AVRUPA BİRLİĞİ 7.ÇERÇEVE PROGRAMI

Uluslararası B&T Politikaları

Globalleşme, Bilim ve Teknoloji alanında dış kaynaklara, uluslararası işbirliğine ve ağ oluşturmaya bağımlılığı arttırmaktadır. Bu süreçte maksimum düzeyde faydayı, en verimli şekilde, ulusal, uluslararası ya da dünya çapında her coğrafi platformda üretilen teknolojiye ulaşabilen, üretim modellerine adapte edebilen ve kullanabilen ülkeler sağlayacaktır. Bu nedenle Ar&Ge faaliyetlerine uluslararası  boyut kazandırılmasının altında; araştırma enstitüleri ve yenilik ağları arasındaki global işbirliğine ivme kazandırarak yeni bilgi ve teknoloji üretimine dolayısıyla araştırma ve yenilikçilik potansiyeline katkı sağlanması, Ar&Ge faaliyetleri alanında Avrupa’nın cazip hale getirilmesi ve yabancı sermayeyi çekmesi, AB’nin uluslararası işbirliği ile globalleşme sürecinin getirdiği problemlere çözüm üretmesi ve global arena’da güçlü bir aktör olarak yer alması gibi hedefler yatmaktadır. Uluslararası B&T platformunda önem arz eden konu globalleşme sürecinin getirdiği avantajları ve faydaları azaltmadan negatif etkilerini geri çevirmektir. Bu kapsamda Bilim ve Teknoloji Politikaları üreten enstitüler arasında uluslararası koordinasyonu güçlendirmek en etkili politikalardan biridir.

Yabancı bilgi ve B&T kaynaklarından, Ulusal B&T kapasitesinin ve kalitesinin artırılması yönünde uluslararası B&T ortaklıkları oluşturulması, yeni pazarlara erişilmesi ve ulusal yenilik sistemlerinin rekabet edebilirliğinin artırılması, tek başına ülkelerin çözüm üretemeyeceği global problemlere uluslararası platformlarda çözüm üretilmesi gibi hedefler doğrultusunda uluslararası alanda B&T konularında etkili girişimlerde ve ortak çalışmalarda bulunulması gerekmektedir.

Avrupa Araştırma Alanı

Uzun dönemli ve geniş çaplı proje odaklı, uluslar ötesi araştırma yaklaşımlarına dayanan Avrupa Araştırma Alanı (European Reserch Area-ERA) 2000 yılında AB tarafından kavramlaştırılmıştır. AB, ERA sayesinde Avrupa’da dağınık olarak bulunan araştırmacı, araştırmalara ayrılan fonlar ve araştırma altyapısı gibi araştırma kaynaklarını bir arada toplamayı amaçlamaktadır. ERA, AB’nin “Gümrük Birliği” ile bir ortak pazar  yaratmış olması ve “Euro Bölgesi” olarak tek bir para birimine geçilmesi gibi bir ölçek ekonomilerinden faydalanma yolu olarak tasarlanmıştır. Araştırmacıların, teknolojinin ve bilginin serbestçe dolaşabileceği bir “iç pazar” oluşturulmasının amaçlandığı ERA Projesi’nin gerçekleştirilmesi ve başarıya ulaşması Topluluk ve Ulusal Araştırma Politikalarına ve de bu politikalar arasında uyumun sağlanmasına bağlıdır.

Çerçeve Programları Politika Araçları

AB üye ülkeleri araştırma ve teknolojik yenilik alanlarında Avrupa çapında olduğu gibi dünya çapında birbirleri ve diğer ülkeler ile rekabet etmektedirler. Bu yüzden uluslar ötesi B&T stratejilerinin ve ERA’nın ulus devletlerin ötesinde AB çapında yetkinliklere katkıda bulunması ve hareket alanını genişletmesi beklenmektedir. Ayrıca uluslar ötesi platformda faaliyet gösteren birçok şirket devletleri ulusal politika amaçlarının ötesinde ekonomik amaçlara hizmet eder nitelikte politika üretmeye zorlamaktadır. Avrupa çapında ulusal ve bölgesel otoriteler tarafından güçlü bir şekilde oluşturulmuş araştırma ve yenilik politikaları kamu politikalarının yeniden güç kazanmasına yardımcı olabilir.

İŞBİRLİĞİ ÖZEL PROGRAMI(COOPERATION)

AB 7. Çerçeve Programı (7.ÇP) kapsamındaki Tematik Alanları içeren İşbirliği Özel Programı’nın başlıca hedefi sanayi ve araştırma kuruluşları arasındaki işbirliğini tetikleyerek kilit alanlarda Avrupa’nın liderliğini sağlamaktır.

