STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi/ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Kurumsal Riskler/Fırsatlar

Stratejik Hedefler

Tespit Edilen Risk/Fırsatlar

Risk Seviyesi

Risk/Fırsat Sahibi

Açıklamalar

Eğitim kalitesini ve paydaşların memnuniyetini yükselterek mezunlarımızın tercih edilirliğini artırmak.

Doktora, uzaktan eğitim, çift anadal ve yandal programı sayısının istenilen sayıda olmaması.

12,67

Rektörlük

Öğrenci memnuniyetinin ve sayısının artırılması ile mezunlarımızın tercih edilirliği dikkate alınmalıdır.

Yeni kurulan bir üniversite olmamızın bilinirliği olumsuz yönde etkilemesi.

16,43

Rektörlük

Öğrenci memnuniyetinin ve sayısının artırılması ile mezunlarımızın tercih edilirliği dikkate alınmalıdır.

Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısının fazlalığı.

11,62

Rektörlük

Eğitimin kalitesi ile öğrenci memnuniyetinin artırılması dikkate alınmalıdır.

Plan dönemi sonuna kadar bütün bölüm ve programlarda öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısında evrensel ölçütleri yakalamak ve plan dönemi sonuna kadar pek çok alanda lisansüstü eğitim vermek.

Karaman’ın cazibe merkezi olabilme potansiyeli.

9,09

Rektörlük

Daha fazla öğretim üyesinin Üniversitemizde istihdamına ilişkin bir fırsattır.

Çevre illerde bulunan üniversitelerin fazlalığı.

14,74

Rektörlük

Daha fazla öğretim üyesinin Üniversitemizde istihdamına ilişkin bir fırsattır.

Mevcut öğretim üyelerinin başka üniversitelere gidebilme ihtimali.

12,24

Rektörlük

Daha fazla öğretim üyesinin Üniversitemizde istihdamına ilişkin bir fırsattır.

Plan dönemi sonuna kadar Üniversite genelinde en az 8 programı/anabilim dalını uluslararası akreditasyon standartlarına taşımak.

Paydaşlardan kaynak yaratma, toplumla etkileşim ve Üniversite yararına etkinlikler konularında yeterli ve etkin destek alınamaması.

11,09

Rektörlük

Kalite güvencesi gereğince programların akreditasyonu kapsamında dikkate alınmalıdır.

Mevzuatın uygulamalı eğitimi kısıtlayıcı oluşu ve bölge sanayisinde yer alan işletmelerle zorunlu staj, teknik gezi, ortak proje, personel eğitimi konularında işbirliği ve iletişim eksikliği.

13,61

Rektörlük

Kalite güvencesi gereğince programların akreditasyonu kapsamında dikkate alınmalıdır.

Mevcut akreditasyon koşul ve süreçlerinin tamamlanmasının uzun zaman alması.

10,83

Rektörlük

Akreditasyon sürecinin adım adım ortaya konulması, süreç analizlerinin yapılması, yönetmelik ve yönerge gibi düzenlemelerin ortaya konulmasındaki iş yükü ve gereken zamana dikkate çekilmektedir.

Bologna eğitim sisteminin bütün aşamalarıyla uygulanmasını sağlamak.

Uygulamalı eğitimde staj uygulama maliyetlerinin yüksekliği.

10,16

Rektörlük

Kalite güvencesi gereğince programların akreditasyonu kapsamında dikkate alınmalıdır.

Bologna sürecinin kabul düzeyinin düşüklüğü.

7,54

Rektörlük

Bologna eğitim sisteminin uygulanmasında dikkate alınmalıdır.

Teoriyi uygulamaya dönüştürecek uygulama alanlarını geliştirmek.

Bütçe kısıtı.

9,67

Rektörlük

Laboratuvarların kurulması ve geliştirilmesi; analizlerin akredite edilmesi; sera, atölye, akıllı sınıf gibi teoriyi uygulamaya dönüştürecek alanların kurulması; araştırma ve üretim amaçların cihazların temin edilmesi; laboratuvarlarda teknik personel istihdamı ile BİLTEM'in akreditasyonu kapsamında dikkate alınmalıdır.

