Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi/ Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Koordinatörlüğü

ANKETLER

Anketin Tarihi

Anketin Adı

Anketi Düzenleyen Birim

10-16 Şubat 2024

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Öğrenci Ders Değerlendirme Anketi

Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Koordinatörlüğü

Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Koordinatörlüğü tarafından 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılının tamamlanmasıyla birlikte Bahar Yarıyılı kayıt döneminde rastgele örneklem yöntemiyle 1.914 öğrencinin katılımıyla Ders Değerlendirme Anketi uygulanmıştır. Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden bir hafta boyunca belirli aralıklarla gerçekleştirilen ankette Güz Yarıyılında açılan 3.284 dersin 2.523’ü hakkında öğrenciler tarafından değerlendirmede bulunulmuş olup değerlendirme yapılan derslerin yarıyılda açılan tüm derslere oranı %77’dir. Ankete katılanların, ilgili dersi alan toplam öğrenci sayısına oranı %18 olmuştur. Ankete katılan öğrencilerin (1.914) Üniversitedeki toplam öğrenci sayısına (20.996) oranı ise %9’dur. Toplam 5 sorudan oluşan ve 3’lü likert ölçeğinin kullanıldığı ankette derslerden genel memnuniyet oranı 2,72 (%91) olarak gerçekleşmiştir. Anket, tüm dersleri içermediği (%77) ve tüm öğrenciler (%9) tarafından doldurulmadığı için yanıltıcı yorumlara sebebiyet verebileceğinden 02-2024-8 sayılı YGG kararıyla sonuç raporunun akademik birimlerle paylaşılmaması, Bahar Yarıyılı bitiminde tekrar Ders Değerlendirme Anketi yapılarak anketin tüm öğrencileri ve dersleri kapsayacak şekilde tasarlanması ve zorunlu tutulmasına karar verilmiştir.

02-2024-8 sayılı YGG Kararı için tıklayınız.

06-31 Aralık 2023

2023 Yılı Öğrenci Genel Memnuniyet Anketi

Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Koordinatörlüğü

Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Koordinatörlüğü tarafından 06-31 Aralık 2023 tarihlerinde https://servis.kmu.edu.tr/anketsistemi üzerinden Üniversitemiz öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen Öğrenci Genel Memnuniyet Anketine toplam 1.575 öğrenci katılmış; öğrencilerin genel memnuniyet oranı %64,4 (5’lik sistemde 3,22) olarak gerçekleşmiştir. Soru kategorileri bazında bakıldığında en yüksek memnuniyet oranı %72 (5’lik sistemde 3,6) ile Eğitim ve Öğretim İzleme ve Değerlendirme kategorisinde sağlanırken en düşük memnuniyet düzeyi %58,6 ile (5’lik sistemde 2,93) Sosyal ve Kültürel Faaliyetler kategorisinde olmuştur.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğrenci Genel Memnuniyet Anketi Raporu (2023) için tıklayınız.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Birimler Bazında Öğrenci Genel Memnuniyet Anketi Raporu (2023) için tıklayınız.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Birimler Bazında Öğrenci Genel Memnuniyet Anketi Özet Raporu (2023) için tıklayınız.

Ankete İlişkin Yönetim Gözden Geçirme Raporu için tıklayınız.

Ankete İlişkin Yönetim Gözden Geçirme Raporu Karar Tutanağı için tıklayınız.

14-24 Kasım 2023

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Memnuniyet Anketi 

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Bilgi İşlem Daire Başkanlığının sunduğu hizmetlerle ilgili 95’i personel, 50’si öğrenci ve 2’si diğer paydaş olmak üzere 147 kişi üzerinde anket yapılmış ve anket sonucunda memnuniyet oranı %85,06 olarak gerçekleşmiştir.

Tıklayınız.

31 Temmuz - 21 Ağustos 2023

 2023 Yılı Personel İş Tatmini ve Örgütsel Adalet Anketi

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından 31 Temmuz – 21 Ağustos 2023 tarihlerinde https://docs.google.com/ adresi üzerinden Üniversitemiz personeline yönelik olarak gerçekleştirilen Personel İş Tatmini ve Örgütsel Adalet Anketine 132 erkek (%69) ve 61 kadın (%31), 105 akademik (%54) ve 88 (%46) idari olmak üzere toplam 193 personel katılım göstermiştir. Personelin 84’ünün (%43) idari görevi bulunurken 109’unun (%57) idari görevi bulunmamaktadır. Anket sonucuna göre “İş Tatmini ve Örgütsel Adalet” bağlamında personelin genel memnuniyet oranı 3,81 (%76,2) şeklinde gerçekleşmiştir. Bununla birlikte idari görevi bulunanların memnuniyet oranı idari görevi bulunmayanların memnuniyet oranından %11 daha fazladır. Personelin kadro ve cinsiyet durumuna göre ise memnuniyet oranlarında ciddi bir fark gözlenmemiştir. Nitekim akademik personelin memnuniyet oranı idari personelinkinden %1,8; kadınların memnuniyet oranı da erkeklerinkinden %1,6 daha fazladır.