İşbirliği Özel Programı Tematik Alanları aşağıdaki gibidir:

 1- Sağlık

AB 7. Çerçeve Programında, "Sağlık"  alanında, çalışma programında yer alması beklenen taslak konu başlıları aşağıda sıralanmaktadır:

{C}·         {C}{C}Biyoteknoloji ve insan sağlığı için jenerik araç ve teknolojiler,

{C}·         {C}{C}İnsan sağlığı için, temel keşiflerin klinik uygulamalara yansıtılmasına olanak veren, multidisipliner araştırmalar,

{C}·         {C}{C}Ülkelerin sağlık sistemlerini ulusal şartlar, çevre, nüfus, popülasyon karakteristiklerine göre düzenlemesi.

Daha fazla bilgi için tıklayın

  2- Gıda, Tarım ve Biyoteknoloji

Gıda, Tarım, Balıkçılık ve Biyoteknoloji Alanının temel amacı Bilgi Temelli Biyo-Ekonomi (Knowledge Based Bio-Economy) oluşturmaktır.

 Bilgi Temelli Biyo-Ekonomi Nedir?

Biyo-Ekonomi: Biyolojik kaynakları (ör: Tarım, Gıda, Ormancılık, Balıkçılık ve diğer biyo-temelli endüstri) üreten, yöneten ve yayan her türlü endüstri ve ekonomik sektörü kapsamaktadır.

 Bilgi Temelli: Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji diğer teknolojilerle uyum içerisinde çalışmaktadır. Amaçları söyle sıralanabilir:

*  Biyolojik kaynakların sürdürülebilir yönetimi, üretimi ve kullanımı için bilgi-temeli sağlamak?

*  Yeni, güvenli, daha düşük maliyetli ve eko-verimli ürünler sağlamak

*  Avrupa endüstrisinin rekabet edebilirliğini ve sürdürülebilirliğini desteklemek

Örnek:

*  Gıda güvenliği ve hayvan hastalıklarının kontrolünde artan ve gelişen teşhis yöntemleri

*  Enzimlerin endüstri, ev ve gıda üretiminde kullanımı ve böylelikle enerji ve su tüketiminin azalması: yeni fonksiyonel gıdalar

 Biyo kaynakların üretimi ve dönüşümü ile ilgili bilginin kullanımı varolan biyo-ekonomiyi yeni endüstrilere dönüştürecektir.

Daha fazla bilgi için tıklayın 

  3- Bilgi ve İletişim Teknolojileri (Information & Communication Technologies)

Bilgi ve İletişim Teknolojileri (ICT) Avrupa çapında istihdamı arttırmak ve yaşam kalitesini yükseltmek için kritik önem taşımaktadır. Her ne kadar Bilgi ve İletişim Teknolojileri sektörü Avrupa GDP’ sinin  %6-8’ini oluştursa da asıl önemi bundan kat kat fazladır:

ICT hayati önem taşır çünkü:

*  Yenilikçiliği, yaratıcılığı ve rekabet edebilirliği teşvik ederek ekonomide küreselleşme hedefine hizmet eder.

*  Tüm bilimsel ve teknolojik alanların gelişmesi için araçlar sunar

*  Avrupa kamu sektörünün daha etkin olmasını sağlarken aynı zamanda eğitimden enerjiye kadar tüm sektörlerin modernizasyonunu gerçekleştirir.

*  Sosyal dönüşümlerin gerçekleştirilmesi için araçlar sağlar ve yaşam kalitesini arttırır.

 Hedefleri gerçek kılmak:

Bu araştırma fonu kullanılarak Avrupa’yı, dünya çapında, Bilgi ve İletişim Teknolojileri alanında lider yapmak amacıyla, 7 anahtar araştırma konusuna odaklanılmıştır. 7 hedeften 3 tanesi önemli bilişim sektörlerindeendüstriyel liderlikleri gerçekleştirmek amacıyla yer alırken, geriye kalan 4 adedi ise sosyo-ekonomik amaçları gerçekleştirmek için adres gösterilmiştir.

Daha fazla bilgi için tıklayın

Daha fazla bilgi için tıklayın

 4- Nanoteknoloji

Bu alanda amaç 6. Çerçeve Programı’nın devamı niteliğinde, Avrupa sanayisinin rekabet edebilirliğinin artırılması ve kaynak yoğun sanayiden bilgi yoğun sanayiye geçişin sağlanması için bilgi üretmektir. Bunun hem yeni, yüksek teknolojiye sahip sanayiye, hem de daha yüksek değerli, bilgiye dayalı geleneksel sanayiye faydası olacaktır. Bu etkinlikler esas olarak, tüm endüstriyel sektörlere ve bu Çerçeve Programı’ndaki diğer birçok Alan’a etki eden “enabling technologies” ile ilgilidir.

