ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi/ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

FORMASYON

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ HAKKINDA

29.12.2022 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Toplantısında alınan öğretmen yetiştiren fakülteler dışında formasyon eğitimi alınabilen alanlarda örgün eğitim - öğretim süresi içinde pedagojik formasyon eğitimi verilmesine karar verilmiştir.

Genel Bilgiler

29.12.2022 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar ve E.75850160- 104.01.07.01-6264 sayılı yazısı ile bildirilen pedagojik formasyon eğitiminin uygulanmasına dair açıklamalar gereğince; pedagojik formasyon eğitimi derslerinin formasyon eğitimi alabilecek programlardaki öğrencilerin bu dersleri seçmeli dersler kapsamında almalarına imkân tanınacak ve dersler üçüncü yarıyıldan itibaren verilebilecektir. Pedagojik formasyon dersleri bu dersleri alan öğrencilerin transkriptleri içinde yer alacak ve mezuniyet ortalamalarına dahil edilecektir. Bu kararlar doğrultusunda mezun öğrenciler ve halen Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına devam eden öğrenciler için mevcut program aynen uygulanmaya devam edecektir.

ÖNEMLİ DUYURU:

29.12.2022 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu toplantısında; Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunun 20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları"nın ekinde yer alan öğretmen yetiştiren fakülteler dışında formasyon eğitimi alınabilen alanlarda pedagojik formasyon eğitimi kapsamında;

a. 2023-2024 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılına mahsus olmak üzere ‘2022-2023 eğitim-öğretim yılında 4.sınıf olup formasyon derslerini almak üzere ek süreyi kullanacak olan (mezun olmayıp formasyon dersi almak için isteyerek dönem uzatan), Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Süresi İçinde Pedagojik Formasyon Eğitimi Uygulama Esasları 3.Maddesi kapsamında formasyon derslerini almak isteyen öğrencilerin 19 Haziran 2023 tarihine kadar akademik danışmanları ile iletişime geçerek formasyon eğitimine devam etmek için dilekçe (tıklayınız) teslim etmeleri gerekmektedir.

b. 2022-2023 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında formasyon dersi almış ancak eğitimine devam etmek isteMEyen, mezuniyet şartlarını taşıyarak mezun olmak isteyen öğrencilerin de 19 Haziran 2023 tarihine kadar akademik danışmanları ile iletişime geçerek formasyon eğitimini sonlandırıp mezuniyet için mezuniyet dilekçesi (tıklayınız) teslim etmeleri gerekmektedir.

c. 2023-2024 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılına mahsus olmak üzere sadece (a.) maddesinde belirtilen 2022-2023 eğitim-öğretim yılında 4. sınıf olan ve ek süreyi kullanacak öğrenciler teorik derslerle birlikte Öğretmenlik Uygulaması dersini alabileceklerdir. Dilekçe ile başvuran öğrencinin ‘’Öğretmenlik Uygulamaı’’ dersi Üniversitemiz tarafından ders kaydına eklenecektir.

ç. Formasyon derslerini almak üzere (a.) maddesinde belirtilen ek süreyi kullanan öğrenciler yasal mevzuat gereği KYK yurtlarından yararlanamayabilir, ayrıca uzatmalı öğrenci olduğu için öğrenim kredileri kesilebilir.

d. “Öğretmenlik Uygulaması“ dersi İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı bir okulda uygulama öğretmeni denetiminde yapılacak olup ayrıca uygulama öğretim elemanınca da değerlendirme yapılacaktır.

e. 2023-2024 eğitim-öğretim yılı güz yarılında 4. sınıf olacak (2022-2023 eğitim-öğretim yılında 3.sınıf olan) öğrenciler ‘Öğretmenlik Uygulaması’ dersini bahar yarıyılında (8.yy) alacaktır.

f. Mezun durumda olup formasyon eğitimine devam edecek öğrencilerin ilgili akademik birimlerine dilekçe ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen tarihe kadar başvuru yapmayan öğrenci formasyon derslerini alamayacaktır.

g.  2023-2024 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında “Öğretmenlik Uygulaması” hariç diğer formasyon dersleri çevrim içi (uzaktan öğretimle) (senkron veya asenkron) devam edecek olup sınavları yüz yüze yapılacaktır.

ğ. 2023-2024 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılına ait formasyon dersleri Üniversitemiz ilgili akademik birimi altında birleştirilerek verilmeye devam edecektir.

h. 2023-2024 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında formasyon eğitimine başladıktan sonra ilgili akademik birimin uygun göreceği bir sebeple mezuniyet kararını dilekçe ile bildiren öğrenci, mezuniyet şartlarını taşıması ve ilgili akademik birimin kararıyla mezun olabilir.

