sayfasında ilan edilir.

                  Kayıt işlemi

                  MADDE 8- (1) Birimler tarafından çift anadal programlarına kayıt hakkı kazanan öğrencilerin listesi ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir.

                  (2) Öğrenciler akademik birimlerce ilan edilen kesin kayıt tarihlerinde hak kazandıkları çift anadal programları için ilanda belirtilen evraklar ile birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurarak kayıtlarını yaptırırlar.

                  (3) Aynı anda birden fazla çift anadal programına kayıt yapılamaz. Ancak, aynı anda bir çift anadal ile bir yandal programına kayıt yapılabilir.

                  (4) Öğrenci aynı anda bir programın çift anadal ve yandal programına kayıt yaptıramaz.

                   Çift anadal danışmanlık işlemleri

                   MADDE 9– (1) İlgili bölüm başkanlıkları tarafından Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Akademik Danışmanlık Yönergesine uygun olarak danışman belirlenir. Danışman, çift anadal programındaki derslerin belirlenmesinde, bunların alınacağı dönemlerin planlanmasında öğrencilere yardımcı olur ve çift anadal programının amacına uygun biçimde yürütülmesini sağlar.

                   Çift anadal programının uygulanması

                    MADDE 10- (1) Çift anadal programları için ders kayıt işlemleri akademik takvimde belirtilen ders kayıt döneminde yapılır.

                    (2) Anadal ve çift anadal programlarında eş değer sayılan dersler, öğrencinin her iki programın kayıtlarında yer alır ve not durum belgelerinde gösterilir. Bütün bu dersler çift anadal programında da GANO’ya dahil edilir.

                    (3) Anadal ve çift anadal programlarında yer alan ve eş değer sayılabilecek dersler ve varsa daha önce alınan dersler, ilgili bölüm başkanlığı tarafından değerlendirilir. Öğrencinin programa kabulü sırasında bütün dersler için muafiyet ve intibak işlemleri birim yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

                    (4) Öğrencinin çift anadal programındaki başarı durumu, anadal programındaki başarısını ve mezuniyetini etkilemez.

                    (5) Öğrencinin anadal ve çift anadal programlarının ders kayıt ve danışman onay işlemlerini ayrı ayrı yapmaları gerekir.

                    (6) Öğrencinin çift anadal programından alacağı derslerin anadal programının haftalık ders saatleri ile çakışması durumunda, öncelikli olarak anadal programında bulunan dersine kayıt olması gerekir.

                    (7) ÇAP öğrencileri programda yer alan derslerin gerekli önkoşullarını sağlamak zorundadır.

                    (8) Çift anadal öğrencisi ders seçimi yaparken yarıyıl şartı aranmaz. Öğrenci güz döneminde 1, 3, 5 ve 7 nci; bahar döneminde ise 2, 4, 6 ve 8 inci yarıyıldan ders alabilir.

                    (9) Çift anadal programındaki öğrenci, anadal programında kurum içi geçiş hükümlerine uygun koşulları sağladığında çift anadal programına yatay geçiş yapabilir. Çift anadal programına kayıtlı öğrencinin, kurum içi yatay geçiş ile anadalını değiştirmesi durumunda ise çift anadal programındaki kaydı silinir.

                   (10)  Çift anadal programına kayıtlıyken anadaldan mezun olan bir öğrenci Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Özel Öğrenci Yönergesinin şartlarını sağlaması durumunda özel öğrenci değişim programına başvuru yapabilir.

                    (11) Çift anadal programında kayıtlı olan ve normal öğrenim süresinde mezun olamayan öğrenciden katkı payı/öğrenim ücreti alınır.

                     Mezuniyet, ilişik kesme ve kayıt dondurma işlemleri

                     MADDE 11–(1) Çift anadal programındaki başarı ve mezuniyet koşulları, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre belirlenir.

                     (2) Çift anadal programı öğrencisi kayıtlı olduğu çift anadal programı başarı sıralamasında yer almaz.