Bütçe: 3,5 Milyar €

Etkinlikler:

Nanobilimler, NanoteknolojilerBu alt etkinlik alanında amaç aşağıda belirtilen konularda yeni bilgi üretmektir:

*  Yüzey ve boyuta bağlı çalışmalar;

*  Yeni uygulamalar için malzeme özelliklerinin nano ölçüde kontrolü;

*  Nano ölçüdeki teknolojilerin entegrasyonu;

*  Nano-motorlar;

*  Makineler ve sistemler;

*  Nano boyutlarda karakterizasyon ve manipülasyön için metotlar ve araçlar;

*  Temel malzemelerin ve bileşenlerin imalatı için kimyada nano duyarlıklı teknolojiler;

*  İnsan güvenliği, sağlık ve çevreye etki;

*  Metroloji;

*  İzleme ve algılama;

*  Nomenklatür ve standartlar;

* Gelişmekte olan teknolojilerin entegrasyonu ve uyumu da dahil olmak üzere, sektörel uygulamalar için yeni kavramlar ve yaklaşımların araştırılması.

Bu kapsamdaki aktiviteler aynı zamanda nanoteknolojinin toplum üzerindeki etkisini ve toplumsal sorunların çözülmesinde  nano bilim ve teknolojinin ilintisini inceleyecektir.

Malzemeler:

Bu alt etkinlik alanında amaç aşağıda belirtilen konularda yeni bilgi üretmektir:

*  Yeni ürünler ve süreçler için yüksek performanslı yüzeyler ve malzemeler;

*  Bilgiye dayalı malzemeler ve öngörülen performans; daha emniyetli tasarım ve simülasyon;

*  Bilişimsel modelleme;

*  Daha yüksek karmaşıklık;

*  Çevresel uyumluluk;

*  Kimyasal teknolojiler ve malzeme işleyen sanayilerde nano-mikro-makro işlevselliğin entegrasyonu;

*  Nano-kompozitler, biyo-malzemeler, doğada bulunmayan elektromanyetik özellikli yapay malzemeler ve hibrit malzemeler de dahil olmak üzere yeni nano-malzemeler.

Daha fazla bilgi için tıklayın

 5- Enerji

AB Altıncı Çerçeve Programı kapsamında "Sürdürülebilir Kalkınma Küresel Değişim ve Ekosistemler" tematik alanının içinde bir alt olarak yer alan Enerji’nin Yedinci Çerçeve Program kapsamında tek başına bir tematik alan olması planlanmıştır.

Hedefler:

Enerji tematik alanı üç temel hedef üzerine kurulmuştur:

Mevcut olan fosil yakıt tabanlı enerji sitemlerinin, arttırılmış enerji verimliliği ile birleştirilmiş çeşitli enerji kaynakları ve taşıyıcılarına dayalı sürdürülebilir bir sisteme dönüştürülmesi.

*  Güvenlik ve iklim değişimi gibi baskılara cevap verebilmek.

*  Avrupa enerji sanayiinin rekabet gücünü arttırmak.

Desteklenecek Etkinlikler:

*  Hidrojen ve yakıt pilleri

*  Yenilenebilir elektrik üretimi

*  Yenilenebilir enerji üretimi

*  Yenilenebilir enerji kaynaklarının ısıtma ve soğutma amaçlı kullanımı

*  Sıfır emisyonlu güç üretimi için CO2 yakalama ve depolama teknolojileri

*  Temiz kömür teknolojileri

*  Akıllı enerji ağları

*  Enerji verimliliği ve tasarrufu

*  Enerji politika oluşumu için bilgi

Mevcut olan fosil yakıt tabanlı enerji sistemlerinin, daha sürdürülebilir, ithal yakıta daha az bağımlı, çeşitli enerji kaynakları ve taşıyıcılarına dayalı, daha az veya sıfır CO2 salınımı yapan, arttırılmış enerji verimliliği ve tasarrufu ile birleştirilmiş, enerji tedarik güvenliği ve iklim değişikliği baskılarına cevap veren ve aynı zamanda Avrupa Sanayii’nin rekabet gücünü arttıran enerji sistemlerine adapte edilmesi hedeflenmektedir.

Daha fazla bilgi için tıklayın

  6- Çevre (İklim değişikliği dâhil)

Hedef: Küresel çevre konularını bütünüyle ele alabilmek için,

*  İklim, biyosfer, ekosistemler ve insan faaliyetleri arasındaki etkileşimler hakkındaki bilgi birikimini arttırmak,

*  Yeni teknolojiler, araçlar ve hizmetler geliştirerek çevrenin ve kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi,

*  İklim, ekoloji, yerküre ve deniz sistemlerindeki değişikliklerin öngörülmesi,

*  Çevresel baskı ve sağlıkla ilgili tehlikeleri de içeren risklerin izlenmesi, önlenmesi, azaltılması ve adaptasyonu,

*  Doğal veya insan yapımı çevrenin korunması ve geri kazanımı için geliştirilen araç ve teknolojiler, üzerinde durulması planlanan öncelikli konulardır.