 

Detaylar için uygulama metnini okuyunuz.

PDF Metni için tıklayınız.

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ

LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM SÜRESİ İÇİNDE

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ UYGULAMASI

 

29.12.2022 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Toplantısında alınan öğretmen yetiştiren fakülteler dışında formasyon eğitimi alınabilen alanlarda örgün eğitim - öğretim süresi içinde pedagojik formasyon eğitimi verilmesine karar verilmiştir. Bu doğrultuda;

 1. 29.12.2022 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu toplantısında alınan karar uyarınca Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunun 20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarında” yer alan programlarda eğitim alan lisans öğrencileri, talep etmeleri halinde öğrenimleri sırasında pedagojik formasyon derslerini alabileceklerdir. İlgili esaslarda yer almayan lisans programlarında öğrenim gören öğrenciler pedagojik formasyon eğitimi alamayacaklardır.
 1. Üniversitemizde yürütülecek pedagojik formasyon eğitimi programı kapsamında, 2022-2023 eğitim-öğretim yılına mahsus olmak üzere; 2022-2023 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında son sınıf öğrencilerine öncelik verilmek suretiyle, ara sınıf öğrencileri de dördüncü yarıyıldan itibaren alt yarıyıllardan ilgili dersleri alabileceklerdir. Pedagojik Formasyon Eğitimine katılım zorunlu değildir.
 1. Halihazırda mezuniyet aşamasında olup diplomalarını almadan formasyon eğitimi almaya devam etmek isteyen öğrenciler, öğrenimlerine 2022-2023 eğitim-öğretim yılı yaz dönemi öğretimi de dâhil olmak üzere 2023-2024 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılına kadar lisans öğrenci haklarına sahip olarak devam edebileceklerdir. 2022-2023 eğitim öğretim yılına mahsus olmak üzere bu eğitim öğretim yılında 4’üncü sınıfta öğrenim gören öğrenciler (Md.7 kapsamında) Öğretmenlik Uygulamasını 2023-2024 eğitim öğretim yılı güz yarıyılında yapabileceklerdir.
 1. Pedagojik formasyon dersleri, 4. yarıyıldan itibaren her dersin karşısında belirtilen yarıyılda ders müfredatlarına isteğe bağlı seçmeli ders olarak eklenerek dönem ve genel not ortalamasına dâhil edilecektir.
 1. Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunun 20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları"nda yer alan programlara kayıtlı olan öğrenciler, kayıtlı olduğu programın müfredatında yer alan pedagojik formasyon dersleri dışındaki zorunlu ve zorunlu seçmeli derslerini öncelikli alarak isteğe bağlı pedagojik formasyon derslerini Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 12 nci maddesine göre bir yarıyılda alınabilecek azami AKTS sınırı (45 AKTS) dâhilinde alabileceklerdir.
 1. Bu kapsamda mezuniyete esas AKTS 240’ın üzerinde olabilecek fakat 300 AKTS’yi geçemeyecektir.
 1. Pedagojik formasyon eğitimi kapsamındaki 4, 5, 6 ve 7’nci yarıyıllardaki teorik derslerin tamamı alınıp başarılmadan Öğretmenlik Uygulaması dersi alınamayacaktır.
 1. Öğrenimi sırasında pedagojik formasyon derslerinin tamamını alıp başaran öğrencilerin mezuniyet aşamasında diplomalarının arka yüzüne “Pedagojik formasyon eğitimini tamamlamıştır.” ifadesi yazılacaktır.
 1. Öğrenimi sırasında pedagojik formasyon derslerinin tamamını almamış veya bu dersleri alıp başaramamış olan öğrencilerin başarılı oldukları pedagojik formasyon dersleri transkriptlerinde gösterilecek ve ortalamaya katılacak ancak pedagojik formasyon eğitimini tamamlamış sayılmayacaklardır.
