Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi/ Öğrenci Konseyi

Yönergemiz

KARAR: 17-2020/116

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi”nin aşağıdaki şekilde kabul edilmesine katılanların oy birliğiyle karar verildi.

 

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ

ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ

                                                             

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönerge’nin amacı; Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına kayıtlı ön lisans ve lisans öğrencilerinin eğitim, sağlık, spor ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması ve geliştirilmesinde haklarını gözetmek, ulusal çıkarlar konusunda duyarlı olmalarını sağlamak, yükseköğretim kurumları yönetim organları ile öğrenciler arasında etkili bir iletişim kurarak öğrencilerin beklenti ve isteklerini yönetim organlarına iletmek ve öğrencilerin eğitim-öğretim konusundaki kararlara katılımını sağlamak amacıyla oluşturulan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ile bunları ulusal ve uluslararası düzeyde temsil etmek için oluşturulacak Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğrenci Konseyinin kuruluş, görev, yetki ve çalışma esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1)Bu Yönerge Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesindeki ön lisans ve lisans öğrencilerini temsil etme yetkisiyle kurulacak olan öğrenci konseyinin kuruluş, görev, yetki ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1)Bu Yönerge, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7’inci maddesi ve Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1)Bu Yönergede geçen;

a)Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcileri Kurulu: Üniversitenin fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarındaki bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrenci temsilcilerinden oluşan kurulu,

b)Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Öğrenci Temsilcisi: Üniversitenin fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarındaki bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrenci temsilcilerinin, kendi aralarından, bulundukları fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulu öğrencilerini bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrencilerini, Öğrenci Konseyinde temsil etmesi için seçtiği öğrenciyi,

c)Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğrenci Konseyi: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde öğrencilerin kendi aralarında demokratik usullerle seçtikleri öğrenci birliğini,

ç)Öğrenci Konseyi Başkanı: Üniversite Öğrenci Konseyinin ve Öğrenci Konseyinin Yönetim Kurulunun Başkanını,

d) Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu: Öğrenci Konseyinin Denetleme Organını,

e) Öğrenci Konseyi Genel Kurulu: Üniversitedeki fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu öğrenci temsilcileri ile bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrenci temsilcilerinden oluşan kurulu,

f) Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu: Üniversitedeki fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu öğrenci temsilcilerinden oluşan kurulu,

g) Üniversite: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesini,

ğ) Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi: Türkiye’deki yükseköğretim kurumları öğrenci konseyi başkanlarının bir araya gelerek kurduğu öğrenci birliğini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Temsilcileri ve Öğrenci Konseyi

Öğrenci Temsilcileri Seçimlerine İlişkin Genel Esaslar

MADDE 5 –  (1) Öğrenci Konseyi üyelerinin belirlenmesi ve organlarının oluşturulması için yapılacak seçimler aralık ayına kadar belirlenecek bir takvim, süre ve program esas alınarak Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilir. Öğrenci temsilcilerinin seçimleri, ilgili birim yetkilisince oluşturulacak iki öğretim elemanı ve birim sekreterinden oluşan öğrenci konseyi seçim komisyonunca yürütülür. Bu süre ve program içerisinde yapılan seçimlerde, bir birimde herhangi bir nedenle sonuç alınamaz ise, o birimde temsilci seçilmemiş olur. Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrenciler, seçim tarihinden en az bir hafta önce fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulunun dekanlık/müdürlüğüne adaylıklarını yazılı olarak bildirirler ve seçimlerin yapılacağı tarihten bir önceki günün mesai bitimine kadar seçim kampanyasını yürütebilirler.

Öğrenci Temsilci Adaylarında Aranacak Nitelikler

MADDE 6 – (1)Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrencilerde aşağıdaki şartlar aranır:

a) İlgili fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulunun en az ikinci sınıfına kayıtlı öğrenci olması,

b) Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması,

c) Yüz kızartıcı suçlardan dolayı adli sicil kaydı bulunmaması,

ç) Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olması,

d) Genel not ortalamasının 4 üzerinden 2,75 ve üstü veya 100 üzerinden 70 ve üstü olması,

e) Uyarma cezası dışında disiplin cezası almamış olması,

f) Terör örgütlerine aidiyeti veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmaması.

Öğrenci Konseyi Organları

MADDE 7- (1) Öğrenci konseyi organları, bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrenci temsilcisi, fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu öğrenci temsilcisi, öğrenci konseyi başkanı, öğrenci konseyi denetleme kurulu, öğrenci konseyi genel kurulu, öğrenci konseyi yönetim kurulundan oluşur.

Bölüm, Program, Anabilim Dalı, Anasanat Dalı Öğrenci Temsilci Seçimi

MADDE 8- (1) Bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrenci temsilcisi bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrencilerince, kendi aralarından, seçime katılanların çoğunluğuyla bir defaya mahsus olmak üzere iki yıl için seçilir.