01-31 Ekim 2022

Ermenek Dış Paydaş Anketi

Ermenek Meslek Yüksekokulu

Ermenek Meslek Yüksekokulu tarafından ilçede 301 kişi (133 esnaf, 76 memur, 62 serbest meslek, 16 emekli, 14 çiftçi) üzerinde gerçekleştirilen dış paydaş anketi sonucunda katılımcılar, Ermenek Meslek Yüksekokulunun ilçenin ekonomik hayatına canlılık getirdiğine, yeni iş yerlerinin açılmasına vesile olduğuna, Ermenek’e yapılan yatırımlar için çekicilik unsuru olduğuna, ilçenin yaşam kalitesini yükselttiğine, ilçeye sosyal ve ekonomik katkıları olduğuna dair oldukça yüksek oranda olumlu görüş belirtmişlerdir.

(Tıklayınız)

18 Kasım – 01 Aralık 2022

2022 Yılı Öğrenci ve Personel Memnuniyet Anketi 

Kalite Yönetim Birimi

Kalite Yönetim Birimi tarafından Üniversitemiz akademik ve idari personeli ile öğrencilerine yönelik olarak gerçekleştirilen ankete Üniversitemizin akademik birimlerinden 88 öğrenci katılmış olup öğrencilerin %66’sı lisans, %31’i ön lisans, %3’ü de lisansüstü eğitim öğrencisidir. Öğrencilerin Üniversitemizden genel memnuniyet oranı %70.2’dir. Çalışanlara yönelik gerçekleştirilen ankete ise 184 personel (116 akademik, 68 idari; 137 erkek, 47 kadın) katılmıştır. Akademik personelin genel memnuniyet oranı %77 ve idari personelin %73.6 olarak saptanmıştır.

(Tıklayınız)

07 Kasım-02 Aralık 2022

Öğrenci ve Personel Yemek Memnuniyet Anketi

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Üniversitemiz öğrenci ve personelinin yemek memnuniyetini belirlemek üzere çevrim içi anket düzenlenmiştir. Ankete katılan 447 kişi yemek hizmeti ile ilgili olarak toplam 18 soruya cevap vermişler ve alınan cevaplar sonucunda yemek memnuniyet oranı %58,87 olarak gerçekleşmiştir.

(Tıklayınız)

23-31 Mayıs 2022

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Memnuniyet Anketi 

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından Başkanlığın faaliyetlerine ilişkin 129’u personel, 7’si öğrenci ve 3’ü diğer paydaş olmak üzere 142 kişi üzerinde anket yapılmış ve 10 maddeden oluşan anket sonucunda %72.11’lik memnuniyet oranı tespit edilmiştir.

(Tıklayınız)

2022

Kurumsal İmaj Düzeyi Anketi

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Anket sonucunda dış paydaş memnuniyet düzeyi 3,41 olarak saptanmıştır.

2022

Etik Liderlik ve Örgütsel Bağlılık Anketi

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

2024-2028 Stratejik Planında yer alan kurumsallaşma ekseni içerisinde etik liderlik ve örgütsel bağlılığı artırmaya yönelik performans göstergesi belirlenmiş olup bu kapsamda oluşturulan anket ile her yıl etik liderlik ve örgütsel bağlılık düzeyi ölçülmektedir. Üniversitemizde görev yapan 148 akademik (%59) ve 103 idari (%41); 186 erkek (%74) ve 65 (%26) kadın toplam 251 kişinin katılım sağladığı anket sonucunda çalışanların çoğunluğu Kurumda çalıştığını diğer kişilere söylemekten gurur duyduğunu, meslek hayatının kalan kısmını Kurumda geçirmenin onları mutlu edeceğini ifade etmişlerdir. Ayrıca ankete katılanların büyük bir kısmı bir kuruluştan diğerine atlamayı ahlaki bulmadığını ifade etmiştir.

2022

Personel İş Tatmini ve Örgütsel Adalet Anketi

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Üniversitemizde görev yapan 89 akademik (%50) ve 89 idari (%50); 131 erkek (%74) ve 47 (%26) kadın toplam 178 kişinin katılım sağladığı anket sonucunda Üniversitemiz personelinin 2022 yılı örgütsel adalet düzeyi 3,71 ve iş tatmin düzeyi 3,75 olarak saptanmıştır.

