Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi/ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Siber Olaylara Müdahale Ekibi Görev Tanımları

1- Üniversiteye doğrudan ya da dolaylı olarak yapılan veya yapılması muhtemel siber saldırılara karşı gerekli önlemleri alma veya aldırma, bu tür olaylara karşı müdahale edebilecek mekanizmayı ve olay kayıt sistemlerini kurma veya kurdurma ve kurumlarının bilgi güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmaları yapmak veya yaptırmakla yükümlüdürler.

2- Siber olayların önlenmesi veya zararlarının azaltılmasına yönelik olarak, kurumların bilişim sistemlerinin kurulması, işletilmesi veya geliştirilmesi ile ilgili çalışmalarda teknik ve idari tedbirler konusunda öneriler sunarlar.

3- Mevcut ağ altyapısındaki günlük arıza, bakım, ilave bv. ihtiyaçları karşılamak.

4- Siber olayların önlenmesi veya zararlarının azaltılmasına yönelik faaliyetlerini varsa birlikte çalıştığı sektörel SOME ile eşgüdüm içerisinde yürütürler. Durumdan gecikmeksizin USOM'u haberdar ederler.

5- Bir siber olayla karşılaştıklarında, USOM ile birlikte çalıştığı sektörel SOME'ye bilgi vermek koşulu ile öncelikle söz konusu olayı kendi imkan ve kabiliyetleri ile bertaraf etmeye çalışırlar. Bunun mümkün olmaması halinde varsa birlikte çalıştığı sektörel SOME'den ve/veya USOM'dan yardım talebinde bulunabilirler.

6- Siber olaylara müdahale ederken suç işlendiği izlenimini veren bir durumla karşılaştıklarında gecikmeksizin durumu kanunen yetkili makamlara bildirirler. Durumu gecikmeksizin USOM'a da bildirirler.

7- Üniversiteye yapılan siber olayları raporlar ve gecikmeksizin USOM ve birlikte çalıştığı sektörel SOME'ye bildirirler.

8- USOM ve/veya birlikte çalıştığı sektörel SOME tarafından iletilen siber olaylara ilişkin alarm, uyarı ve duyuruları dikkate alarak kurumlarında gerekli tedbirleri alırlar.

9- 7/24 erişilebilir olan iletişim bilgilerini belirleyerek birlikte çalıştığı sektörel SOME'lere ve OSOM'a bildirirler.

10- Kurumda bilişim kaynakları kullanımı konusunda "toplam fayda" gözetilerek gerekli idari ve teknik çalışmaları yaparlar.

11- Sorumluluk alanları konusunda yöneticilere; riskler, öneriler, kaynak kullanımı, performans, ihtiyaçlar, problemler vb. konularda rapor sunarlar.

12- Sorumluluk alanıyla ilgili yasal mevzuata hakim olmak.

13- Amiri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.