                     (3) Başarı ve mezuniyet koşulları:

                      a) Anadal programında mezuniyet hakkını elde eden ve çift anadal programını başarıyla tamamlayan öğrenciye ayrıca çift anadal yaptığı programın diploması verilir. Çift anadal programından mezuniyet hakkını elde eden öğrenciye, anadal programından mezuniyet hakkını elde etmeden çift anadal programı diploması verilmez.

                      b) Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden, ancak çift anadal programını bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi çift anadal programına kayıt yaptırdığı eğitim-öğretim yılından itibaren 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (c) fıkrasında belirtilen azami süre kadardır.

                     (4) Çift anadal programına kayıtlı öğrenci başvuru şartlarını sağladığında farklı bir çift anadal programına başvurabilir. Öğrenci, önceki programdan kaydını sildirmek koşulu ile yeni bir programa kayıt yaptırabilir.

                     (5) Çift anadal programında, kayıt dondurmadan veya izinli olmadan iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin çift anadal programından kaydı silinir.

                     (6) Anadal programında kayıt donduran, değişim programları ile giden veya izinli sayılan öğrenci, ilgili süreler zarfında çift anadal programında da kayıt dondurmuş veya izinli sayılır. Bu durum anadal programı tarafından öğrencinin kayıtlı bulunduğu çift anadal programına ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir. Ayrıca öğrenci geçerli mazereti olduğu takdirde, çift anadal programının bağlı olduğu birimin yönetim kurulu kararı ile sadece çift anadal programında kaydını dondurabilir.

                     (7) Öğrencinin çift anadal programından mezun olabilmesi için anadal programındaki GANO’sunun 4 üzerinden en az 2.72 olması gerekir. Tüm çift anadal öğrenimi süresince öğrencinin anadal programındaki GANO’su bir defaya mahsus olmak üzere 4 üzerinden 2,50’ye kadar düşebilir. Anadal programındaki GANO’su ikinci bir kez 4 üzerinden 2,72’nin altına düştüğü takdirde öğrencinin çift anadal programından kaydı silinir.

                    (8) Öğrenci çift anadal programından kendi isteği ile kayıt sildirebilir. Bu programlardan kendi isteği ile kayıt sildiren öğrenci tekrar aynı programa başvuru yapamaz.

                    (9) Öğrencinin çift anadal programından kaydının silindiğine ilişkin birim yönetim kurulu kararı, çift anadal programının bağlı olduğu birim tarafından öğrenciye, anadal programının bağlı olduğu birime ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yazılı olarak bildirilir.

                   (10) Çift anadal programından çıkarılan öğrencilerin ÇAP’ta almış oldukları derslerin ne şekilde değerlendirileceği, ilgili birim yönetim kurulu teklifiyle Senato tarafından belirlenir. Öğrencinin ÇAP’ta başarılı olup anadal programında kabul edilmeyen dersleri, genel not ortalamasına dâhil edilmeksizin transkript ve diploma ekinde yer alır.

                   (11) Çift anadal programından kaydı silinen öğrencinin tekrar aynı çift anadal programına kayıt olması halinde, öğrencinin başvurması durumunda başarılı olduğu derslerin muafiyetinin değerlendirilmesi ilgili birim yönetim kurulu tarafından yapılır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yandal Programı

                   Yandal programı açılması ve müfredat işlemleri

                   MADDE 12- (1) Yandal programı, ilgili bölümlerin önerisi üzerine fakülte/yüksekokul kurul kararı ve Üniversite Senatosunun onayı ile açılır.

                   (2) Yandal programı, Üniversitede lisans eğitimi veren tüm programlar arasında yürütülebilir.

                   (3) Yandal yapılacak programların kontenjanları, ilgili birim kurul önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.

                   (4) Yandal programlarına ait ders müfredatı ilgili birim kurul önerisi ile Senato tarafından belirlenir. Yandal programı ortak dersler dışında en az 30 AKTS’den oluşur.

                   (5) Yandal programı açılma süreci her yıl mayıs ayının sonuna kadar tamamlanır.

                   (6) Programlarda devam zorunluluğu olan öğrencisi bulunmayan sınıflar için yandal programı açma teklifi yapılamaz.

                    Yandal programlarına başvuru süreci

                    MADDE 13- (1) Yandal programlarına ilişkin başvuru işlemleri eğitim-öğretim yılı başlamadan ilgili akademik birimler tarafından belirtilen tarihlerde yürütülür. Yandal programları için başvuru koşulları, kontenjanları, gerekli belgeler ve varsa özel şartlar belirtilerek ilgili tarihlerde akademik birimlerin web sayfalarında ilan edilir. İlan edilen tarihlerde ilgili birimlere başvuru yapılır.