Öğretim elemanları, öğrenciler ve sanayinin ihtiyacına uygun alanların geliştirilememesi.

10,65

Rektörlük

Uygulamalı eğitim kapsamındadır.

Kütüphane kaynaklarını zenginleştirerek bilgiye ulaşımı kolaylaştırmak.

Alımların belirli dönemlerde yapılması nedeniyle kaynakların istenilen zamanda temin edilememesi.

6,00

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Kütüphane kaynaklarının etkin bir şekilde temin edilmesiyle alakalıdır.

Plan dönemi sonuna kadar BİLTEM bünyesinde akredite edilmiş analizlerin yapılmasını sağlamak.

Bütçe kısıtı.

9,67

Rektörlük

Laboratuvarların kurulması ve geliştirilmesi; analizlerin akredite edilmesi; sera, atölye, akıllı sınıf gibi teoriyi uygulamaya dönüştürecek alanların kurulması; araştırma ve üretim amaçların cihazların temin edilmesi; laboratuvarlarda teknik personel istihdamı ile BİLTEM'in akreditasyonu kapsamında dikkate alınmalıdır.

Uluslararası gelişmişlik seviyesinin yakalanamaması.

6,19

Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

BİLTEM'in akreditasyonu kapsamında dikkate alınmalıdır.

Uzman sayısının yeterli olmayışı.

8,78

Rektörlük

BİLTEM'in akreditasyonu ile bilimsel araştırma ve Ar-Ge yetkinliği kapsamında dikkate alınmalıdır.

Bölgenin ihtiyacı olan analizlerin yapılamaması.

5,00

Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

BİLTEM'in akreditasyonu kapsamında dikkate alınmalıdır.

Bilimsel araştırma ve Ar-Ge yetkinliğini yükseltmek.

Uzman sayısının yeterli olmayışı.

 

Rektörlük

BİLTEM'in akreditasyonu ile bilimsel araştırma ve Ar-Ge yetkinliği kapsamında dikkate alınmalıdır.

Merkezi yönetime bağımlı mali yapının mali özerkliği ve bilimsel faaliyetlere yönelik teşvikleri zayıflatması.

13,82

Rektörlük

Bilimsel araştırma ve Ar-Ge yetkinliği kapsamında dikkate alınmalıdır.

Yeni bir Üniversite olmamız sebebiyle akreditasyon sürecinin henüz tamamlanmamış olması.

9,83

Rektörlük

Bilimsel araştırma ve Ar-Ge yetkinliği kapsamında dikkate alınmalıdır.

Farklılaşma alanlarındaki öğretim üyesi sayısını artırmak.

Çevre illerde bulunan üniversitelerin fazlalığı.

14,74

Rektörlük

Daha fazla öğretim üyesinin Üniversitemizde istihdamına ilişkin bir fırsattır.

Mevcut öğretim üyelerinin başka üniversitelere gidebilme ihtimali.

12,24

Rektörlük

Daha fazla öğretim üyesinin Üniversitemizde istihdamına ilişkin bir fırsattır.

Bütçe kısıtı ve fiziki altyapı.

10,38

Rektörlük

Farklılaşma alanlarındaki öğretim üyesi sayısını artırılması açısından dikkate alınmalıdır.

Türkçenin bilim dili olarak uluslararası literatürde kullanımının yaygınlaşmasına katkı sağlamak ve Türkçenin yabancı dil olarak öğretimini yaygınlaştırmak.

Öğretim elemanlarının yetersizliği.

16,00

Edebiyat Fakültesi

Türkçenin bilim dili olarak uluslararası literatürde kullanımının yaygınlaşmasına katkı sağlama ve Türkçenin yabancı dil olarak öğretimini yaygınlaştırma açısından dikkate alınmalıdır.

Organizasyonlara yeterli katılımın ve desteğin alınamaması.

16,00

Edebiyat Fakültesi Dekanlığı

Türkçenin bilim dili olarak uluslararası literatürde kullanımının yaygınlaşmasına katkı sağlama ve Türkçenin yabancı dil olarak öğretimini yaygınlaştırma açısından dikkate alınmalıdır.

Bölgedeki tarımsal ürün çeşitliliğini dikkate alarak verimliliği artıracak çalışmalar yapmak, tarımsal ürünlerin katma değerini artırmaya yönelik projeler üretmek.

Gıda ve tarımsal araştırmalara yönelik laboratuvar çalışmalarının halen devam ediyor olması.

12,25

Rektörlük

Bölgedeki tarımsal ürün çeşitliliğini dikkate alarak verimliliği artıracak çalışmaların yapılması, tarımsal ürünlerin katma değerini artırmaya yönelik projelerin üretilmesi kapsamındadır.

Tarımsal alanda araştırma yapabilecek uzman sayısının azlığı.

11,38

Rektörlük

Bölgedeki tarımsal ürün çeşitliliğini dikkate alarak verimliliği artıracak çalışmaların yapılması, tarımsal ürünlerin katma değerini artırmaya yönelik projelerin üretilmesi kapsamındadır.

Temiz enerji üretimi alanında bilimsel çalışmalar yaparak enerjinin etkin ve verimli kullanılması noktasında farkındalık oluşturmak ve sertifikasyon faaliyetleri yürütmek.

Üniversitemizde temiz enerji alanında yeterli öğretim üyesinin bulunmaması.

7,56

Rektörlük

Temiz enerji üretimi alanında bilimsel çalışmalar yaparak enerjinin etkin ve verimli kullanılması noktasında farkındalık oluşturulması ve sertifikasyon faaliyetlerinin yürütilmesi kapsamında dikkate alınmalıdır.

Bölgede temiz enerji sektöründe faaliyet gösteren firmaların az olması.

10,50

Rektörlük

Temiz enerji üretimi alanında bilimsel çalışmalar yaparak enerjinin etkin ve verimli kullanılması noktasında farkındalık oluşturulması ve sertifikasyon faaliyetlerinin yürütilmesi kapsamında dikkate alınmalıdır.

Enerji konusunun Üniversitemizin hedefleri arasına yeni dahil edilmiş olması.

6,25

Rektörlük

Temiz enerji üretimi alanında bilimsel çalışmalar yaparak enerjinin etkin ve verimli kullanılması noktasında farkındalık oluşturulması ve sertifikasyon faaliyetlerinin yürütilmesi kapsamında dikkate alınmalıdır.

TEKNOKENT, BİLTEM, İŞGEM ile Proje ve Teknoloji Transfer Ofisi gibi birimler aracılığıyla sanayi ve iş dünyası ile proje üreterek bölgenin kalkınmasında ana aktörlerden biri olmak.

Akademisyenlerimizin, öğrencilerimizin ve mezunlarımızın teknoparklarda ve kuluçka merkezlerinde ortak veya sahip olduğu faal firma sayısının azlığı.

8,13

Rektörlük

TEKNOKENT, BİLTEM, İŞGEM ile Proje ve Teknoloji Transfer Ofisi gibi birimler aracılığıyla sanayi ve iş dünyası ile proje üreterek bölgenin kalkınmasındaki önemi kapsamındadır.

Bölge sanayisinde yer alan işletmelerle zorunlu staj, teknik gezi, ortak proje, personel eğitimi konularında özel sektör temsilcilerinin işbirliği noktasında etkili iletişim eksikliği.

8,97

Rektörlük

TEKNOKENT, BİLTEM, İŞGEM ile Proje ve Teknoloji Transfer Ofisi gibi birimler aracılığıyla sanayi ve iş dünyası ile proje üreterek bölgenin kalkınmasındaki önemi kapsamındadır.

Kurumsal kültürün sürdürülebilirliği noktasında farklı kalite ölçütleri ile performans kriterlerinin belirlenmesi ve uygulanmasıyla kurumsallaşmayı sağlamak.

Kurumsallaşma ve örgütsel değişim algısı.

10,68

Rektörlük

Kalite güvencesi, iç kontrol, stratejik yönetim, performans yönetimi gibi yeni kamu yönetimi anlayışının Üniversitemizde yerleşmesi ile kurumsal kültürün sürdürülebilirliği dikkate alınmalıdır.

Farklı örgüt kültürlerine sahip personelin Üniversitemize gelmesi nedeniyle kültürel heterojenlik.

