2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ ALIM İLANI

            Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılında Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 8. ve 9. maddeleri uyarınca Spor Bilimleri Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programı, Hemşirelik Ana Bilim Dalı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği İkinci Öğretim Tezli Yüksek Lisans Programı ile Sağlık Yönetimi Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programına öğrenci alınacaktır.

Anabilim Dalı

Yüksek Lisans (Alan İçi)

Yüksek Lisans (Alan Dışı)

Doktora

Yatay Geçiş (YL) Alan İçi

Yatay Geçiş (YL) Alan Dışı

Yatay Geçiş (DR)

Yabancı Uyruklu (YL)

Yabancı Uyruklu (DR)

ALES Puan Türü

Başvuru Şartı

Hemşirelik Ana Bilim Dalı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği İkinci Öğretim Tezli Yüksek Lisans Programı

16

 -

 -

 -

 -

2

 -

SAY   

Yüksek Lisans için;    

-Fakülte ve Yüksekokulların Hemşirelik ve Sağlık Memurluğu bölümü Lisans mezunu olmak.

*10 kişinin altında yapılan başvuruda program açılmayacaktır.

Sağlık Yönetimi

14

6

 -

2

 -

2

EA

Yüksek Lisans için;  

-Sağlık Yönetimi, Sağlık Kurumları
Yöneticiliği, Sağlık İdaresi Bölümü
Lisans mezunu olmak.

 

*Alan dışı kontenjan için;
- Sağlık Bilimleri Fakültesi,
- Sağlık Yüksekokulu,
- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
- Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi,
- Uygulamalı Bilimler Fakültesi,
- Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu,
- İşletme Fakültesi,
- İktisat Fakültesi,
- Açıköğretim Fakültesi
bünyesinde bulunan ve Sağlık
Yönetimi, Sağlık Kurumları
Yöneticiliği, Sağlık İdaresi bölümleri
dışında kalan bölümlerden mezun
olmak.

Spor Bilimleri

5

3

10

1

1

 -

1

SAY        EA        SÖZ

Yüksek Lisans için;        

-İlgili Fakülte yada Yüksekokulların Antrenörlük Eğitimi Bölümü mezunu olmak.                      *Alan Dışı için; 

- İlgili Fakülte yada Yüksekokulların Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü yada Sağlık Yönetimi Bölümünden mezun olmak.                                        *Doktora için;
İlgili Fakülte ve Yüksekokulların Bölümü veya Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Spor Yöneticiliği, Antrenörlük Eğitimi Bölümü veya Rekreasyon Lisans Programlarından mezun olup, Spor Bilimleri ile ilgili alanlarda tezli yüksek lisans yapmış olmak.

 

Başvuru Koşulları

-Müracaatlar; 12 Ağustos 2021 tarihinden 20 Ağustos 2021 saat 17:00’ye kadar çevrim içi (on-line) yapılacaktır. Başvuru linki, aşağıda verilmiştir. Mezuniyetleri yurtdışından olan, YÖK Denklik Belgesi olduğu hâlde YÖKSİS’te denkliği teyit edilemeyen adaylar; mezuniyet belgelerinin tümünün aslı, noter onaylı Türkçe tercümeleri, Denklik Belgesinin aslı ve tüm belgelerin fotokopileri ile Enstitümüze şahsen başvuru yapabileceklerdir.

-Adayların, başvuru için aşağıda belirtilen belgeleri, başvuru otomasyonuna http://basvuru.kmu.edu.tr/  adresinden yüklemeleri gerekmektedir.

-Online Başvuru Sistemine yüklenecek belge ve evrakların okunabilir ve PDF dosya formatında olması gerekmektedir. Sisteme yüklenen başvuru evraklarının okunamaması halinde adayların başvuruları işleme alınmayacaktır.

 Başvuru Sistemine Yüklenmesi Gereken Belgeler:

-Vesikalık fotoğraf (Vesikalık fotoğraf harici bir fotoğrafla yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir)

-Kimlik Fotokopisi

-Enstitümüz web sayfasında bulunan FR-005-ÖZGEÇMİŞ FORMU

*Başvuruda sadece vesikalık fotoğraf, kimlik fotokopisi ve FR-005-ÖZGEÇMİŞ FORMU yüklenecektir.

Başvuru İçin Gerekli Şartlar:

-Yüksek lisans programı için, ALES başvurduğu programın puan türünde en az 55 olması.

-Doktora programına başvurabilmek için adayların bir tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve ALES’ten başvurdukları programın puan türünden en az 55 standart puan almaları ve ana dilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eş değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eş değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan almaları gerekir.

-Başvuru sırasında istenen belgelerde eksiklik bulunanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

-Yabancı uyruklu öğrencilerin başvuruları akademik takvime göre yapılacaktır.

-Başvurular çevrim içi (on-line) yapılacak olup harici olarak şahsen, vekalet ve posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

-Birden fazla lisansüstü programa ve bu programlardaki çalışma alanlarına başvuru yapılamaz.

