STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi/ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Stratejik Plan Veri Temin Tabloları

VERİ TEMİN TABLOLARI LİSTESİ
HEDEF Sıra GÖSTERGE GÖSTERGE İZLEME TABLOSU

Eğitim kalitesini ve paydaşların memnuniyetini yükselterek mezunlarımızın tercih edilirliğini artırmak.
1 Toplam öğrenci sayısı Öğrenci Verileri
2 Lisansüstü öğrenci sayısı Öğrenci Verileri
3 Uygulamalı eğitim program sayısı Uygulamalı Eğitim Programları
4 Öğrenci memnuniyet düzeyi (Beş üzerinden oran) Genel Memnuniyet Oranları
5 Dış paydaş memnuniyet düzeyi (Beş üzerinden oran) Genel Memnuniyet Oranları
6 Mezun memnuniyet düzeyi (Beş üzerinden oran) Genel Memnuniyet Oranları
7 Hizmet binası sayısı Hizmet Binaları 
8 Girişimcilik, teknoloji yönetimi ve inovasyon yönetimi ders sayısı Girişimcilik Dersleri

Plan dönemi sonuna kadar bütün bölüm ve programlarda öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısında evrensel ölçütleri yakalamak ve plan dönemi sonuna kadar pek çok alanda lisansüstü eğitim vermek.
9 Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı Akademik Kadro Durum
Öğrenci Verileri
10 Lisansüstü program sayısı Program Bilgileri
Plan dönemi sonuna kadar Üniversite genelinde en az 8 programı/anabilim dalını uluslararası akreditasyon standartlarına taşımak. 11 Akredite edilen program/Anabilim dalı sayısı Program Bilgileri
Bologna eğitim sisteminin bütün aşamalarıyla uygulanmasını sağlamak. 12 Bologna eğitim sisteminin bütün aşamalarıyla uygulandığı program sayısı Bologna Uygulanan Programlar
Teoriyi uygulamaya dönüştürecek uygulama alanlarını geliştirmek. 13 Laboratuvar sayısı Akıllı Sınıf, Sera, Atölye, Laboratuvar Sayısı
14 Akredite olmuş analiz çeşidi sayısı Akredite Analiz Sayısı
15 Araştırma ve üretim amaçlı cihaz ve alet sayısı  TKYS'den alınmaktadır.
16 Atölye sayısı Akıllı Sınıf, Sera, Atölye, Laboratuvar Sayısı
17 Sera uygulama alanlarının metrekaresi Akıllı Sınıf, Sera, Atölye, Laboratuvar Sayısı
18 Laboratuvarlarda görevli teknik personel sayısı Laboratuvarda Görevli Teknik Personel Verileri
19 Akıllı sınıf sayısı Akıllı Sınıf, Sera, Atölye, Laboratuvar Sayısı
20 Tıp Fakültesi morfoloji binası Hizmet Binaları 
21 Tıp Fakültesinin eğitime açılması (Afiliasyon anlaşması) Program Bilgileri
22 Diş Hekimliği Fakültesi binası Hizmet Binaları 
Kütüphane kaynaklarını zenginleştirerek bilgiye ulaşımı kolaylaştırmak. 23 Basılı yayın sayısı Kütüphane Kaynakları
24 Elektronik kaynak sayısı (e-kitap) Kütüphane Kaynakları
25 Abone olunan online veri tabanı sayısı Kütüphane Kaynakları
Plan dönemi sonuna kadar BİLTEM bünyesinde akredite edilmiş analizlerin yapılmasını sağlamak. 26 BİLTEM'de yapılan akredite analiz sayısı Akredite Analiz Sayısı
Bilimsel araştırma ve Ar-Ge yetkinliğini yükseltmek. 27 Bilimsel yayın sayısı Bilimsel Yayın Bilgileri 
28 Bilimsel proje sayısı Proje Bilgileri
29 Patent başvuru sayısı Patent, Faydalı Model, Tasarım Sayısı
30 Faydalı model/endüstriyel tasarım belge sayısı Patent, Faydalı Model, Tasarım Sayısı
31 Bilimsel faaliyet sayısı Bilimsel Faaliyet Bilgileri
32 Bilimsel hakemli dergi sayısı Hakemli dergi sayısı
33 İstatistik Uygulama ve Araştırma Merkezinin kurulması Resmi Yazı
Farklılaşma alanlarındaki öğretim üyesi sayısını artırmak. 34 Türk Dili alanında uzmanlaşmış ve akademik faaliyet gerçekleştiren öğretim üyesi sayısı Farklılaşma Alanları Personel Verileri
35 Gıda ve tarım alanında uzmanlaşmış ve akademik faaliyet gerçekleştiren öğretim üyesi sayısı Farklılaşma Alanları Personel Verileri
36 Temiz enerji alanında uzmanlaşmış ve akademik faaliyet gerçekleştiren öğretim üyesi sayısı Farklılaşma Alanları Personel Verileri
Türkçenin bilim dili olarak uluslararası literatürde kullanımının yaygınlaşmasına katkı sağlamak ve Türkçenin yabancı dil olarak öğretimini yaygınlaştırmak. 37 Kurultay, konferans, sempozyum, bilgi şöleni gibi etkinlik sayısı Bilimsel etkinlikler
38 Yabancılara verilen Türkçe öğretimi sertifika sayısı  Türkçe Sertifikaları
39 Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi yapacak kişilere verilen sertifika sayısı Türkçe Sertifikaları
40 Dil Destek/Çeviri Merkezinin kurulması Resmi Yazı
41 Yarışma sayısı Bilimsel etkinlikler
Bölgedeki tarımsal ürün çeşitliliğini dikkate alarak verimliliği artıracak çalışmalar yapmak, tarımsal ürünlerin katma değerini artırmaya yönelik projeler üretmek. 42 Islah edilen ürün sayısı Islah/Üretim Çalışmaları
43 Üretilen yerli tohum sayısı Islah/Üretim Çalışmaları
44 Çalışmalarda işbirliği yapılan dış paydaş sayısı Islah/Üretim Çalışmaları
45 Tarımsal ürünlerin katma değerini artırmaya yönelik mikro ölçekli işletme tesisi sayısı Teknoloji Şirketi Sayısı
46 Alanında uzman personel sayısı Farklılaşma Alanları Personel Verileri
Temiz enerji üretimi alanında bilimsel çalışmalar yaparak enerjinin etkin ve verimli kullanılması noktasında farkındalık oluşturmak ve sertifikasyon faaliyetleri yürütmek. 47 Konferans, söyleşi, eğitim vb. bilimsel faaliyet sayısı Bilimsel etkinlikler
48 Temiz enerji laboratuvarının kurulması Akıllı Sınıf, Sera, Atölye, Laboratuvar Sayısı