Desteklenecek Etkinlikler:

-  İklim değişimi, kirlilik ve riskleri

{C}·         {C}{C}Çevre ve iklim üzerindeki etkiler

{C}·         {C}{C}Çevre ve sağlık

{C}·         {C}{C}Doğal afetler

-  Kaynakların sürdürülebilir yönetimi

{C}·         {C}{C}Doğal ve insan yapımı kaynakların korunması ve sürdürülebilir yönetimi

{C}·         {C}{C}Deniz sistemlerinin yönetimi

-  Çevre teknolojileri

{C}·         {C}{C}Doğal ve insan yapımı çevrenin gözlenmesi, simülasyonu, korunması, adaptasyonu, iyileştirilmesi ve eski haline getirilmesi için çevre teknolojileri

{C}·         {C}{C}İnsan habitatı da dâhil olmak üzere kültürel mirasın korunması, muhafaza edilmesi ve değerinin arttırılması, kültürel mirasın kent ortamına entegrasyonu

{C}·         {C}{C}Teknolojinin değerlendirilmesi, doğrulanması ve test edilmesi

-  Yer gözlem ve değerlendirme araçları

{C}·         {C}{C}Yerküre ve deniz gözlem sistemleri ile çevre ve sürdürülebilir kalkınma izleme metotları

{C}·         {C}{C}Farklı boyutlarda gözlemlemeyi dikkate alarak, sürdürülebilir kalkınma için tahmin metotları ve değerlendirme araçları

Çevrenin korunması, hem ekonomik büyümenin devamlılığı, hem de bugünün ve gelecek nesillerin yaşam kalitesinin arttırılması için bir zorunluluktur. Ancak doğal ve insan yapımı kaynaklar; büyüyen nüfus, kentleşme, devamlı gelişen tarım, taşımacılık ve enerji sektörleri kadar, iklim değişiklikleri, yerel, bölgesel ve küresel boyutta ısınma gibi faktörlerin de baskısı altındadır. Bu baskılarla karşı karşıya kalan Avrupa Birliği, devamlı ve sürdürülebilir bir büyümeyi temin ederken, çevrenin olumsuz etkilerini de azaltmaya çalışmaktadır.

Daha fazla bilgi için tıklayın


 7- Taşımacılık (Havacılık dâhil)

Ulaştırma alanı; tüm vatandaşların ve toplumun yararı için teknolojik ve operasyonel ilerlemelere ve Avrupa ulaştırma politikasına dayanan, bütünleştirilmiş, daha güvenli, daha yeşil ve daha akıllı, tüm Avrupa’yı kapsayan, çevre ve doğal kaynaklara saygılı; küresel pazarlarda Avrupa Sanayii’ni geliştirecek ve rekabet gücünü artıracak ulaştırma sistemlerinin geliştirilmesini hedeflemektedir.

Ulaştırma alanı kapsamında yer alacak faaliyetler; Havacılık ve Havayolu Ulaştırması, Yüzey Ulaştırması (demiryolu, karayolu, denizyolu) ve Avrupa Küresel Uydu Seyrüsefer Sisteminin (Galileo) Desteklenmesi olmak üzere 3 başlık altında toplanmaktadır. Sözkonusu başlıklar altında gerçekleştirilmesi öngörülen aktiviteler şunlardır:

-Havacılık ve Havayolu Ulaştırması:

{C}·         {C}{C}Hava taşımacılığının daha çevreci hale getirilmesi

{C}·         {C}{C}Zaman tasarrufunun sağlanması

{C}·         {C}{C}Müşteri memnuniyeti ve güvenliğinin sağlanması

{C}·         {C}{C}Maliyet verimliliğinin artırılması

{C}·         {C}{C}Hava araçlarının ve yolcularının korunması

{C}·         {C}{C}Geleceğin hava taşımacılığında öncü olunması

-Sürdürülebilir Yüzey ulaştırması (demiryolu, karayolu ve denizyolu)

{C}·         {C}{C}GREENING: Yüzey ulaştırmasının daha temiz (çevre dostu) hale getirilmesi

{C}·         {C}{C}CO-MODALITY: Mod değişiminin teşvik edilmesi ve ulaştırma koridorlarında sıkışıklığın giderilmesi

{C}·         {C}{C}URBAN: Sürdürülebilir kent içi ulaşım

{C}·         {C}{C}SAFETY & SECURITY: Emniyet ve güvenliğin arttırılması

{C}·         {C}{C}COMPETITIVENESS: Rekabetçiliğin güçlendirilmesi

-Avrupa Küresel Uydu Seyrüsefer Sistemine Destek (Galileo) ve EGNOS

EU Transport Research
Daha fazla bilgi için tıklayın

CORDIS : FP7 : Cooperation : Transport (including aeronautics)
Daha fazla bilgi için tıklayın

Daha fazla bilgi için tıklayın

 8- Sosyo Ekonomik ve Beşeri Bilimler

Sosyo-Ekonomik ve Beşeri Bilimler (SSH) İşbirliği Özel Programının 8. öncelikli alanıdır. Bu alan kapsamında, 6. Çerçeve Programında “Bilgi Temelli Toplumda Yurttaşlık ve Yönetişim” başlığı altında desteklenmiş olan Sosyal Bilimler projeleri desteklenmeye devam edecektir. Bir yenilik olarak, Beşeri Bilimler konularına SSH alanının Çalışma Programında, geçmiş Çerçeve Programlara kıyasla daha fazla yer verilmektedir. SSH alanının ilk Çalışma Programı ve ilk Proje Teklif Çağrısı 22 Aralık 2006 tarihinde Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanmıştır.

