Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi/ Personel Daire Başkanlığı

Yönetmelikler

 

Doçentlik Sınav Yönetmeliği

Öğretim Üyesi Dışımdaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği

Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirmelerde Uyulucak Esaslara İlişkin Yönetmelik

Bir Üniversite Adına Bir Diğer Üniversitede Lisansüstü Eğitim Gören Araştırma Görevlileri Hakkında Yönetmelik

Üniversitelerde Akademik Teşkilât Yönetmeliği

Aday Memurların Yetiştirilmelerine Dair Genel Yönetmelik

Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik

Asli Devlet Memurluğuna Atananların Yemin Merasimi Yönetmeliği

Disiplin Kurulları Ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik

Mal Bildiriminde Bulunması Hakkında Yönetmelik

Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği

Sakatlık İndiriminden Yararlanacak Hizmet Erbabının Sakatlık Derecelerinin Tesbit Şekli İle Uygulanması Hakkında Yönetmelik

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelik

Resmi Mühür Yönetmeliği

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği

Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Sicil Yönetmeliği

Kadro İhdası, Serbest bırakma ve Kadro Değişikliği İle Kadroların Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personel Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik