Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi/ Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Koordinatörlüğü

POLİTİKALAR

KALİTE GÜVENCESİ POLİTİKASI

Üniversitemizin Kalite Güvencesi Politikası; yükseköğretim kalite güvencesi boyutlarının içselleştirildiği bir ekosistemde ulusal ve uluslararası kalite yönetim sistemi standartlarına bağlı, duyarlı ve çözüm odaklı etkin bir akademik ve idari yapı kurarak kurum içerisinde kalite kültürünü yaygınlaştırmak, çağın gereklerine uygun eğitim öğretim ve araştırma hizmetleri sunarak öğrenciler ile diğer iç ve dış paydaşların talep ve beklentilerini en üst düzeyde karşılamak ve sürekli iyileştirme yoluyla kurumsal memnuniyet düzeyini arttırmaktır.

Üniversitemizin Kalite Güvencesi Politikası doğrultusunda belirlenen hedefleri şunlardır:

• Tüm akademik ve idari birimlerde kalite güvencesi kültürünün yaygınlaştırılması, izlenmesi ve iyileştirilmesi yoluyla kurumsal sürekliliğin sağlanması,

• Akredite olmuş program sayısının arttırılması ve kurumsal akreditasyonun sağlanması.

PDF görüntülemek için tıklayınız.

YÖNETİŞİM POLİTİKASI

Üniversitemizin Yönetişim Politikası; değişen dünyanın tüm gelişmelerine uyum sağlama potansiyeline ve kurumsal performansı sürekli üst noktalara taşıma anlayışına sahip, yenilikçi ve güncel metodolojileri önceleyen bir liderlik anlayışıyla eleştirilere açık, ulaşılabilir ve beklentilere yanıt veren bir yönetim yapısı kurarak güçlü kurumsal temellerde ulusal ve uluslararası tanınırlığı artırmaktır.

Üniversitemizin Yönetişim Politikası doğrultusunda belirlenen hedefleri şunlardır:

• Yönetim faaliyetlerinin tarafsızlık, güvenilirlik, şeffaflık, katılımcılık, demokratiklik, liyakat ve etik değerlere bağlılık ilkesi doğrultusunda, karşılıklı etkileşime dayalı olarak yürütülmesi,

• İç ve dış paydaşlar arasında güçlü, etkin ve sağlıklı iletişimin kurulması,

• Örgütsel bağlılık, iş tatmini ve örgütsel adalet duygusunun artırılması,

• Bütünleşik, dinamik, esnek ve kullanıcı dostu yönetim bilgi sisteminin geliştirilmesi ve sürekli güncellenmesi,

• Kurumsal olarak üretilen bilgilerin en doğru ortamlarda tutularak ihtiyaç duyulduğu anda etkin bir şekilde kurumsal amaçlar doğrultusunda hizmete sunulması,

• Kurumsal hafızanın korunması ve güçlendirilmesi.

PDF görüntülemek için tıklayınız.

EĞİTİM ÖĞRETİM POLİTİKASI

Üniversitemizin Eğitim Öğretim Politikası; sistematik, yenilikçi, eleştirel, analitik ve uluslararası rekabete duyarlı bir bakış açısıyla eğitim ve öğretimde kaliteyi yükselterek uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yükseköğretim kurumu olmaktır.

Üniversitemizin Eğitim Öğretim Politikası doğrultusunda belirlenen hedefleri şunlardır:

• Objektif kriterlere ve kurumsal ilkelere dayalı eğitim metodolojisi ile nitelikli öğretim elemanı alt yapısının sağlanması,

• Dinamik, nitelikli, donanımlı, insanlığa fayda sağlama amacında, toplumuna ve tarihine saygılı, sosyal sorumluluk bilinci içinde toplumsal ihtiyaçlara ve çevreye duyarlı, etik değerlere bağlı, insanı merkeze alan ve insani değerleri önceleyen, öğrenmeyi ve araştırmayı bilen, yeteneğini keşfeden, takım çalışması yürütebilen ve iş birliği yapabilen, mesleki yeterlilik sahibi, güncel gelişmeleri takip eden, gelişime açık mezunlar verilmesi,

• Akademisyenlere yönelik Oryantasyon ve Eğiticilerin Eğitimi programlarının düzenlenmesi,

• Eğitim öğretim programlarının Stratejik Plan ile uyumlu olacak şekilde, iç ve dış paydaşların görüşü doğrultusunda güncelliğinin sağlanması,

• Öğrencilerin alan dışı derslerden ve ders dışı geliştirici faaliyetlerden yüksek oranda yararlanmasının sağlanması,

• Eğitimde dijital dönüşümün gerçekleştirilerek uzaktan ve karma eğitim altyapısının tüm iç ve dış paydaşlara dijital yetkinlik düzeyi çerçevesinde sunulması,

• Mezunların dijital ortamlar ile uzaktan eğitim imkanlarından ömür boyu yararlanmasının sağlanması,

• Uluslararası öğrenciler ile özel yaklaşım gerektiren öğrencilere önem verilerek şartlarının sürekli iyileştirilmesi,

• Mezunlarla iş birliğinin güçlendirilmesi.