SSH alanının temel hedefi, Avrupa’nın karşı karşıya olduğu sosyo-ekonomik problemlere yönelik derinlemesine ve ortak bir anlayışın geliştirilmesi ve söz konusu problemlere yönelik politika üretimine katkıda bulunulmasıdır. Çerçeve Program projelerinin ortak bir özelliği olarak SSH alanına sunulacak projelerde de bulunması gereken temel nitelikler;

*  Uluslararası işbirliği - çok-ortaklı konsorsiyumlar,

*  Disiplinler arası bir yaklaşım,

*  Projenin Avrupa çapında bir katma değer üretmesi - ulusal / yerel hedeflerinin olmaması,

*  Güdümlü projeler - Avrupa Komisyonu tarafından Çalışma Programında belirtilen konu ve amaç ile uyumlu projeler.

Projelerde ele alınabilecek -Avrupa genelinde- toplumsal sorunlardan örnekler:

*  Ekonomik büyüme, istihdam ve rekabet,

*  Avrupa Birliği büyüme ve bütünleşme süreci,

*  Sosyal uyum ve sürdürülebilirlik,

*  Göç ve bütünleşme süreçleri,

*  Yaşam kalitesi; demografik değişiklikler,

*  Kültürler arası anlayış; çok-kültürlülük,

*  Eğitim ve yaşam boyu öğrenme,

*  Avrupa Birliği’nde yurttaşlık ve yönetişim vb…

Destek Miktarı: 2007–2013 yılları için bu alandaki projelere toplam yaklaşık 610 Milyon Avro destek sağlanması öngörülmektedir. Destek miktarında, 6. Çerçeve Programına kıyasla yaklaşık % 50’lik bir artış gerçekleşmiştir.

Daha fazla bilgi için tıklayın

Daha fazla bilgi için tıklayın

 

 9- Güvenlik

Güvenlik araştırma alanının hedefi temel hak ve özgürlükler ile kişisel gizliliğe bağlı kalarak terörizm, doğal afetler ve suç gibi tehditlere karşı yurttaşların güvenliğinin temini için bilgi ve teknolojiler geliştirmek mevcut teknolojilerin Avrupa güvenliğini sağlayacak yönde uyum içinde çalışmasını sağlamak ve sivil güvenlik çözümleri için tedarikçileri ve kullanıcıları işbirliğine teşvik etmektir.

Güvenlik Araştırma Alanları

*Suç ve terörizme karşı korunma:

Organize suçlarla mücadele (Uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, kara para aklama ve çocuk pornografisi, ticari dolandırıcılık illegal malzeme, teknoloji ve bilgi hareketi), terörle mücadele (güvenli network oluşturma, terörist faaliyetleri izleme ve takip, istihbarat etkinliğinin arttırılması, sayısal sahtekârlığı takip, izleme ve ortaya çıkarma, CBRNE takip, izleme ve ortaya çıkarma)      

 *Kritik altyapı ve diğer unsurların güvenliği,

*Akıllı takip ve sınır güvenliği,

*Kriz ve olağanüstü hallerde güvenliğin tesisi,

 Güvenlik Araştırmaları İle İlgili AB Komisyonu Web Sitesi:

Daha fazla bilgi için tıklayın

Güvenlik Alanı İle İlgili CORDIS  Web Sitesi: 
Daha fazla bilgi için tıklayın

Daha fazla bilgi için tıklayın

 
10- Uzay

Avrupa Birliği uzay alanını stratejik bir alan olarak dikkate almaktadır. Sürdürülebilir Kalkınma, Ortak Dış ve Güvenlik Politikası (Common Foreign and Security Policy - CFSP) ve Lizbon  Stratejisi’ gibi önemli politik hedeflerin gerçekleşmesi için uzay ile ilgili bilimsel araştırmaların ve onların direk uygulamalarının da hayata geçirilmesi gerekmektedir.

7. Çerçeve Programı’nda Uzay Çalışma Programı’nın hedefi Avrupa Uzay Politikası’nı GMES (Çevre ve Güvenlik için Küresel İzleme) benzeri uygulamalara odaklanarak; karar vericilerin ve kamuoyunun hizmetinde bir Avrupa Uzay Politikası’nın oluşturulması çabalarına katkıda bulunmak amacıyla üye ülkelerin, Avrupa Uzay Ajansı (European Space Agency - ESA) dâhil diğer önemli aktörlerin ve Avrupa sanayiinin rekabetini güçlendirmektir.

 Birinci etkinlik alanı olan uzay temelli uygulamalar GMES’in geliştirilmesi amacıyla 4 temel araştırma konusuna sahiptir.