                    (2)  Bir öğrenci aynı başvuru döneminde birden fazla yandal programına başvuru yapamaz.

                    (3) Öğrenci, yandal programına, anadal lisans programının en erken üçüncü, en geç beşinci yarıyılının başında başvurabilir.

                    (4) Öğrencinin yandal programına başvurduğu yarıyıla kadar anadal programında almakla yükümlü olduğu tüm derslerden başarılı olması gerekir. Ancak, üst yarıyıllardan alınmış olan derslerde başarı şartı aranmaz.

                    (5) Yandal programına başvuracak öğrencinin anadal programındaki GANO’su 4 üzerinden 2.50 (100 tam puan üzerinden en az 65) olması gerekir.

                    (6)   Kayıt dondurma haricinde öğrencilerin yarıyıl/yıl kaybı olmamalıdır.

                    (7)  Özel şartlar ve/veya yetenek sınavı ile öğrenci alan programlarda, yandal programına öğrenci kabulünde kılavuzda belirtilen özel şartları sağlama ve/veya yetenek sınavında başarılı olma şartı aranır.

                     Başvuru değerlendirme süreci

                     MADDE 14– (1) Yandal programına öğrenci kabulü akademik birimlerce ilan edilen tarihlere bağlı kalarak ilgili birimler tarafından yürütülür.

                     (2) Başvuruların değerlendirilmesi, ilgili birim yönetim kurulu kararı ile yapılır.

                     (3) Değerlendirme işlemi sonucundaki sıralama, öğrencinin başvuru anındaki anadal programı GANO’su dikkate alınarak en yüksek puandan başlayarak yapılır. GANO’ların eşitliği halinde ise öğrencilerin üniversiteye girdiği yıldaki ÖSYM yerleştirme puanları dikkate alınır. Bu durumda da eşitlik olması halinde bu adaylar kontenjan fazlası olarak yerleştirilir.

                     (4) İlgili kurullar tarafından değerlendirilmesi yapılan başvurular birim yönetim kurullarınca karara bağlanır. İlgili bölüm ve danışman birim tarafından bilgilendirilir. Kararın bir örneği öğrencinin anadal programının olduğu birime gönderilir.

                     (5) Değerlendirme sonuçlarına ilişkin asil ve yedek adaylar ilgili birimin web sayfasında ilan edilir.

                     Kayıt işlemleri

                     MADDE 15- (1) Birimler tarafından yandal programlarına kayıt hakkı kazanan öğrencilerin listesi ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir.

                     (2) Öğrenciler akademik birimlerce ilan edilen kesin kayıt tarihlerinde kayıt hakkı kazandıkları yandal programları için belirtilen evraklar ile birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurarak kayıtlarını yaptırırlar.

                     (3) Aynı anda birden fazla yandal programına kayıt yapılamaz. Ancak, aynı anda bir çift anadal ile bir yandal programına kayıt yapılabilir.

                     (4) Zorunlu veya kısmen yabancı dil hazırlık sınıfı programı olan yandal programlarına kesin kayıt için yabancı dil sınavlarında başarı şartı aranır. Yabancı Diller Yüksekokulu/İslami İlimler Fakültesi tarafından yapılan yabancı dil yeterlik sınavından 100 puan üzerinden en az 60 veya Senatonun eşdeğer kabul ettiği ulusal/uluslararası sınavlardan eşdeğer bir puan alması gerekir.

                     (5) Yandal programından kendi isteğiyle kaydını sildiren öğrenci aynı yandal programına tekrar kayıt yapamaz.

                     (6) Öğrenci aynı programın çift anadal ve yandal programına kayıt yaptıramaz.

                      Yandal danışmanlık işlemleri

                      MADDE 16– (1) İlgili bölüm başkanlıkları tarafından Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Akademik Danışmanlık Yönergesine uygun olarak danışman belirlenir. Danışman, yandal programındaki derslerin belirlenmesinde, bunların alınacağı dönemlerin planlanmasında öğrencilere yardımcı olur ve yandal programının amacına uygun biçimde yürütülmesini sağlar.