(Tıklayınız)

16-31 Aralık 2021

Öğrenci Toplulukları Memnuniyet Anketi

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Üniversitemiz öğrencilerinin, öğrenci topluluklarına ilişkin memnuniyetini ölçmek üzere çevrim içi anket düzenlenmiştir. Ankete katılan 99 öğrenci toplam 9 soruya cevap vermiş ve alınan cevaplar sonucunda Üniversitemizdeki öğrenci topluluklarından öğrencilerin memnuniyet oranı %73,74 olarak belirlenmiştir.

(Tıklayınız)

11-31 Aralık 2021

Kantin ve Diğer Kiralama Alanları İle İlgili Memnuniyet Anketi

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Üniversitemizdeki kantin ve diğer kiralama alanlarına ilişkin öğrenci ve personel memnuniyetini ölçmek üzere anket düzenlenmiştir. Ankete 131 öğrenci ve 77 personel olmak üzere 208 kişi katılmış ve anket sonucunda memnuniyet oranı %60.89 olarak tespit edilmiştir.

(Tıklayınız)

01-15 Aralık 2021

Öğrenci ve Personel Memnuniyet Anketi 

Kalite Yönetim Birimi

Kalite Yönetim Birimi tarafından Üniversitemiz akademik ve idari personeli ile öğrencilerine yönelik olarak gerçekleştirilen ankete göre öğrencilerimizin Üniversitemizden genel memnuniyet oranı %66.96 olup 5 üzerinden 3.35’tir. Çalışanlara yönelik gerçekleştirilen anket sonucuna göre ise akademik personelin genel memnuniyet oranı %74 ve idari personelin %70.6 olarak saptanmıştır.

(Tıklayınız)

18-31 Ekim 2021

Öğrenci ve Personel Yemek Memnuniyet Anketi

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Üniversitemiz öğrenci ve personelinin yemek memnuniyetini belirlemek üzere çevrim içi anket düzenlenmiştir. Ankete katılan 288 kişi yemek hizmeti ile ilgili olarak toplam 16 soruya cevap vermiş ve alınan cevaplar sonucunda yemek memnuniyet oranı %58,87 olarak gerçekleşmiştir.

(Tıklayınız)

2021

İç Kontrol Değerlendirme Anketi

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

İç kontrol sistemi ve işleyişi ile ilgili 2021 yılında yapılan araştırmada yöneticilerin % 70,6’sı ve personelin % 74,4’ü iç kontrol düzenlemelerini uyguladıklarını beyan etmişlerdir. Anket çalışması ve birimlerden elde edilen veriler sonucunda, iç kontrol sistemini kurmak ve kontrolü sağlamak üzere yapılan düzenlemelerin genel olarak yüksek derecede faydalı bulunduğu ve uygulandığı tespit edilmiştir. Ankete katılanların yarıdan fazlası birimlerindeki tüm iş ve işlemleriyle ilgili çıktılara personelin ve yetkili mercilerin erişimlerinin sağlandığını, yatay ve dikey iletişimi kapsayan yazılı, elektronik veya sözlü etkin bir iç iletişim sisteminin mevcut olduğunu ifade etmişlerdir. Ancak katılımcıların çoğu, yüksek performans gösteren personel için geliştirilmiş ve uygulanan ödüllendirme mekanizmalarının bulunmadığını ya da geliştirilmekte olduğunu beyan etmiştir.

2021

Dış Paydaş Memnuniyet Anketi

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Üniversitemizde mevcut Stratejik Planın uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi ve yeni Stratejik Plan çalışmalarına rehberlik edebilmesi amacıyla dış paydaşların tespit edilip önceliklendirilmesinin ardından paydaşlara yönelik anket uygulaması yapılmıştır. Anketlerden elde edilen veriler dikkate alınarak çeşitli ziyaretler de yapılmış, Karaman’ın ve bölgenin Üniversitemiz hakkındaki düşünceleri ve Üniversitemizden beklentileri alınmıştır. 19 üniversite mensubu (%47.5), 16 kamu çalışanı (%40), 3 STK mensubu (%7.5), 1 basın mensubu (%2.5) ve 1 sanayici/iş insanı (%2.5) olmak üzere toplam 40 dış paydaş üzerinde gerçekleştirilen anket sonucunda dış paydaş memnuniyet düzeyi 3,43 olarak saptanmıştır.