 1. Öğrenciler kayıtlı olduğu programın müfredatında yer alan pedagojik formasyon dersleri dışındaki zorunlu ve zorunlu seçmeli tüm dersleri alıp başarmış olması gerekmektedir. Bunu sağladıktan sonra mezun aşamasına gelmiş ise başarısız olduğu isteğe bağlı seçmeli pedagojik formasyon dersleri nedeni ile mezun olamayan öğrencilerin, talepleri halinde 240 AKTS’yi tamamlamış olması koşuluyla sadece başarısız oldukları pedagojik formasyon dersleri ders kaydından çıkarılarak mezun edilebileceklerdir. Bu durumdaki öğrenciler pedagojik formasyon eğitimini tamamlamış sayılmayacaklardır.
 1. İsteğe bağlı pedagojik formasyon derslerinin bir kısmını alan ancak bu eğitimi tamamlayamadan mezun olan öğrenciler talep ettikleri takdirde eksik kalan derslerini almak üzere ve gerekli ücretleri ödemek şartıyla, lisans eğitimi mezunlarına verilen Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına kayıt yaptırabilirler. Pedagojik formasyon eğitimini başarıyla bitirenlere sertifika bu birim tarafından verilecektir.
 1. Öğrenci Bilgi Sisteminde ilgili ders kayıt döneminde açılan pedagojik formasyon derslerini seçen ve ders kaydını kesinleştiren öğrenciler bu dersleri almayı talep etmiş sayılacaklardır.
 1. Öğrencilere daha önceden diğer yükseköğretim kurumlarında almış oldukları Öğretmenlik Uygulaması dersi dışındaki pedagojik formasyon derslerinden Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği kapsamında muafiyet hakkı verilecek, intibak işlemleri öğrencinin tâbi olduğu akademik birimi tarafından yürütülecektir.
 1. 2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılında öğrencilerin, pedagojik formasyon derslerine başvuru ve kayıt işlemlerine ilişkin taleplerini ilgili akademik danışmana dilekçe ile iletmeleri gerekmektedir.
 1. Pedagojik formasyon derslerinden öğretmenlik uygulaması dışındaki dersleri almış olan öğrenciler öğretmenlik uygulaması dersini Karaman ilinde Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda öğrencinin kayıtlı olduğu lisans alanında alan öğretmeni varsa alabileceklerdir.
 1. Öğretmenlik uygulaması dersine kayıt olabilecek öğrenci kontenjanı her bir lisans programının alanı ile ilgili Karaman ilinde Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda bulunan alan öğretmeni sayısı dikkate alınarak belirlenecektir. Bir yarıyılda ilgili lisans programına kayıtlı tüm öğrencilere öğretmenlik uygulaması dersi aldırılamaz ise dersi alamayan öğrenciler için ders bir sonraki dönemde de Üniversite tarafından gerekli görüldüğü takdirde bu ders tekrar açılabilecektir. Kontenjan belirlenmesinde öğrencinin ilgili döneme kadar aldığı tüm derslerden oluşan Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) dikkate alınacaktır, GANO’su eşit olan öğrencilerde YKS yerleşme puanı yüksek olana öncelik verilecektir.
 1. Pedagojik formasyon dersleri işleyiş, sınav, uygulama vb. işlemlerinin Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülecektir.
 1. Yüz yüze yapılacak Pedagojik Formasyon Eğitimi teorik derslerinde %70 devam esastır. İldeki Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda gerçekleştirilecek Öğretmenlik Uygulamasında ise MEB Öğretmenlik Uygulaması Yönergesi 9(h) maddesi gereği %100 devam esastır.
 1. Yükseköğretim Kurumlarındaki Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar uyarınca pedagojik formasyon verilecek programlardaki her yarıyılda okutulacak olan derslerin AKTS kredilerine göre en fazla %30’u Üniversite tarafından gerekli görüldüğü takdirde çevrim içi (uzaktan öğretimle) verilebilecektir. İlgili dönemde seçmeli ders olarak açılacak olan pedagojik formasyon dersleri bu uygulama kapsamında (özel öğretim yöntemleri ve öğretmenlik uygulaması dersi gibi uygulamalı dersler hariç) değerlendirilebilecektir.
 1. 2022-2023 Eğitim öğretim yılı Bahar yarıyılında pedagojik formasyon dersleri çevrim içi (uzaktan öğretimle) (senkron veya asenkron) yapılarak, sınavları yüz yüze yapılacaktır.