PDF görüntülemek için tıklayınız.

ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİKÇİLİK POLİTİKASI

Üniversitemizin Araştırma, Geliştirme ve Yenilikçilik Politikası; akademik özgürlük, eleştirel düşünme ve bilim etiği ekseninde yetkin araştırmacılar ve yeni nesil girişimciler yetiştirerek nitelikli bilimsel araştırmalar yapmak, paydaşlarla iş birliği ve etkileşim içinde Üniversitemizin ulusal ve uluslararası ARGE ve yenilik ekosistemindeki etkinliğini artırmak, ülkemizin ve insanımızın sorunlarına işlevsel çözüm önerileri sunabilmek için disiplinler arası iş birliği ile sosyal sorumluluk ve inovasyon odaklı çalışmaları desteklemek, özellikle Hassas Tarım Uygulamaları ve Yenilikçi İşleme Teknolojileri alanlarında bölgenin kalkınmasına katkıda bulunmak, temel akademik değerlerin ve bilim kültürünün yerleşmesini sağlamaktır.

Üniversitemizin Araştırma, Geliştirme ve Yenilikçilik Politikası doğrultusunda belirlenen hedefleri şunlardır:

• Araştırma geliştirme süreçlerinden ve sonuçlarından eğitim öğretimin her aşamasında yararlanarak hem lisans hem de lisansüstü düzeydeki programlar aracılığıyla akademik değerlerin ve bilim kültürünün yerleşmesine katkıda bulunulması,

• Üniversitemizde hem ulusal hem de uluslararası düzeyde yenilikçi ve özgün bilimsel çalışmaların arttırılması,

• Sahip olduğu entelektüel birikim, iş birlikleri ve ARGE altyapısıyla Üniversitemizin ulusal ve uluslararası araştırma fonu kaynaklarının kullanımının teşvik edilmesi,

• Ülkemizin bilgi birikimine ve teknolojik gelişimine katkıda bulunmak üzere Üniversitemizin araştırma altyapısının güçlendirilmesi,

• Üniversite ve özel sektör kuruluşlarının gerçekleştirdiği çalışmalar için ihtiyaç duyulan fiziki altyapının geliştirilmesi yanında kaliteli ve güvenilir test ve analiz hizmetinin sunulması,

• Kütüphane kaynaklarının zenginleştirilerek bilgiye ulaşımın kolaylaştırılması,

• Akademik personelin alanında yetkin, bilgi üreten ve bilgiyi paydaşlarına aktaran bir birey olması için teşvik edilmesi,

• İhtisaslaşma alanlarında bölgesel ve ulusal kalkınmaya yönelik çözümler üretilmesi,

• Bölge üreticisi ile teknik personelin eğitim düzeyini, doğal kaynakların etkin ve sürdürebilir kullanılmasını ve tarımda teknoloji kullanımını artıracak çalışmalar yapılması,

• Bölgenin endüstriyel gıda çeşitliliği, ürün kalitesi ve rekabet gücünün artırılmasına yönelik nitelikli insan gücü ihtiyacının karşılanmasına ve yenilikçi gıda işleme tekniklerinin kullanımına katkıda bulunulması

PDF görüntülemek için tıklayınız.

TOPLUMSAL KATKI POLİTİKASI

Üniversitemizin Toplumsal Katkı Politikası; eğitim öğretim ve araştırma geliştirme boyutlarındaki kazanımlarını toplumsal hizmete dönüştürme gayesiyle ürettiği bilgi, hizmet ve teknolojiyi akademik değerler eşliğinde olabildiğince yaymak ve yaygınlaştırmak, her türlü bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif birikimini toplum yararına kullanarak Üniversitemizin altyapı zenginliğini toplumun hizmetine sunmak, paydaşlarla iş birliğini ve ortak çalışma kültürünü geliştirmek, çevre bilinci ve duyarlılığını artırmak, dezavantajlı ve özel yaklaşım gerektiren kesimlere yönelik faaliyetler yapmak, örnek uygulamalar ve sosyal sorumluluk projeleriyle toplumsal hizmet süreçlerine doğrudan katılım sağlamaktır.