TEKNOKENT, BİLTEM, İŞGEM ile Proje ve Teknoloji Transfer Ofisi gibi birimler aracılığıyla sanayi ve iş dünyası ile proje üreterek bölgenin kalkınmasında ana aktörlerden biri olmak.
49 İş dünyası, kamu kurumları ve STK'lar ile yapılan protokol veya anlaşma sayısı Sanayi ve iş dünyası ile Yapılan Protokol ve Anlaşmalar Verileri
50 Sanayi ve iş dünyası ile ortaklaşa yürütülen proje sayısı Ortak projeler
51 TEKNOKENT, BİLTEM, İŞGEM ile Proje ve Teknoloji Transfer Ofisi gibi birimlerin yönetiminde çalışan tam zamanlı kişi sayısı Tam Zamanlı Yönetici

Kurumsal kültürün sürdürülebilirliği noktasında farklı kalite ölçütleri ile performans kriterlerinin belirlenmesi ve uygulanmasıyla kurumsallaşmayı sağlamak.
52 Temel kalite ölçütü ve performans kriteri projesinin uygulanması Resmi Yazı
53 ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi belgesinin yenilenmesi Resmi Yazı

Üniversitemizin etkin bir şekilde tanıtımını sağlamak ve dış paydaşlarla ilişkilerini güçlendirmek üzere örgütsel yapıları inşa etmek.
54 Dış İlişkiler Koordinatörlüğünün kurulması Tamamlandı
55 Kurumsal İletişim Koordinatörlüğünün kurulması Tamamlandı
56 Öncelikle sosyal medya ve içerik paylaşım siteleri olmak üzere medyadaki kurumsal kimlik sayısı Kurumsal Kimlikler

Üniversitemiz bünyesinde Mezunlar Ofisini etkin hale getirerek mezunların takibini yapmak; öğrenci, personel ve mezunlar için kariyer planlarını uygulayacak Kariyer Planlama Koordinatörlüğünü kurmak.
57 Kariyer Planlama Koordinatörlüğü kurulması Tamamlandı
58 Mezunlarımızın istihdam düzeyini belirleyecek sistemin kurulması Resmi Yazı

Üniversitemizde birimler ve bireyler arasındaki uyumun ve iletişimin artmasını sağlayacak sosyal etkinliklerin gerçekleştirilmesine ve personelin şehirle bütünleşmesini sağlamaya yönelik sosyal alanlar oluşturmak.
59 Personele yönelik sosyal tesis yapılması Sosyal alanlar
60 Personele yönelik kamu konutları yapılması için TOKİ ile anlaşma yapılması Resmi Yazı
61 Personele yönelik etkinlik sayısı  Personele yönelik etkinlikler
62 Şehirde Üniversitemizin bir iletişim biriminin kurulması Tamamlandı

Yönetişim eksenli bir anlayışla karşılıklı etkileşime dayalı yönetim faaliyetlerini yürüterek örgütsel bağlılığı ve iş tatminini sağlamak.
63 Örgütsel bağlılık düzeyi Örgütsel bağlılık, iş tatmini
64 İş tatmin düzeyi Örgütsel bağlılık, iş tatmini