Pedagojik Formasyon Eğitiminde Alınacak Dersler;

DERSİN ADI

T

U

K

AKTS

YARIYIL

Eğitime Giriş

3

0

3

4

4

Eğitim Psikolojisi

3

0

3

4

4

Öğretim İlke ve Yöntemleri

3

0

3

4

5

Özel Öğretim Yöntemleri

3

0

3

4

5

Sınıf Yönetimi

2

0

2

3

6

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

3

0

3

4

6

Rehberlik ve Özel Eğitim

3

0

3

4

7

Öğretim Teknolojileri

2

0

2

3

7

Öğretmenlik Uygulaması

1

8

5

10

8

GENEL TOPLAM

23

8

27

40

 

 

 1. 29.12.2022 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu toplantısında; Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunun 20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları"nın ekinde yer alan öğretmen yetiştiren fakülteler dışında formasyon eğitimi alınabilen alanlarda pedagojik formasyon eğitimi kapsamında;

a. 2023-2024 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılına mahsus olmak üzere ‘2022-2023 eğitim-öğretim yılında 4.sınıf olup formasyon derslerini almak üzere ek süreyi kullanacak olan (mezun olmayıp formasyon dersi almak için isteyerek dönem uzatan), Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Süresi İçinde Pedagojik Formasyon Eğitimi Uygulama Esasları 3.Maddesi kapsamında formasyon derslerini almak isteyen öğrencilerin 19 Haziran 2023 tarihi mesai bitimine kadar akademik danışmanları ile iletişime geçerek formasyon eğitimine devam için dilekçe teslim etmeleri gerekmektedir.

b. 2022-2023 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında formasyon dersi almış ancak eğitimine devam etmek istemeyen, mezuniyet şartlarını taşıyarak mezun olmak isteyen öğrencilerin de 19 Haziran 2023 tarihi mesai bitimine kadar akademik danışmanları ile iletişime geçerek formasyon eğitimini sonlandırıp mezuniyet için mezuniyet dilekçesi teslim etmeleri gerekmektedir.

c. 2023-2024 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılına mahsus olmak üzere sadece (a.) maddesinde belirtilen 2022-2023 eğitim-öğretim yılında 4. sınıf olan ve ek süreyi kullanacak öğrenciler teorik derslerle birlikte Öğretmenlik Uygulaması dersini alabileceklerdir. Dilekçe ile başvuran öğrencinin ‘’Öğretmenlik Uygulamaı’’ dersi Üniversitemiz tarafından ders kaydına eklenecektir.

ç. Formasyon derslerini almak üzere (a.) maddesinde belirtilen ek süreyi kullanan öğrenciler yasal mevzuat gereği KYK yurtlarından yararlanamayabilir, ayrıca uzatmalı öğrenci olduğu için öğrenim kredileri kesilebilir.

d. “Öğretmenlik Uygulaması“ dersi İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı bir okulda uygulama öğretmeni denetiminde yapılacak olup ayrıca uygulama öğretim elemanınca da değerlendirme yapılacaktır.

e. 2023-2024 eğitim-öğretim yılı güz yarılında 4. sınıf olacak (2022-2023 eğitim-öğretim yılında 3.sınıf olan) öğrenciler ‘Öğretmenlik Uygulaması’ dersini bahar yarıyılında (8.yy) alacaktır.

f. Mezun durumda olup formasyon eğitimine devam edecek öğrencileriniilgili akademik birimlerine dilekçe ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen tarihe kadar başvuru yapmayan öğrenci formasyon derslerini alamayacaktır.

g.  2023-2024 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında “Öğretmenlik Uygulaması” hariç diğer formasyon dersleri çevrim içi (uzaktan öğretimle) (senkron veya asenkron) devam edecek olup sınavları yüz yüze yapılacaktır.

ğ. 2023-2024 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılına ait formasyon dersleri Üniversitemiz ilgili akademik birimi altında birleştirilerek verilmeye devam edecektir.

h. 2023-2024 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında formasyon eğitimine başladıktan sonra ilgili akademik birimin uygun göreceği bir sebeple mezuniyet kararını dilekçe ile bildiren öğrenci, mezuniyet şartlarını taşıması ve ilgili akademik birimin kararıyla mezun olabilir.

 1. Yukarıda belirtilen hususlar dışındaki durumlar için Pedagojik Formasyon Eğitimi hakkında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının almış olduğu kararlara göre işlem yapılacaktır. 

 

DERSİN ADI T U K AKTS Dersin Yarıyılı Dersin Yarıyılı
Eğitime Giriş 3 0 3 4 4 Bahar
Eğitim Psikolojisi 3 0 3 4 4 Bahar
Öğretim İlke ve Yöntemleri 3 0 3 4 5 Güz
Özel Öğretim Yöntemleri 3 0 3 4 5 Güz
Sınıf Yönetimi 2 0 2 3 6 Bahar
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme 3 0 3 4 6 Bahar
Rehberlik ve Özel Eğitim 3 0 3 4 7 Güz
Öğretim Teknolojileri 2 0 2 3 7 Güz
Öğretmenlik Uygulaması 1 8 5 10 8 Bahar
GENEL TOPLAM 23 8 27 40    

 

PDF metin için tıklayınız.

Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunun 20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları"nın ekinde yer alan öğretmen yetiştiren fakülteler dışında formasyon eğitimi alınabilen alanlar
AKADEMİK BİRİM/BÖLÜM/PROGRAM
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ (İ.Ö.)
SPOR YÖNETİCİLİĞİ
SPOR YÖNETİCİLİĞİ (İ.Ö.)
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FELSEFE
FELSEFE (İ.Ö.)
İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI (İNGİLİZCE)
MÜTERCİM-TERCÜMANLIK (ALMANCA)
MÜTERCİM-TERCÜMANLIK (ARAPÇA)
SOSYOLOJİ
TARİH
TARİH (İ.Ö.)
TÜRK DİLİ VE ED.
TÜRK DİLİ VE ED. (İ.Ö.)
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSAT
İKTİSAT (İ.Ö.)
İŞLETME
İŞLETME (İ.Ö.)
SİYASET BİL.VE KAMU YÖN.
SİYASET BİL.VE KAMU YÖN. (İ.Ö.)
KAMİL ÖZDAĞ FEN FAKÜLTESİ
BİYOLOJİ
FİZİK
KİMYA
MATEMATİK
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
ELEKTRİK - ELEKTRONİK MÜH.
ENERJİ SİSTEMLERİ MÜH.
GIDA MÜHENDİSLİĞİ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
BESLENME VE DİYETETİK
HEMŞİRELİK
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ (İ.Ö.)
SPOR YÖNETİCİLİĞİ
SPOR YÖNETİCİLİĞİ (İ.Ö.)
SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
GELENEKSEL TÜRK SANATLARI
RESİM
UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU
GASTRONOMİ VE MUTF. SAN.
REKREASYON YÖNETİMİ
TURİZM REHBERLİĞİ
ULUS. TİC.VE LOJİSTİK
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
ALMANCA MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK
ARAPÇA MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK
 

Detaylar için uygulama metnini okuyunuz.

Üniversitemiz akademik takviminde belirtilen ders kayıt tarihlerinde dönem kuralları çerçevesinde ilgili yarıyıl ve önceki yarıyıllarda bulunan formasyon dersleri alınabilecektir.

Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunun 20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları"nda yer alan programlara kayıtlı olan öğrenciler, kayıtlı olduğu programın müfredatında yer alan pedagojik formasyon dersleri dışındaki zorunlu ve zorunlu seçmeli derslerini öncelikli alarak isteğe bağlı pedagojik formasyon derslerini Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 12 nci maddesine göre bir yarıyılda alınabilecek azami AKTS sınırı (45 AKTS) dâhilinde alabileceklerdir.

Pedagojik formasyon dersleri öğrenci tarafından öncelikli olarak isteğe bağlı olarak seçilebilecektir. Dersler Öğrenci Bilgi Sisteminden seçilerek 'kesinleştirme' ile danışman onayına gönderilecektir. 

29.12.2022 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu toplantısında; Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunun 20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları"nın ekinde yer alan öğretmen yetiştiren fakülteler dışında formasyon eğitimi alınabilen alanlarda pedagojik formasyon eğitimi kapsamında;

a. 2023-2024 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılına mahsus olmak üzere ‘2022-2023 eğitim-öğretim yılında 4.sınıf olup formasyon derslerini almak üzere ek süreyi kullanacak olan (mezun olmayıp formasyon dersi almak için isteyerek dönem uzatan), Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Süresi İçinde Pedagojik Formasyon Eğitimi Uygulama Esasları 3.Maddesi kapsamında formasyon derslerini almak isteyen öğrencilerin 19 Haziran 2023 tarihine kadar akademik danışmanları ile iletişime geçerek formasyon eğitimine devam etmek için dilekçe (tıklayınız) teslim etmeleri gerekmektedir.

b. 2022-2023 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında formasyon dersi almış ancak eğitimine devam etmek isteMEyen, mezuniyet şartlarını taşıyarak mezun olmak isteyen öğrencilerin de 19 Haziran 2023 tarihine kadar akademik danışmanları ile iletişime geçerek formasyon eğitimini sonlandırıp mezuniyet için mezuniyet dilekçesi (tıklayınız) teslim etmeleri gerekmektedir.

Fakülte ve Yüksekokul web sayfalarına aşağıda belirtilen adreslerden ulaşabilirsiniz. Tüm detaylar için ilgili akademik danışmanınızla iletişime geçiniz.

Fakülteler için tıklayınız.

Yüksekokullar için tıklayınız.