-Her ne sebeple olursa olsun yapılan yanlış başvuru sonucunda gerçekleşen tüm işlemler iptal edilecektir. Bu nedenle başvuru yapmadan önce başvuru/kabul koşulları ve istenen bilgiler/belgeler dikkatle incelenmeli, başvurular dikkatli bir şekilde yapılmalıdır.

-İstenen belgelere ilişkin olarak kasten veya sehven yanlış beyanda bulunanlar ile belgelerde tahrifat yapanların başvuruları kabul olsa dahi kayıtları yapılmaz. Gerçek dışı bilgi ve belgelere göre aday kaydı veya kesin kaydı yapılmış öğrencilerin varsa kayıtları iptal edilecektir.

Yatay Geçişler

-Yatay geçiş için başvuru ve kayıt işlemleri lisansüstü programlar ile aynı tarihlerde şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Tezli yüksek lisans programlarına yatay geçiş için en az bir yarıyılını başarıyla tamamlamış olmak şarttır. Başvuruların uygunluğu ilgili ana bilim dalı tarafından karara bağlanacaktır.

-Tezsiz yüksek lisans programlarından tezli yüksek lisans programlarına yatay geçişte tezli yüksek lisans için olan asgari koşulları sağlamak ve katkı payı borcu bulunmamak şarttır. Yatay geçişlerle ilgili tüm işlemler, Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’ne göre yürütülecektir.

-Üniversitedeki başka bir enstitü ana bilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış ve aldığı tüm derslerden başarılı olmuş öğrenciler, ilanda belirtilen tarihler arasında başvurmaları durumunda, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilirler. Yatay geçiş için enstitünün ilgili lisansüstü programına başvuru koşullarındaki şartlar geçerlidir. Yatay geçiş için başvuran öğrencinin not dökümü ve ders içerikleri, enstitü ana bilim dalı kurulu tarafından değerlendirilir. Enstitü ana bilim dalı kurulu gerekli görmesi hâlinde ilgili öğrencinin müracaat ettiği programa intibakı için ek dersler almasını önerebilir. Yatay geçiş işlemi, ilgili Enstitü ana bilim dalı kurulunun görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla kesinleşir.

-Öğrencinin kabul edildiği programdaki derslerden hangilerini alacağı ve lisansüstü programa hangi aşamadan itibaren devam edeceği, Enstitü ana bilim dalı kurulunun görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Öğrenci Enstitü ana bilim dalı kurulunun görüşü doğrultusunda programa intibak ettirilir ve kendisine danışman atanır. Seminer dâhil aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlayan öğrenciler tez önerisi verebilirler. Ancak teze başlanmış olması durumunda yeni bir tez önerisi hazırlanarak tez konusu değiştirilir.

-Tez teslim süresine tezli yüksek lisansta bir yarıyıl, doktorada iki yarıyıldan daha az süre kalmış olanlar yatay geçiş talebinde bulunamazlar.

Yatay geçişler için istenen belgeler

-Dilekçe         

-Transkript (Not durum) belgesi veya onaylı örneği veya kontrol kodlu olarak e-Devletten alınan belge (Dörtlük sistemle mezun olanların yüzlük sistemdeki karşılığında sadece YÖK çevrim tablosu dikkate alınacaktır.)

-Yeni tarihli öğrenci belgesi

-Ders içerikleri

-ALES Sonuç Belgesi

Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Şartları

- Yabancı uyruklu adayların lisansüstü programlara kabul edilebilmesi için Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumunun diplomasına veya YÖK tarafından eş değer olarak kabul edilen bir kurumun lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Ayrıca adayların ilgili enstitü aracılığıyla Üniversitenin Türk Dili Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yapılacak olan Türkçe yeterlik sınavından en az 50 puan almaları gerekir. Bu sınavda başarılı olan adaylar yüksek lisans veya doktora programlarına kayıt hakkı kazanırlar. Bu belgeye sahip olamayanlar ise, Türkçe öğrenmek üzere bir yıl izinli sayılırlar. Bu süre içinde yapılacak olan Türkçe yeterlik sınavından başarılı olan yabancı uyruklu adaylar yüksek lisans ve doktora programlarına devam etme hakkı kazanırlar. Başarılı olamayan adaylar ise yüksek lisans ve doktora programlarına kayıt haklarını kaybederler.

-Yabancı uyruklu öğrencilerin başvuruları, ilgili Enstitü ana bilim dalı başkanlığının görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

-Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumundan mezun olan yabancı uyruklu öğrenciler, ALES puanıyla ilgili olarak Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı öğrencileri ile aynı şartlara tabidir.

-Yabancı uyruklu adaylar ile lisans eğitimlerinin tamamını yurt dışındaki üniversitelerde tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların, klinik uygulaması olmayan programlara müracaatında YÖK’ten alınan tanınma belgesini; klinik uygulaması olan programlara müracaatında ise YÖK’ten alınan denklik belgesini ibraz etmeleri gerekir.

-Yabancı uyruklu adaylar ile lisans ve yüksek lisans eğitimlerini yurt dışındaki üniversitelerde tamamlayan adaylardan ALES sınav belgesi istenmez. Yabancı uyruklu olup Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumundan mezun olanlardan ise ALES sınav belgesi istenir.