Üniversitemizin Toplumsal Katkı Politikası doğrultusunda belirlenen hedefleri şunlardır:

• Üniversitemizin kazanımlarını, ürettiği bilgi, hizmet ve teknolojiyi topluma yaymak amacıyla bilgilendirici ve dönüştürücü faaliyetler yapılması,

• Üniversitemizin beşeri ve fiziksel altyapı zenginliğini toplum yararına sunarak toplumsal hizmet süreçlerine doğrudan katılım sağlanması,

• Toplumsal katkısı yüksek bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler düzenlenmesi,

• Toplumun tüm kesimlerine gereksinim duyulan alanlarda eğitimler verilmesi,

• Üniversite personeline hizmet içi eğitimler verilerek kariyer gelişimlerinin desteklenmesi,

• Öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimlerinin desteklenerek yaşam kalitelerinin yükseltilmesi,

• Öğrencilere sunulan beslenme, sağlık, kültür ve spor hizmetlerinin kalitesinin artırılması ve sürekli iyileştirilmesi,

• Tedavi edici sağlık hizmetlerinin erişilebilir ve etkili olarak sunulması,

• Tedavi edici sağlık hizmetlerinin kapasitesinin artırılarak sürdürülebilirliğin korunması ve klinik kalitenin iyileştirilmesi,

• Ağız ve diş sağlığı farkındalığının artırılması ile ulusal ağız ve diş sağlığı araştırma faaliyetlerine katkıda bulunulması,

• Çevre dostu uygulamaların yapılması,

• Dezavantajlı gruplara ve özel yaklaşım gerektiren kesimlere yönelik faaliyetler yapılması,

• “Engelsiz üniversite” çalışmalarının kesintisiz yürütülmesi,

• Örnek uygulamalar ve sosyal sorumluluk projeleri yapılması,

• Üniversite ve şehir bütünleşmesini sağlayarak şehrin yaşam tarzına, kültürüne ve sosyoekonomik yapısına katkı sunacak projeler gerçekleştirilmesi,

• Sanayi ve iş dünyası ile ilişkilerin güçlendirilmesi,

• Akademik araştırma sonuçlarının etkili bir biçimde ticarileştirilmesi için sektörle kalıcı köprüler kurulması,

• Kamu, sivil toplum ve özel sektör kuruluşlarıyla yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde iş birliklerinin gerçekleştirilmesi,

• Toplumsal sorunlara yönelik disiplinler arası çalışmalar yapılması.

PDF görüntülemek için tıklayınız.

ULUSLARARASILAŞMA POLİTİKASI

Üniversitemizin Uluslararasılaşma Politikası; çağın koşullarına uygun, üst seviyede bilimsel araştırmalar ve akademik çalışmalar yapan, tüm insanlığın yararına olacak şekilde evrensel bilgi üreten, ders müfredatını ve program içeriklerini uluslararası standartlara uyarlayan, fiziksel ve sanal tüm eğitim öğretim ortamlarında uluslararası erişilebilirliği gözeten, öğrencileri ve personeliyle birlikte insan kaynağını ve altyapı olanaklarını uluslararası boyuta taşıyabilen, uluslararası alanda tanınırlığı ve saygınlığı yüksek, uluslararası iş birliği ve iletişim kapasitesi gelişmiş bir yükseköğretim kurumu olmaktır.

Üniversitemizin Uluslararasılaşma Politikası doğrultusunda belirlenen hedefleri şunlardır:

• Akademik personelin uluslararası saygın bilimsel dergilerde yayın yapmasının teşvik edilmesi,

• Akademik personelin uluslararası kurum ve kuruluşlarla ortak eğitim ve araştırma faaliyetlerinde bulunmasının desteklenmesi,

• Akademik personelin yurt dışı proje kaynaklarından daha etkin yararlanması için gerekli tanıtım ve farkındalık çalışmalarının yürütülmesi,

• Yurt dışı projelerde deneyimli öğretim üyeleri ile genç öğretim elemanlarının birlikte istihdam edilmesinin sağlanması,

• Uluslararası kurumsal iş birlikleri ve anlaşmaların artırılması,

• Uluslararası akreditasyon süreçlerinin yürütülmesi,

• Bologna sürecinin gerekliliklerinin yerine getirilmesi,

• Bazı bölümlerin İngilizcelerinin açılması,

• Derslerin birkısmının İngilizce verilmesinin sağlanması,

• Personel ve öğrencilerin dil yetkinliğini geliştirecek projelerin hayata geçirilmesi,

• Personel ve öğrencilerin uluslararası eğitim, araştırma ve öğrenme hareketliliklerinin artırılması,

• Dış İlişkiler Biriminin güçlendirilmesi ve yetkinlik alanlarının genişletilmesi,

• Üniversite web sitesinin uluslararası erişilebilirliğe uygun hale getirilmesi,

• Üniversite web sitesinde yurtdışından yapılacak başvurular ile soru ve yardım talepleri için görünürlüğü olan uygulamalar geliştirilmesi,

• Üniversite içerisinde çok dilli tabelaların yaygınlaştırılması,

• Üniversitede öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerle iş birliği ve iletişimin güçlendirilmesi.

PDF görüntülemek için tıklayınız.

 

Kurumsal Politikalar'ın tamamını PDF görüntülemek için tıklayınız.

Kurumsal Politikalar'a ilişkin Kalite Komisyonu kararı için tıklayınız.