1) T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı


2007-2013 dönemi için hazırlanan yeni PROGRESS programı, Topluluğun istihdam, sosyal içerme ve koruma, çalışma koşulları, toplumsal cinsiyet eşitliği ve ayrımcılıkla mücadele konusundaki mevcut girişimlerinin ve bütçe kalemlerinin yerini alacaktır. Karar alma prosedürleri halen hazırlanmakta ve PROGRESS programının nihai kabulünün 2006 yılı Ekim ayında gerçekleşmesi planlanmaktadır. 2007-2013 dönemini kapsayan PROGRESS programı, operasyon masraflarının Avrupa düzeyinde işbirlikleri ile karşılanmasına imkan tanımaktadır. Mevcut programlar ve PROGRESS arasında sorunsuz bir geçişin yaşanmasını sağlamak üzere, Komisyon ayrımcılıkla mücadele(Eylem 1), toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleme(Eylem 2), özürlü kişilerin topluma entegrasyonlarının sağlanması(Eylem 3) alanlarında aktif olarak faaliyet gösteren kurumlara yönelik olarak Eylül ayının sonuna doğru bir Çerçeve Teklif Çağrısı yayınlayacaktır.


Daha Fazla Bilgi İçin...

 

2) T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı


AB Kültür Programı: Sanatçıların ve kültür alanında çalışanların sınır ötesi dolaşımının geliştirilmesi, kültürlerarası diyalogun arttırılması, kültür-sanat eserlerinin ve sanat çalışmalarının uluslararası dolaşımının geliştirilmesidir. En az 24 ay önce kurulmuş tüzel kuruluşlar, Tiyatrolar, Dans Grupları, Müzeler, Belediyeler, Üniversiteler, Araştırma Merkezleri, Kültür Enstitüleri, Kamu Kurumları, Vakıflar, Dernekler, Sanat galerileri vb başvuru yapabilir. Bireysel başvuru yapılamaz!


Daha Fazla Bilgi İçin...

 

3) T.C.Milli Savunma Bakanlığı


Savunma Araştırma ve Teknoloji Plânı (SAGTEP): TSK ihtiyaçlarından millî olması zorunlu sistem ihtiyaçlarının tamamının, kritik sistem ihtiyaçlarının ise ekonomik ve teknik olarak yapılabilir olanlarının ARGE'ye dayalı olarak yurt içinden karşılanmasına yön verecek politika, hedef ve öncelikleri belirleyen plandır.

Savunma Araştırma ve Teknoloji Programı (SAGTEPR): Gnkur. Başkanlığınca onaylanan SAGTEP'de yer verilen sistem geliştirme, teknolojik alt yapı oluşturma ve temel araştırma projelerinden kaynak tahsis edilen projelerin yer aldığı programdır.


Daha Fazla Bilgi İçin...

 

4) T.C.Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Ar-Ge Destekleri:


Tarım Bakanlığı; tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu öncelikli konularda bilgi ve teknolojilerin geliştirilmesi, çiftçiler, tarımsal sanayiciler ile ihracatçılara aktarılması ve tarım sektöründeki örgütlerin Ar-Ge kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla Ar-Ge projelerine geri ödemesiz doğrudan destekleme ödemesi vermektedir. 5488 sayılı tarım kanuna bağlı olarak çıkartılan Araştırma ve Geliştirme Projelerinin Desteklenmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğ kapsamında, tarım sektörünün ihtiyacı olan konularda üniversiteler, sivil toplum örgütleri, meslek kuruluşları, çiftçi örgütleri ve özel sektör tarafından yürütülen AR-GE projeleri desteklenmektedir.


Daha Fazla Bilgi İçin... 

 

5) T.C.Bilim,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

 

  a) TEKNOGİRİŞİM SERMAYE DESTEĞİ

5746 Sayılı Kanun kapsamında sağlanan Teknogirişim Sermaye Desteği ile yeni ve yenilikçi iş fikirleri olan genç girişimcilerin, bu iş fikirlerini katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için çekirdek sermaye sağlanarak desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Daha Fazla Bilgi İçin...

 

    b) TEKNOLOJİK ÜRÜN TANITIM VE PAZARLAMA DESTEK PROGRAMI

 Program kapsamında, yurt içinde yerleşik kuruluşların; kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünlerin veya prototiplerin yurt içi ve yurt dışında tanıtımı ve pazarlanmasına yönelik faaliyetler desteklenecektir.

 

Daha Fazla Bilgi İçin...