 (2) Bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrenci temsilcisinin seçilme niteliklerini kaybetmesi ya da herhangi bir nedenle süresi bitmeden önce görevinin sona ermesi hâlinde kalan süreyi tamamlamak üzere, ilgili bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalında bir ay içerisinde aynı usulle yeni bir temsilci seçilir.

Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcisinin Görevleri

MADDE 9- (1) Bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrenci temsilcisinin görevleri şunlardır:

a) Temsil ettiği bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrenci konseyi çalışmalarını yürütmek,

b) Öğrenci konseyi organlarının aldığı kararları temsil ettiği birimde duyurmak ve uygulamalarını izlemek,

c) Temsil ettiği bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalındaki öğrenci sorunlarını belirlemek ve bunların çözümü için öğrenci konseyinin ve yükseköğretim kurumunun ilgili yönetim organlarına iletmek,

ç) Temsil ettiği bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalındaki öğrenci etkinliklerini koordine etmek,

d) Kendi bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrencilerini, öğrenci etkinliklerinde temsil etmek,

e) Temsil ettiği bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalındaki öğrencilerle bu birimin yönetim organları arasında iletişimi geliştirmek,

f) Öğrencilerle ilgili konuların görüşülmesi sırasında temsil ettiği bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalının akademik toplantılarına katılmak,

g) Çalışmaları ile ilgili raporlar hazırlamak ve arşivlemek.

 

Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Öğrenci Temsilcisi Seçimi

MADDE 10-(1)Fakülte/Yüksekokul/Meslek yüksekokulu öğrenci temsilcisi, bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrenci temsilcilerince kendi aralarından, seçime katılanların çoğunluğuyla ve iki yıl için seçilir. Sadece bir bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı bulunan fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulunun temsilcisi olarak görev yapar.

(2) Fakülte/Yüksekokul/Meslek yüksekokulu temsilcisinin seçilme niteliklerini kaybetmesi ya da herhangi bir nedenle süresi bitmeden önce görevinden ayrılması hâlinde, kalan süreyi tamamlamak üzere, üniversitemiz ilgili fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulunda on beş gün içerisinde aynı usulle yeni bir temsilci seçilir.

Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Öğrenci Temsilcisinin Görevleri

MADDE 11- (1) Fakülte/Yüksekokul/Meslek yüksekokulu temsilcisinin görevleri şunlardır:

a) Temsil ettiği fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarında öğrenci konseyi çalışmalarını yürütmek,

b) Öğrenci konseyi organlarının aldığı kararları, temsil ettiği fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarında duyurmak ve uygulamalarını izlemek,

c) Temsil ettiği fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulunun öğrenci sorunlarını belirlemek ve bunların çözümü için öğrenci konseyinin ve birimin ilgili yönetim organlarına iletmek,

ç) Bulunduğu fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulunun öğrencilerini, öğrenci etkinliklerinde temsil etmek,

d) Temsil ettiği fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulunda öğrenci etkinliklerini koordine etmek,

e) Öğrencilerle ilgili konuların görüşülmesi sırasında, temsil ettiği fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulunun yönetim kurulu ve akademik kurul toplantılarına katılmak,

f) Bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalları öğrencileri arasında iletişimi geliştirmek için çalışmalar yapmak.

Öğrenci Konseyi Başkanı

MADDE 12- (1) Öğrenci konseyi başkanlığını, Üniversitemiz fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokul adlarının alfabetik sıralamasına göre belirlenen birimin öğrenci temsilcisi üstlenir.

(2) Konsey başkanının 6’ncı maddede sayılan nitelikleri kaybetmesi veya herhangi bir nedenle süresi bitmeden önce görevinden ayrılması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere başkanın temsil ettiği fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu öğrenci temsilciliği seçiminde en çok oy alan aday başkan olur.

Öğrenci Konseyi Başkanının Görevleri

MADDE 13- (1) Öğrenci konseyi başkanının görevleri şunlardır:

a) Üniversitemiz öğrencilerini ulusal ve uluslararası öğrenci etkinliklerinde temsil etmek,

b)Öğrenci konseyi genel kurulu ve öğrenci konseyi yönetim kurulu toplantılarının gündemini belirlemek ve bu toplantılara başkanlık etmek,

c)Öğrenci konseyi genel kurulunca ve öğrenci konseyi yönetim kurulunca alınan kararların duyurulmasını sağlamak ve uygulamasını izlemek,

ç) Görev süresi bitiminde bir yıllık faaliyet raporunu bir sonraki öğrenci konseyi genel kuruluna sunmak,

d) Öğrenciler ile ilgili konuların görüşülmesi sırasında Üniversitemiz Senato ve Yönetim Kurulu toplantılarına katılmak.

 Öğrenci Konseyi Genel Kurulu

MADDE 14- (1) Öğrenci konseyi genel kurulu, Üniversitemiz fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu temsilcileri ile bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrenci temsilcilerinden oluşur ve öğrenci konseyinde en yüksek karar organıdır.

(2) Öğrenci konseyi genel kurulu, her yıl en az iki kere olmak üzere olağan toplantısını yapar. Öğrenci konseyi genel kurulu salt çoğunluğu ile toplanır.

(3) Öğrenci konseyi genel kurulu gündemi, öğrenci konseyi başkanı tarafından en az on beş gün önce üyelere yazılı olarak bildirilir. Yapılan duyuru üzerine Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği’nde belirtilen toplantı yeter sayısı (salt çoğunluk)  sağlanamadığı takdirde duyuru işlemi aynı şekilde tekrarlanır.

(4) Öğrenci konseyi genel kurulunda yönetim ve denetleme kurulu üyeleri, toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla seçilir. Bu seçimler gizli oylama ve açık sayım ile yapılır. Bunların dışındaki kararlar, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ve açık oylama ile alınır.

(5) Öğrenci konseyi genel kurulu, öğrenci konseyi yönetim kurulunun kararı veya genel kurul üyelerinin dörtte birinin yazılı başvurusu üzerine yönetim kurulu tarafından olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Bu durumlarda genel kurul toplantısı en geç on beş gün içerisinde gerçekleştirilir. Öğrenci konseyinin olağanüstü yapılan genel kurul toplantılarını ve gündemini öğrenci konseyi yönetim kurulu belirler ve yürütür.

Öğrenci Konseyi Genel Kurulunun Görevleri

MADDE 15- (1) Öğrenci konseyi genel kurulunun görevleri şunlardır:

a) 12’nci maddedeki usule göre öğrenci konseyi başkanını belirlemek,

b) Öğrenci konseyi yönetim kurulu üyelerini seçmek,

c) Öğrenci konseyi denetleme kurulu üyelerini seçmek,

ç) Öğrenci konseyinin ve üniversitemiz öğrencilerinin sorunlarına ilişkin kararlar almak ve alınan kararları Rektörlüğe iletmek,

d) Öğrenci konseyinin dönem hedeflerini belirlemek.  

Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu

MADDE 16- (1) Öğrenci konseyi yönetim kurulu, öğrenci konseyi genel kurulu üyelerinin, kendi aralarından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla ve iki yıl için seçeceği biri başkan yardımcısı olmak üzere sekiz öğrenci ve öğrenci konseyi başkanından oluşur. Öğrenci konseyi yönetim kurulu, öğrenci konseyi genel kuruluna karşı sorumludur.

(2) Öğrenci konseyi yönetim kurulu, başkanın yokluğunda başkan yardımcısının yönetiminde üç ayda bir toplanır. Kurulun toplantı gündemi, yeri ve tarihi en az yedi gün önce başkan tarafından yönetim kurulu üyelerine duyurulur. Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır, toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla karar alır. Oylarda eşitlik olması durumunda başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır.

Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunun Görevleri

MADDE 17- (1) Öğrenci konseyi yönetim kurulunun görevleri şunlardır:

a)Çalışmalarına ilişkin üyeleri arasında iş bölümü ve görev dağılımı yapmak,

b) Öğrenci konseyi genel kurulunun aldığı kararların uygulanmasını sağlamak,

c) Üniversitemiz öğrencilerinin sorunlarını belirleme, görüş ve düşüncelerini üniversitemiz ilgili yönetim organlarına iletmek,

ç) Sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yaparak, toplumsal duyarlılık projeleri geliştirmek ve bu projelere Üniversitemiz içerisinde öğrenci katılımını teşvik etmek,

d) Ulusal ve uluslararası eğitim gençlik programlarına öğrenci katılımına yönelik çalışmalar yapmak,

e) Ulusal ve uluslararası öğrenci birlikleri ve organizasyonları ile ilişkileri geliştirmek,

f) Yemek, ulaşım, barınma, kafeterya, kulüp, burs, eğitim, sanat, kültür ve spor alanlarında çalışma grupları oluşturmak ve bunların işlerliğini sağlamak,

g) Çalışmaları hakkında öğrenci konseyi genel kurulu üyelerini bilgilendirmek,

ğ) Ulusal öğrenci konseyinin kararlarını bağlı bulunduğu üniversitede duyurmak ve izlemek,

h) Gerçekleştirilen çalışmaların raporlarını hazırlamak ve arşiv oluşturmak.

Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu

MADDE 18- (1) Öğrenci konseyi denetleme kurulu, öğrenci konseyi genel kurulu üyelerinin yönetim kuruluna seçilenler hariç olmak üzere kendi aralarından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla ve iki yıl için seçeceği bir başkan ve dört üyeden oluşur.

Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulunun Görevleri

MADDE 19- (1) Öğrenci konseyi denetleme kurulunun görevleri şunlardır:

a)Öğrenci konseyi yönetim kurulunun Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmelik hükümlerine, Üniversitemizin hazırlayacağı yönergelere ve öğrenci konseyi genel kurulu kararlarına göre çalışıp çalışmadığını denetlemek,

b) Yaptığı çalışmalar hakkında Üniversitemiz Rektörlüğünü (SKS aracılığı ile) ve öğrenci konseyi genel kurulunu bilgilendirmek

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ulusal Öğrenci Konseyi

Ulusal Öğrenci Konseyi

MADDE 20- (1) Ulusal Öğrenci Konseyi, Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarının öğrenci konseyi başkanlarından oluşur.

(2) Ulusal Öğrenci Konseyi toplantısı, Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği tarih ve program esas alınarak başkanın temsilcisi olduğu Üniversitede gerçekleştirilir. Toplantının sekretarya hizmetleri de aynı üniversite tarafından yürütülür.

(3) Ulusal Öğrenci Konseyi, her yıl bir kez toplanır. Ulusal Öğrenci Konseyi gündemi, Ulusal Öğrenci Konseyi Başkanı tarafından en az on beş gün önce üyelere duyurulmak üzere yazıyla ilgili üniversite rektörlüklerine bildirilir.

(4) Ulusal Öğrenci Konseyi, üyelerin salt çoğunluğuyla toplanır, toplantı yeter sayısı sağlanamadığı takdirde bir ay içerisinde üye tam sayısının en az dörtte biri ile yeniden toplanır. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla alınır ve açık oylama yapılır.

(5) Ulusal Öğrenci Konseyi, öğrenci konseylerinin ilettiği sorunları tartışır ve çözüm önerilerinde bulunur, ulusal öğrenci konseyinin dönem hedeflerini belirler. Alınan kararlar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına ve üniversitelere bildirilir.

Ulusal Öğrenci Konseyi Başkanı ve Görevleri

MADDE 21- (1) Ulusal Öğrenci Konseyi Başkanı, öğrenci konseyleri başkanları arasından kayıtlı oldukları üniversitelerin 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu’nda yer alan sırasına göre belirlenir ve bir yıl süreyle görev yapar.

(2) Ulusal Öğrenci Konseyi Başkanı, Ulusal Öğrenci Konseyi toplantılarının gündemini belirler ve bu toplantılara başkanlık eder, Ulusal Öğrenci Konseyinin çalışmalarında koordinasyonu sağlar, alınan kararların bildirimini yapar ve uygulanmasını izler, Ulusal Öğrenci Konseyini ulusal ve uluslararası öğrenci etkinliklerinde temsil eder, görev süresi bitiminde bir yıllık faaliyet raporunu bir sonraki Ulusal Öğrenci Konseyi toplantısında sunar.

(3) Ulusal Öğrenci Konseyi Başkanı, Yükseköğretim Genel Kurulunun öğrencilerle ilgili konuların görüşüldüğü toplantılarına, Yükseköğretim Kurulu Başkanının daveti üzerine katılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Öğrenci Konseylerine Oda, Araç ve Gereç Tahsisi

MADDE 22- (1) Öğrenci konseyine, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği’nde yer alan görevleri gerçekleştirmek amacıyla Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından, kurum içinde uygun görülen bir oda tahsis edilir ve çalışmaları için gerekli araç ve gereç sağlanır.

(2) Öğrenci Konseyi organlarında görev yapan başkan ve diğer öğrenci temsilcilerinin, bu yönerge esasları doğrultusunda yurt içi; bütçe imkânları çerçevesinde de yurt dışı görevlendirmeleri üniversite tarafından yapılır. Harcırahları, varsa katılım ücretleri, üniversitenin bütçesinden karşılanır.

Sekretarya İşlemlerinin Yürütülmesi

MADDE 23- (1) Öğrenci temsilciliklerinin hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokul sekreterliği öğrenci konseyinin hizmetlerinin yürütülmesinden ise Genel Sekreterlik ile koordine etmek suretiyle Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı sorumludur.

Ulusal Öğrenci Konseyi Üyeliğinin Sona Ermesi

MADDE 24- (1) Öğrenci konseyi başkanlığı sona eren öğrencinin Ulusal Öğrenci Konseyi üyeliği de sona erer.

Yürürlükten Kaldırma

MADDE 25- (1) Bu yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, 13.11.2008 tarihli ve 08-2008/15 sayılı Senato Kararı ile kabul edilen Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 26- Bu yönerge, Senato’da kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 27- Bu yönerge hükümlerini Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü yürütür.