9,26

Rektörlük

Örgütsel değişimin gerçekleştirilmesindeki zorluklar ve fırsatlar dikkate alınmalıdır.

Örgütsel değişime direnç.

8,26

Rektörlük

Kalite güvencesi, iç kontrol, stratejik yönetim, performans yönetimi gibi yeni kamu yönetimi anlayışının Üniversitemizde yerleşmesi ile kurumsal kültürün sürdürülebilirliği dikkate alınmalıdır.

Üniversitemizin etkin bir şekilde tanıtımını sağlamak ve dış paydaşlarla ilişkilerini güçlendirmek üzere örgütsel yapıları inşa etmek.

Yeni bir üniversite olmamız sebebiyle kurumsal kimliğimizin henüz inşa sürecinde olması.

10,44

Rektörlük

Üniversitemizin etkin bir şekilde tanıtımı ve dış paydaşlarla ilişkilerin güçlendirilmesi kapsamındadır.

Dış paydaşların işbirliği iştahının düşük olması.

11,62

Rektörlük

Üniversitemizin etkin bir şekilde tanıtımı ve dış paydaşlarla ilişkilerin güçlendirilmesi kapsamındadır.

Üniversitemiz bünyesinde Mezunlar Ofisini etkin hale getirerek mezunların takibini yapmak; öğrenci, personel ve mezunlar için kariyer planlarını uygulayacak Kariyer Planlama Koordinatörlüğünü kurmak.

Mezunlardan kaynak yaratma, toplumla etkileşim ve Üniversite yararına etkinlikler konularında iletişim eksikliği ve buna bağlı olarak yeterli ve etkin destek alınamaması.

12,40

Rektörlük

Üniversitemiz bünyesinde Mezunlar Ofisinin etkin hale getirilmesi, mezunların takibinin yapılması ve kariyer planlama koordinatörlüğünün kurulmasıyla ilgilidir.

İlgili dış paydaşlarla işbirliği yapılamaması.

10,89

Rektörlük

Üniversitemiz bünyesinde Mezunlar Ofisinin etkin hale getirilmesi, mezunların takibinin yapılması ve kariyer planlama koordinatörlüğünün kurulmasıyla ilgilidir.

Üniversitemizde birimler ve bireyler arasındaki uyumun ve iletişimin artmasını sağlayacak sosyal etkinliklerin gerçekleştirilmesine ve personelin şehirle bütünleşmesini sağlamaya yönelik sosyal alanlar oluşturmak.

Üniversitenin sunmuş olduğu sosyal faaliyetlerin personele ve topluma etkin bir şekilde duyurulamaması.

8,57

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Üniversitemizde birimler ve bireyler arasındaki uyumun ve iletişimin artmasını sağlayacak sosyal etkinliklerin gerçekleştirilmesine ve personelin şehirle bütünleşmesini sağlamaya yöneliktir.

Bireysel beklentilerdeki farklılık.

12,38

Rektörlük

Üniversitemizde birimler ve bireyler arasındaki uyumun ve iletişimin artmasını sağlayacak sosyal etkinliklerin gerçekleştirilmesine ve personelin şehirle bütünleşmesini sağlamaya yöneliktir.

Topluma sunulan hizmetlerin ve Üniversite düzeyinde yapılan tanıtımların çeşitlendirilememesi.

10,69

Rektörlük

Üniversitemizde birimler ve bireyler arasındaki uyumun ve iletişimin artmasını sağlayacak sosyal etkinliklerin gerçekleştirilmesine ve personelin şehirle bütünleşmesini sağlamaya yöneliktir.

Yönetişim eksenli bir anlayışla karşılıklı etkileşime dayalı yönetim faaliyetlerini yürüterek örgütsel bağlılığı ve iş tatminini sağlamak.

Değişimin getirdiği zorlukların bulunması. 12,17 Rektörlük Yönetişim, örgütsel bağlılık ve iş tatmini kapsamında dikkate alınmalıdır.

Personel hareketliliği.

9,50

Personel Daire Başkanlığı

Yönetişim, örgütsel bağlılık ve iş tatmini kapsamında dikkate alınmalıdır.