                      Ders kaydı, mezuniyet, ilişik kesme ve kayıt dondurma işlemleri

                      MADDE 17– (1) Yandal programındaki başarı ve mezuniyet koşulları, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre belirlenir.

                      (2) Yandal programı öğrencisi kayıtlı olduğu yandal programı başarı sıralamasında yer almaz.

                      (3) Yandal programları için ders kayıt işlemleri akademik takvimde belirtilen ders kayıt döneminde yapılır. Öğrencilerin anadal ve yandal programlarına derse kayıt ve danışman onay işlemlerini ayrı ayrı yapmaları gerekir.

                      (4) Yandal programı, öğrencinin anadal programındaki başarısını ve mezuniyetini hiçbir biçimde etkilemez. Anadal ve yandal programları için ayrı ayrı transkript düzenlenir.

                      (5) Yandal öğrencileri programda yer alan derslerin gerekli önkoşullarını sağlamak zorundadır.

                      (6) Öğrencinin yandal programına devam edebilmesi için GANO’sunun, anadal programında 4 üzerinden en az 2.29, yandal programında ise en az 2,00 olması gerekir. Bu şartı sağlayamayan öğrencinin yandal programından kaydı silinir.

                      (7) Yandal programında iki yarıyıl üst üste ders kaydı yapmayan öğrencinin birim yönetim kurulu kararı ile programdan ilişiği kesilir.

                      (8) Yandal programından kaydı silinen öğrencinin yandal programında almış olduğu derslerin ne şekilde değerlendirileceği, ilgili birim yönetim kurulu teklifiyle Senato tarafından belirlenir. Öğrencinin yandalda başarılı olup anadal programında kabul edilmeyen dersleri, genel not ortalamasına dâhil edilmeksizin transkript ve diploma ekinde yer alır.

                      (9) Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ve yandal programında alması gereken dersleri başarıyla tamamlayan öğrenciye yandal programı sertifikası verilir. Bu belge diploma yerine geçmez.

                    (10) Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ancak yandal programını bitiremeyen öğrencinin öğrenim süresi, yandal programının bulunduğu ilgili birim yönetim kurulu kararı ile en fazla iki yarıyıl ek süre tanınır.

                    (11) Yandal programına kayıtlı öğrencinin, kurum içi yatay geçiş ile anadalını değiştirmesi durumunda yandal programındaki kaydı silinir.

                    (12) Öğrencinin yandal programından kaydının silindiğine ilişkin birim yönetim kurulu kararı, yandal programına bağlı olduğu birim tarafından öğrenciye, anadal programının bağlı olduğu birime ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yazılı olarak bildirilir.

                    (13) Anadal programından mezun olan öğrencinin, yandal programına devam ettiği dönemlerde ödeyeceği öğrenci katkı payı, ilgili mevzuat kapsamında belirlenir.

                    (14) Öğrencinin yandal programından alacağı derslerin anadal programının haftalık ders saatleri ile çakışması durumunda, öncelikli olarak anadal programında bulunan dersine kayıt olması gerekir.

                    (15) Yandal öğrencisi ders seçimi yaparken yarıyıl şartı aranmaz. Öğrenci güz döneminde 1, 3, 5 ve 7 nci; bahar döneminde ise 2, 4, 6 ve 8 inci yarıyıldan ders alabilir.

                    (16) Yandal sertifikası, öğrencinin anadal programından mezun olması halinde verilir.

                    (17) Anadal programında kayıt donduran, değişim programları ile giden veya izinli sayılan öğrenci, ilgili süreler zarfında yandal programında da izinli sayılır. Bu durum anadal programı tarafından öğrencinin kayıtlı bulunduğu yandal programına ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir.

                     (18) Ayrıca öğrenci geçerli mazereti olduğu takdirde, yandal programının bağlı olduğu birimin yönetim kurulu kararı ile sadece yandal programında kaydını dondurabilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

                     Hüküm bulunmayan haller

                     Madde 18- (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik, diğer ilgili mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato ve birimlerin ilgili kurullarının kararları uygulanır.

                    Yürürlük

                    MADDE 19- (1) Bu Yönerge Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

                    Yürütme

                    MADDE 20- (1) Bu Yönerge Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.