 *  GMES servislerinin; yersel (in-situ) ve uydu temelli gözlem verilerini kapsayan ürünlerinin bütünleştirilmesi ve uyuşumu sayesinde Hızlı İzleme Servisleri’nin (Fast Track Services) onaylanmasıdır.

*  Uydu iletişimi ve uydu seyrüsefer çözümlerinin uzay temelli gözlem sistemleri ile ve her türlü olağanüstü durumun yönetimi ve önlenmesi gib uzay temelli olmayan sistemlerle bütünleştirilmesidir.

*  Hem uzay temelli altyapıların hem de yersel gözlem sistemlerinin verilerinin karşılıklı eşgüdümünün sağlanmasına destek.

*  Çevre ve güvenlik yönetimi ile ilgili Yer Gözlem Uyduları’nın yersel sistemlerle uyumlu bir şekilde geliştirilmesi.

İkinci etkinlik alanı olan uzay bilim ve teknolojileri ile ilgili temel alanları (bilim, ulaştırma - fırlatıcılar, kritik teknolojiler, uydu haberleşme) güçlendirmek amacıyla 3 temel konuya sahiptir.

*  Uzay bilimi ve uzayın keşfi ile ilgili araştırmaları desteklemek.

*  Uzay ulaştırması ve kritik malzemeleri içeren uzay teknolojileri ile ilgili yeni kavramlar geliştirmek.

*  Uzay temelli sistemlerin ve servislerin savunmasızlığının azaltılması amacındaki araştırmalar.

Ayrıca yatay alan faaliyetleri sayesinde KOBİ’lere özel araştırmalar; mevcut uluslararası işbirliklerinin geliştirilmesi; ulusal ve bölgesel seviyede işbirliğinin ve eşgüdümün sağlanması amacıyla uzay alanına özel ERA-NET çağrılarının yayımlanması sağlanacaktır.

Uzay Araştırmaları İle İlgili AB Komisyonu Web Sitesi:
http://ec.europa.eu/enterprise/space/index_en.html
http://ec.europa.eu/enterprise/space_research/index_en.htm


Uzay Alanı İle İlgili CORDIS  Web Sitesi:
Daha fazla bilgi için tıklayın 

Daha fazla bilgi için tıklayın

İşbirliği yaklaşımının alanlar arasında yayımlanması öngörülen ortak çağrılarla da desteklenmesi beklenmektedir.

2007 – 2013 Yılları arasında uygulanacak AB 7.ÇP dâhilinde İşbirliği Özel Programı’na 32,3 Milyar € ayrılması öngörülmektedir.

Daha fazla bilgi için tıklayın

 

FİKİRLER ÖZEL PROGRAMI(IDEAS) 

AB 7.ÇP kapsamında  7.5 milyar €’luk bütçeye sahip Fikirler Özel Programı’nın hedefi mevcut ulusal ve uluslararası programlara ek olarak bireysel takımlar tarafından yürütülen sınır (frontier) araştırmayı  destekleyerek Avrupa’da mükemmeliyet, dinamizm ve yaratıcılığı güçlendirmek ve Avrupa’yı en iyi araştırmacılar için bir cazibe merkezi haline getirmektir.

Avrupa Araştırma Konseyi (European Research Council-ERC) tarafından koordine edilen Fikirler Özel Programı, 7.Çerçeve Programı ile birlikte yürürlüğe girmiş yeni bir programdır.

Bu kapsamda:

*  Tamamen araştırmacı güdümlü (konusu ve kapsamı araştırmacının kendisi tarafından belirlenen),

*  Bireyler veya bireysel takımlar tarafından yürütülen,

*  Mevcut bilimsel paradigmaların sınırlarında veya ötesinde,

*  Mükemmeliyet odaklı,

projeler desteklenecektir.

Böylece, herhangi bir konsorsiyum veya ortaklık şartı aranmadan ulusal programlarla fonlanması genellikle zor olan büyük bütçeli akademik araştırma projelerine kaynak sağlanması amaçlanmaktadır. Riskli ve farklı araştırma disiplinlerinin kesişim noktalarındaki (interdisipliner ya da multidisipliner) fikirlerin hayata geçirilmesine de imkân sağlayan ERC desteklerinden faydalanabilmek için, sunulan projelerin ait olması gereken herhangi bir bilimsel alan veya öncelik kısıtı bulunmamaktadır.

Kimler Başvurabilir?

En az 2 yıllık doktora (PhD) veya tıpta uzmanlık derecesine sahip tüm araştırmacılar

Destek Mekanizmaları

ERC tarafından, Fikirler Özel Programı kapsamında araştırmacılara 2 tip destek sunulmaktadır: 

 ERC Starting Independent Researcher Grant (Başlangıç Düzeyindeki Bağımsız Araştırmacı Desteği),


Kariyerinin başlangıcındaki genç bilim insanlarına, bağımsız ilk takımlarını kurma aşamalarında destek vermeyi amaçlamaktadır.