(Tıklayınız)

2021

Kurumsal İmaj Anketi

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Üniversitemizde kalite güvencesi ve stratejik yönetim çalışmalarını sağlıklı yürütebilmek ve doğru stratejiler belirleyebilmek amacıyla kurum imajının paydaşlarca nasıl değerlendirildiğinin bilinmesine ihtiyaç duyulmuş ve bu ihtiyaçtan yola çıkılarak kurumsal imajı belirlemeye yönelik anket uygulaması yapılmıştır. 504 erkek (%58,5) ve 358 kadın (%41,5) toplam 862 iç ve dış paydaş üzerinde yürütülen anket sonucunda katılımcıların çoğu yerleşke olanaklarının güzel ve yeterli olduğunu ifade etmiş, ancak mezunlarının kolaylıkla iş bulamayabileceğini belirtmişlerdir.

2021

Personel İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık Anketi

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Üniversitemizde görev yapan 149 akademik (%66) ve 76 idari (%34); 153 erkek (%68) ve 72 (%32) kadın toplam 225 kişinin katılım sağladığı anket sonucunda 2021 yılı örgütsel bağlılık düzeyi 3,69 ve iş tatmin düzeyi 3,73 olarak saptanmıştır.

(Tıklayınız)

21 Ekim - 06 Kasım 2020

Öğrenci ve Personel Yemek Memnuniyet Anketi

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Üniversitemiz öğrenci ve personelinin yemek memnuniyetini belirlemek üzere çevrim içi anket düzenlenmiştir. Ankete katılım, COVİD-19 salgını nedeniyle uzaktan eğitime geçildiğinden dolayı düşük kalmıştır. Ankete katılanlar yemek hizmeti ile ilgili olarak toplam 15 soruya cevap vermişler ve alınan cevaplar sonucunda yemek memnuniyet oranı %66,44 olarak gerçekleşmiştir.

(Tıklayınız)

11-31 Mart 2020

Kantin ve Diğer Kiralama Alanları İle İlgili Memnuniyet Anketi

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Üniversitemizdeki kantin ve diğer kiralama alanlarına ilişkin öğrenci ve personel memnuniyetini ölçmek üzere anket düzenlenmiştir. Ankete 205 öğrenci ve 93 personel olmak üzere 298 kişi katılmış ve anket sonucunda memnuniyet oranı % 61,77 olarak tespit edilmiştir.

(Tıklayınız)

2020

Mezun Memnuniyet Anketi

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Anket sonucunda mezun memnuniyet düzeyi 3,38 olarak saptanmıştır.

(Tıklayınız)

2020

Personel İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık Anketi

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Üniversitemizde görev yapan 212 akademik (%72) ve 84 idari (%28); 217 erkek (%73) ve 79 (%27) kadın toplam 296 kişinin katılım sağladığı anket sonucunda 2020 yılı örgütsel bağlılık düzeyi 3,67 ve iş tatmin düzeyi 3,68 olarak saptanmıştır.

(Tıklayınız)

28 Kasım - 31 Aralık 2019

Öğrenci Toplulukları Memnuniyet Anketi

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Üniversitemiz öğrencilerinin, öğrenci topluluklarına ilişkin memnuniyetini ölçmek üzere çevrim içi anket düzenlenmiştir. Ankete 142 öğrenci katılım sağlamıştır. Ankete katılan öğrenciler 9 soruya cevap vermişler ve anket sonucunda Üniversitemiz öğrencilerinin, öğrenci topluluklarına dair memnuniyet oranı %76.71 olarak belirlenmiştir.

(Tıklayınız)

04 Kasım - 02 Aralık 2019

Öğrenci ve Personel Yemek Memnuniyet Anketi

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Üniversitemiz öğrenci ve personelinin yemek memnuniyetini belirlemek üzere çevrim içi anket düzenlenmiştir. Ankete 297 erkek ve 216 kadın olmak üzere 513 kişi katılım sağlamıştır. Katılımcıların 169‟u akademik personel, 70’i idari personel, 274‟ü öğrenci olduklarını belirtmişlerdir. Ankete katılanlar yemek hizmeti ile ilgili olarak toplam 27 soruya cevap vermişler ve alınan cevaplar sonucunda yemek memnuniyet oranı %56,40 olarak belirlenmiştir.

(Tıklayınız)

12 Mart – 30 Nisan 2019

Kantin ve Diğer Kiralama Alanları İle İlgili Memnuniyet Anketi

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Üniversitemizdeki kantin ve diğer kiralama alanlarına ilişkin öğrenci ve personel memnuniyetini ölçmek üzere anket düzenlenmiştir. Ankete 188 öğrenci ve 110 personel olmak üzere 298 kişi katılmış ve anket sonucunda memnuniyet oranı % 61,28 olarak tespit edilmiştir.