-Yabancı uyruklu adaylarla lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların lisansüstü programlara kabulündeki diğer hususlarda Senatonun belirlediği usul ve esaslar uygulanır.

Yabancı uyruklu adaylar için istenilen belgeler:

-Lisans, varsa yüksek lisans diplomasının noter ya da konsolosluk onaylı Türkçe ve orijinalinin onaylı bir örneği,

-Lisans, varsa yüksek lisans not dökümünün(transkript) aslı veya onaylı örneği,

-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı(ALES), Graduate, RecordExamination(GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavlarından birinin sonuç belgesi,

-Yurt dışından gelecek öğrencilerin maddi imkânlarının Türkiye’de yükseköğrenimlerini sürdürmeye olanak sağlayacağını gösterir güvence veya destek mektubu,

-Resmi kimlik ya da pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfanın Türkçe ya da İngilizce noter ya da konsolosluk onaylı örneği,

-Varsa yayınları

-Yeni çekilmiş 6 adet fotoğraf (4.5 x 6 cm)

İkamet izin belgesi (Kesin kayıtta istenilecek)

Başvuruların Değerlendirilmesi:

Yüksek Lisans Programı İçin;

- İlgili ALES notunun %50’si ve lisans mezuniyet notunun %50’si alınıp sıralama yapılarak yazılı bilim sınavına ilan edilen kontenjanın dört katı öğrenci çağrılır.

- Yüksek lisans programlarında başarı değerlendirmesi aşağıdaki gibi yapılır:

 

Program

 

ALES notu %

 

Lisans not ortalaması %

 

Yabancı dil notu %

 

Bilim sınavı notu %

Tezli Yüksek Lisans

50

30

-

20

 

-Bilim sınavına katılmayan veya sınavda 50 ve üzeri not alamayan öğrencilerin başarı notu hesaplanmayacaktır.

-Başarı notu en az 55 olanlar sıralamaya dahil edilecektir.

Doktora Programı İçin;

-İlgili ALES notunun %50’si, mezuniyet notunun %50’si alınarak sıralama yapılacak ve ilan edilen kontenjanın dört katı öğrenci bilim sınavına çağrılacaktır.

-Doktora programlarında başarı değerlendirmesi aşağıdaki gibi yapılır:

Program

ALES notu

%

Lisans not ortalaması

%

Yüksek Lisans not ortalaması

%

Yabancı dil notu

%

Bilim sınavı notu

%

Doktora

50

10

10

10

20

-Bilim sınavına katılmayan veya sınavda 50 ve üzeri not alamayan öğrencilerin başarı notu hesaplanmayacaktır.

-Başarı notu en az 55 olanlar sıralamaya dahil edilecektir.

Bilim Sınavıyla İlgili Açıklamalar

-Yazılı Bilim Sınavı, 26 Ağustos 2021 Perşembe günü ilgili fakültelerin ana bilim dalı başkanlıklarında (bölümlerde) yapılacaktır.

-Sınava girecek adayların T.C. Kimlik Kartı/Nüfus Cüzdanı ile gelmeleri zorunludur.

-Bilim sınavına katılmayan veya sınavda 50 ve üzeri not alamayan öğrencilerin başarı notu hesaplanmayacaktır.

-Başarı notu en az 55 olanlar sıralamaya dahil edilecektir.

 Başvuru Adresi: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü (Kamil Özdağ Fen Fakültesi Binası En Üst Katı) Merkez / KARAMAN

 Başvuru Tarihi: 12-20 Ağustos 2021

Bilim Sınavına Gireceklerin İlanı: 23 Ağustos 2021

*Bilim Sınavı Tarihi: 26 Ağustos 2021

Bilim Sınavı Sonuçlarının İlanı: 27 Ağustos 2021

Kazanan Adayların Kesin Kayıt Tarihleri Asil ve Yedek listeden belirtilen tarihlerde yapılacaktır.

Asil Kazananların Kayıt Tarihleri: 30 Ağustos - 03 Eylül 2021

Yedek Aday Listelerinin İlanı: 06 Eylül 2021

Yedek Kazananların Kayıt Tarihleri : 07 – 10 Eylül 2021

*Bilim sınavı her Ana Bilim Dalının kendi bünyesinde, Ana Bilim Dalı Başkanlarının koordinasyonunda yapılacaktır.

Yabancı uyruklu öğrenci adaylarının sonuçları ayrı bir liste halinde yayımlanacaktır.

 

ÖNEMLİ HATIRLATMALAR

-Yaşanabilecek teknik sorunları göz önünde bulundurarak başvurunuzu son güne bırakmamanız yararınıza olacaktır.

-II. Öğretim Tezli Yüksek Lisans harç ücreti toplam 15.000 TL’dir. Harç ücretleri 3 eşit taksitte (5.000x3) ödenecektir. Ödeme planı ile ilgili ayrıntılar Enstitümüz web sayfasında ilan edilecektir.

- II. Öğretim Tezli Yüksek Lisans Programında ders muafiyeti, kayıt sildirme ve benzeri durumlarda harç indirimi ve iadesi yapılmayacaktır.