Proje başına   : € 2.000.000’a kadar

Çağrılar her sene bir kez yaz döneminde açılacaktır.

Daha fazla bilgi için tıklayın

 ERC Advanced Investigator Grant (İleri Düzey Araştırmacı Desteği)Oturmuş bir araştırma ekibine sahip, dünya çapında çalışmalara imza atmış mükemmel nitelikte bilim insanlarının  yeni fikirlerini hayata geçirmelerine imkân sağlamayı amaçlamaktadır.

Proje başına   : € 2.500.000’a kadar

Çağrılar her sene bir kez kış döneminde açılacaktır. Advanced grant için proje başına öngörülen bütçe € 2.500.000’a kadar olmakla birlikte bazı özel durumlarda bu miktar € 3.500.000’a kadar çıkmaktadır. Bu özel durumlar hakkında bilgi almak için buraya tıklayınız.

Daha fazla bilgi için tıklayın

Başvuru Süreci

Proje teklifleri elektronik ortamda EPSS (Electronic Proposal Submission Service) sistemi üzerinden online olarak yapılacaktır. Karmaşık olmayan son derece basit bir başvuru sürecine sahip olan ERC’nin proje formatı 3 ana bölümden oluşmaktadır;

(1) Baş Araştırmacı   (2) Araştırma Projesi   (3) Araştırma Ortamı

Proje Süresi

ERC projelerinin süresi 5 yıla kadar çıkabilmektedir.

Daha fazla bilgi için tıklayın

 

MARIE CURIE ARAŞTIRMA PROGRAMLARI VE BURSLARI

Marie-Curie Araştırma Programları ve Bursları (People Specific Programme: Marie Curie Actions) araştırmacıların, mühendislerin, sanayi kuruluşlarının, üniversitelerin, araştırma merkezlerinin, kamu kurumlarının, laboratuvarların, mükemmeliyet merkezlerinin yararlanabileceği programlar aracılığı ile 2007–2013 yılları arasında 4,7 milyar € destek sunmaktadır.

Programın Genel Amaçları:

*  Nitelik ve nicelik olarak araştırma ve teknoloji alanındaki insan potansiyelini güçlendirmek

*  Araştırmacıların kariyer gelişimini ve sürekliliğini sağlamak

*  Araştırmacı mesleğinin daha çok kişi tarafından benimsenmesini teşvik etmek

*  Avrupalı araştırmacıları Avrupa içinde kalmaya teşvik etmek

*  Avrupa’yı tüm dünyadaki araştırmacılar için bir cazibe merkezi haline getirmek

*  Sanayi – Akademi arasındaki (sektörler arası) değişimi desteklemek

*  Sektörler ve ülkeler arasında bilgi transferi gerçekleştirmek

Sunulan Fırsatlar:

 Yeni araştırma eğitim programları kurulmasına destek,

*  Araştırmacıların Avrupa içi dolaşımı,

 Tersine beyin göçü destekleri,

 Sanayi-Akademi işbirliği,

*  Sanayi ve Akademi’nin araştırmacı istihdamı,

 Amerika, Japonya vb gelişmiş ülkelerde araştırma imkânı,

*  Araştırma Merkezleri arasında personel değişimi,

*  7.ÇP Marie-Curie Araştırma Programları ve Bursları 2010 ve 2011 yılı çağrılarının açılış ve kapanış tarihlerini gösteren takvime ulaşmak için tıklayınız.

TÜBİTAK AB ÇP Ulusal Koordinasyon Ofisi

E-Mail  : ncpmobility@tubitak.gov.tr

Daha fazla bilgi için tıklayın


 

KAPASİTELER ÖZEL PROGRAMI (CAPACITIES)

Kapasiteler Özel Programı dâhilinde Avrupa genelinde araştırma ve inovasyon yeteneklerinin geliştirilmesi ve en uygun kullanımı hedeflenmektedir. Kapasiteler Özel Programı kapsamında, araştırma altyapılarının geliştirilmesi ve en uygun kullanımının sağlanması, Avrupa genelindeki araştırma potansiyelinin değerlendirilmesi, KOBİ’ler yararına olan araştırmaların teşviki, toplumun ve bilimin birbirine yakınlaştırılması, uluslararası bilim ve teknoloji işbirliklerinin oluşturulması ve bilgi bölgelerinin geliştirilmesi gibi hususların desteklenmesi planlanmaktadır.