(Tıklayınız)

2019

Personel İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık Anketi

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Anket sonucunda 2019 yılı örgütsel bağlılık düzeyi 3,65 ve iş tatmin düzeyi 3,77 olarak saptanmıştır.

02 Ekim - 31 Aralık 2018

Öğrenci Toplulukları Memnuniyet Anketi

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Üniversitemiz öğrencilerinin, öğrenci topluluklarına ilişkin memnuniyetini ölçmek üzere çevrim içi anket düzenlenmiştir. Ankete 102 kadın ve 70 erkek olmak üzere 172 öğrenci katılım sağlamış ve 13 soruya cevap vermişlerdir. Anket sonucunda Üniversitemiz öğrencilerinin, öğrenci topluluklarına ilişkin memnuniyet oranı %75,31 olarak belirlenmiştir.

(Tıklayınız)

01-18 Kasım 2018

Öğrenci ve Personel Yemek Memnuniyet Anketi

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Üniversitemiz öğrenci ve personelinin yemek memnuniyetini belirlemek üzere çevrim içi anket düzenlenmiştir. Ankete 413 erkek ve 277’si kadın olmak üzere 690 kişi katılım sağlamıştır. Katılımcıların 211’i akademik personel, 74’ü idari personel, 24’ü yüksek lisans veya doktora öğrencisi, 269’u lisans öğrencisi ve 112’si ön lisans öğrencisi olduklarını belirtmişlerdir. Ankete katılanlar yemek hizmeti ile ilgili olarak toplam 24 soruya cevap vermişler ve alınan cevaplar sonucunda yemek memnuniyet oranı %60.63 olarak gerçekleşmiştir.

(Tıklayınız)

2018

Dış Paydaş Anketi

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Üniversitemiz 2019-2023 Stratejik Planına temel olacak durum analiz raporunda kullanılmak üzere çoğunlukla mezun öğrenciler, Üniversite ile ilişkili olan kurum/kişiler ve kamu kurumu temsilcilerine anket uygulanmıştır. Toplam 90 kişi üzerinde yürütülen anket sonucunda dış paydaş memnuniyet düzeyi yüzde 65 (5 üzerinden 3,3) olarak saptanmış, bununla birlikte katılımcıların genel anlamda Üniversite ile ilgili yüksek oranda olumlu cevaplar verdiği görülmüştür.

(Tıklayınız)

2018

Öğrenci Memnuniyet Anketi

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Anket sonucunda öğrenci memnuniyet düzeyi 2,9 olarak saptanmıştır.

2018

Mezun Memnuniyet Anketi

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Anket sonucunda mezun memnuniyet düzeyi 2,48 olarak saptanmıştır.

2018

Personel İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık Anketi

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Anket sonucunda 2018 yılı örgütsel bağlılık düzeyi 3,59 ve iş tatmin düzeyi 3,6 olarak saptanmıştır.

13-24 Kasım 2017

Akademik ve İdari Personel Yemek Servisi ve Alternatif Yemek Anketi

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Üniversitemiz personelinin alternatif yemek talebini belirlemek üzere anket düzenlenmiştir. Ankete 289 akademik ve 171 idari olmak üzere 460 kişi katılmış ve katılımcıların 66.7’si (307 kişi) alternatif yemek hizmeti talebinde bulunmuştur. Ardından yapılan yemek ihalesinde bu husus dikkate alınmıştır.

(Tıklayınız)

02-06 Ekim 2017

Öğrenci ve Personel Yemek Memnuniyet Anketi

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Üniversitemiz akademik ve idari personeli ile öğrencilerine yönelik yapılan yemekhane memnuniyet anketine 159 akademik ve 114 idari olmak üzere 273 personel ile 212 öğrenci katılmıştır.

(Tıklayınız)

 

 KURUM DIŞI DEĞERLENDİRME ANKETLERİ

Anketin Tarihi

Anketin Adı

Anketi Düzenleyen Kurum/Kuruluş

01 Aralık 2022

Sağlık Bakanlığı Kurumsal Kalite Sistemi Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri Değerlendirme Anketi 

Sağlık Bakanlığı

Üniversitemiz Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Bakanlığı tarafından 01.12.2022 tarihinde gerçekleştirilen Sağlıkta Kalite Standartları denetimi sonucunda Kurumsal Kalite Sistemi Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri Değerlendirme Anketi’nden 90’ın üzerinde puan alarak Sağlıkta Kalite Standartlarını başarıyla yerine getirmiştir.