Komisyonun 4,217 milyar € tutarında bütçe ayırmayı öngördüğü bu özel program, önceki çerçeve programlarındaki faaliyetlerin desteklenmesi, devamlılığının sağlanmasına yönelik hazırlanmıştır ve dâhilindeki araştırma ve yenilik alanları aşağıdaki gibidir:

   1.Araştırma Altyapıları,
   2.KOBİ Yararına Araştırmalar,
   3.Bilgi Bölgeleri,
   4.Araştırma Potansiyeli,
   5.Toplumda Bilim,
   6.Araştırma Politikalarının Gelişimi,
   7.Uluslararası İşbirliği Faaliyetleri,

Araştırmaların etik, sosyal, yasal, geniş kültürel yönleri ve uygulamaları; bilimsel ve teknolojik araştırmaların sosyo-ekonomik etkileri Kapasiteler Özel Programı dâhilinde gerçekleştirilmesi öngörülen olan diğer aktiviteler oluşturmaktadır. Kapasiteler Özel Programında aşağıdaki hususların sağlanması suretiyle Avrupa genelinde araştırma ve inovasyon yeteneğinin geliştirilerek etkin kullanımı planlanmaktadır:

*  Araştırma altyapılarının gelişim ve kullanımının en etkin hale getirilmesi,

*  KOBİ’lerin inovasyon ve araştırmadan yararlanma kapasitelerinin güçlendirilmesi,

*  Bölgesel araştırma yürüten kesimlerin gelişiminin desteklenmesi,

*  AB araştırma potansiyelinin ortaya çıkarılması.

7.ÇP Kapasiteler Özel Programı, Avrupa Araştırma Alanının zayıf öğelerinin güçlendirilmesi, böylelikle Avrupa araştırma potansiyelinden azami düzeyde faydalanılabilmesi ilkesine dayanmaktadır. Bunun gerçekleştirilmesine yönelik eylemleri belirleyen sosyo-ekonomik etkenler ise şunlardır:

*  AB’nin genişleme süreci ve sonuçları,

*  Avrupa’nın değişik bölgelerinin Ar-Ge altyapıları arasında gelişmişlik farkı bulunması,

*  KOBİ’lerin inovasyon, araştırma ve geliştirme alanında desteğe ihtiyaç duymaları,

*  Uluslararası işbirliği gereksinimi,

*  Toplumun bilim konularına ilgisizliği,

Bu alandaki faaliyetlerle AB politikalarının geliştirilmesine destek olunması ve İşbirliği Özel Programının eşgüdüm aktivitelerini tamamlayıcı rol üstlenilmesi de hedeflenmektedir. Bu çerçevede şu hususlar planlanmaktadır:

*  Avrupa bilim sisteminin iyileştirilmesi,

*  Sanayi stratejilerinin ve araştırmayla ilgili kamu politikalarının değerlendirilmesi,

*  Araştırma politikalarının eşgüdümü,

Daha fazla bilgi için tıklayın

Daha fazla bilgi için tıklayın

AB ORTAK ARAŞTIRMA MERKEZLERİ (JOINT RESEARCH CENTERS - JRC)

AB Ortak Araştırma Merkezi (JRC) Direktörlüğü, Avrupa Birliğinin AB politikalarının oluşmasına, gelişmesine, uygulanmasına ve izlenmesine bilimsel araştırmalar aracılığıyla destek sağlamak amacıyla AB’nin bilim ve teknoloji referans merkezi olarak çalışır.

AB müktesebatı için bilimsel ve teknolojik araştırma gerektiren konularda, Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden gelen araştırmacıların çalıştığı, İtalya, İspanya, Belçika, Almanya ve Hollanda’da bulunan 7 araştırma enstitüsünden oluşur.

JRC, AB araştırmacılarına; doktora ve doktora sonrası bursları, kıdemli bursiyerlik, kurumsal işbirliği, çerçeve programı projelerinde işbirliği, ulusal uzman pozisyonları, çalıştaylar ve eğitimler gibi fırsatlar sunar.

JRC web sayfası için tıklayın

Yaklaşık 2700 araştırmacının görev yaptığı JRC’nin 5 farklı ülkedeki (Almanya, İtalya, Hollanda, Belçika, İspanya) 7 araştırma enstitüsünde, 2006 yılı verilerine göre; 15 Türk araştırmacı görev yapmaktadır. Buna ek olarak, JRC ile 8 kurumsal işbirliği geliştirilmiş, 8 6.ÇP projesinde ortak olarak yer alınmış ve JRC’nin organize ettiği çalıştaylara 161 Türk uzmanı katılım sağlamıştır.

2007 yılı için bu fırsatlar "JRC Enlargement and Integration Action 2007"de yayınlanmıştır.

JRC (Joint Research Center)  ENSTİTÜLERİ

JRC, AB müktesebatı için bilimsel ve teknolojik araştırma gerektiren konularda, Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden gelen araştırmacıların çalıştığı, İtalya, İspanya, Belçika, Almanya ve Hollanda’da bulunan 7 araştırma enstitüsünden oluşur:

 Sağlık ve Tüketici Koruma Enstitüsü-IHCP

 Vatandaşların Korunması ve Güvenliği Enstitüsü-IPSC

 Çevre ve Sürdürülebilirlik Enstitüsü-IES

 Referans Araçlar ve Ölçümler Enstitüsü-IRMM

 Enerji Enstitüsü-IE

 İleri Teknolojik Çalışmalar Enstitüsü-IPTS

 Transuranyum Elementleri Enstitüsü-ITU

Daha fazla bilgi için tıklayın